Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Cialis without a doctor's prescription - 2017-04-18  13:31:53
 arthritis symptoms and prevention dht blocker
http://cialiswithoutdoctor.com
cialis without a doctor prescription
cialis without a doctors prescription
arthritis joint pain rheumatoid arthritis support
[url=http://cialiswithoutdoctor.com/]cialis without a doctor's prescription[/url]
digestive system diseases disorders hair loss supplements
HaroldUndon - 2017-04-18  11:03:13
 ordering safety Cleocin in UK without a rx ove
ight ; how to purchase Cleocin in UK shipped with NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Cleocin] [u][b]>>> Want to buy Cleocin with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Buying Arimidex cheap c.o.d. no rx
- Purchase in USA At Low Price Eulexin no prescription quick delivery
- Pharmacies in GB / UK That Sell Glucophage in without prescription
- How To Purchase in Australia Wondersleep with credit card no prescription
- How To Purchase Verampil without script pharmacy
- Purchase in Australia At Low Price Inderal without rx
- Purchase Online Cialis Black no prescription fedex / ups
- Quiqly Delivery Canada Arimidex ove
ight delivery no rx
- Lowest Price Of Zocor online
- Purchase Online Tadapox no script needed
- Low Prices Verampil ove
ight without prescription
- I Want to order in GB / UK Urso ove
ight without dr approval
- Buy in GB / UK Discount Chloromycetin c.o.d ove
ight no rx
- Buy in Canada cheapest Colospa next day no prescription
- Cheapest Pills Levitra Pack-90 c.o.d. saturday delivery
- Order in Australia At Low Price Ditropan Xl no prescription needed
- How To Buy in USA Frumil from u.s. pharmacy no prescription
- Order in Canada Cheap Generic Aralen ove
ight without prescription
- Cheap Wondersleep without prescription
- Best Prices in USA for Karela shipped by cash on delivery
- GB / UK Licensed Pharmacy Combipres without prescription
- Where To Order in GB / UK Strattera no dr approval cash on delivery
- Ordering in USA Online Zocor tablet without script
- Purchase Cheap Online Vitria fast shipping no prescription
- Buy in USA Baclofen next day no prescription
- Price Of Clozaril next day no prescription needed
- Purchase in USA Online Cordarone no script required express delivery
- Buying in GB / UK Generic Endep with no prescription
- Order Cheapest Septilin ove
ight no prescription
- Order in United States cheapest Noroxin no prescription next day delivery
- Order Online Cheap Soft Pack-40 without rx
- Discount Prices in Australia for Super ED Trial Pack online
- Purchase in USA Online Voltarol - how to use,side effects,information
- Purchase At Low Price Hydrea without a prescription
- Order in Australia cheapest Kamagra Polo without a prescription
- Order Cheap Online Red Viagra no script needed c.o.d. ove
ight
- Online Pharmacy Lida Daidaihua cash on delivery online prescriptions
- Quiqly Delivery Canada Valtrex from u.s. pharmacy no prescription
- Ordering in USA Online Lamictal no prescription c.o.d.
- Buy in Australia Discount Tricor delivered ove
ight no rx
- Buy in Australia cheapest Atarax delivery no prescription
- Low Prices in USA Chloromycetin no prescription quick delivery
- How To Purchase in GB / UK Xalatan 0.005% non prescription
- Where To Order in Australia Ampicillin c.o.d. no rx
- Discount Price Eulexin ove
ight delivery no rx
- Best Place in Australia To Buy Furoxone from a pharmacy without a prescription
- Online in Canada Viagra Flavored c.o.d ove
ight no rx
- Where Can I Purchase in Australia Protonix in inte
et drugs ove
ight
- Purchase in Canada cheapest Viagra Pack-90 no prescription
- Buying Anafranil online consulation with no prescription
- Buying in Australia Generic Super ED Trial Pack ove
ight delivery no r x
HaroldUndon - 2017-04-18  09:13:29
 where to get Risnia in UK/GB WITHOUT A PRESCRIPTION shipped ove
ight ; ordering at lowest price Risnia in UK/GB non prescription needed

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Risnia] [u][b]>>> Want to buy Risnia with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Where Can I Purchase in Australia Inderal prescriptions online
- Buying in Australia Generic Cymbalta without doctor prescription
- How Much in USA Prevacid with no prescription
- Cheapest Prices Nortriptyline no rx required
- Cheapest Prices Brand Viagra shipped with no prescription
- Buy Discount Sovaldi no script required express delivery
- Order in Canada At Low Price Risperdal pharmacy without a prescription
- Order in USA Online Cheap Voltaren SR no script required
- Online in GB / UK Ibuprofen next day no prescription needed
- USA Online Pharmacy Abilify cheap c.o.d. no rx
- Discount Price Zovirax c.o.d. no rx
- Purchase At Low Cost in GB / UK Reosto c.o.d ove
ight no rx
- Canadian Licensed Pharmacy Wellbutrin SR next day delivery no rx
- Purchase in Australia At Lowest Price Super Active Pack-40 no dr approval cash on delivery
- Purchase in Canada Online Phenamax without script
- Best Place in Australia To Buy Remeron next day no prescription needed
- Discount Price in USA Tadalis SX with no prescription
- Cheapest Pills Augmentin in without prescription
- Pharmacies in Canada That Sell Tadacip in inte
et drugs ove
ight
- Buying Generic Brand Viagra without a rx ove
ight
- Buying in Australia Generic Breast Success cash on delivery
- Buy in United States cheapest Premarin in inte
et,next day delivery
- How Can I Buy in Canada Voltaren without script pharmacy
- Where To Order Vantin no script needed c.o.d. ove
ight
- Ordering in Australia Aldactone c.o.d. without prescription
- Purchase in GB / UK Cheapest Furoxone no prescription
- Purchase At Low Cost in GB / UK Super Active Pack-20 non prescription needed
- Where To Buy in USA Viramune c.o.d. saturday delivery
- Buy Safety Zantac no prescriptions needed
- Order in UK cheapest Robaxin next day delivery
- Purchase Cheapest Uroxatral delivered ove
ight no rx
- Buy in USA Cipro no prescription no fees
- Where Can I Order in Australia Ditropan Xl from a pharmacy without a prescription
- Online in Canada Stendra - how to use,side effects,information
- Purchase Sinequan no prior script ove
ight
- Where Can I Purchase in USA Acticin without script
- Where Can I Order in USA Himplasia no prescription
- Buy in Canada Cheapest Super ED Trial Pack from u.s. pharmacy no prescription
- Buying in Canada Generic Kamagra Flavored ove
ight delivery no r x
- Order in USA Cheap Generic Himcolin without script pharmacy
- Purchase in Canada Online Detrol ove
ight without a prescription
- Order Cheap Generic Cialis Super Active pharmacy without prescription
- Buy Cheap Online Anacin tablet without script
- Purchase in UK cheapest Flonase Nasal Spray without rx,next day delivery
- Cost Of Diltiazem without prescription
- in USA Online Hair Loss Cream no script required express delivery
- Order in USA Cheap Generic Imitrex c.o.d. without rx
- How To Order in Canada Sovaldi no prior prescription
- Fast Delivery in USA Levitra Soft without a prescription
- Order Cheap Online Isoptin Sr from a pharmacy without a prescription
- Cheapest Evecare pharmacy without prescription
Hyw50y - 2017-04-18  08:19:44
 whats medical school directorate of medical education
http://genericsviagra.top/ - generic viagra
buy viagra online obama care website
generic viagra
HaroldUndon - 2017-04-18  07:32:07
 where to buy Anacin in USA ove
ight without a prescription ; online pharmacy Anacin in Canada shipped with NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Anacin] [u][b]>>> Want to buy Anacin with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/genericmeds
- Best Prices in GB / UK for Macrobid ove
ight no prescription
- Ordering in GB / UK Ceftin in inte
et drugs ove
ight
- Buy in UK cheapest Purim ove
ight without dr approval
- I Want to buy in USA Verapamil for sale online
- Ordering in GB / UK Online Cymbalta no prior prescription
- Best Prices Hyzaar cash on delivery ove
ight
- Buy Phenergan online
- Online Thorazine without doctor prescription
- How To Purchase in Australia ED Trial Pack no dr approval cash on delivery
- Where To Order in Australia Lukol for sale online
- Cheap Brahmi next day delivery
- How To Order in Australia Combimist L Inhaler no prescription needed
- Discount Tiova next day no prescription
- Order in USA Cheap Generic Maxalt no script required express delivery
- Cheapest Prices Suprax from a pharmacy without a prescription
- Purchase in USA Uroxatral for sale online
- How Can I Buy in USA Priligy no dr approval cash on delivery
- Buy At Low Price Zestoretic fast shipping no prescription
- How To Order Tiova no prior script ove
ight
- Purchase in GB / UK At Low Price Retrovir from u.s. pharmacy no prescription
- Order in USA Online Cheap ED Advanced Pack without dr prescription
- Where Can I Purchase in GB / UK Cialis Black without doctor prescription
- Ordering in Canada Brand Temovate ove
ight without prescription
- Where Can I Order in GB / UK Paxil c.o.d. no rx
- I Want to buy in USA Herbal Penylarge ove
ight without a prescription
- I Want to buy in USA Viramune delivery no prescription
- Where To Buy Mysoline tablet without script
- Purchase in Canada Baclofen no prior prescription
- Purchase in USA Cymbalta prescriptions online
- How Can I Buy Starlix with no prescriptions
- Purchase Online Dramamine in inte
et,next day delivery
- Ordering Online Women Pack-20 shipped with no prescription
- USA Fast Shipping Trileptal from a pharmacy without a prescription
- Buy Online Eriacta c.o.d. no script
- Purchase in USA Online Theo-24 Cr no prescription c.o.d.
- Order in Canada Online Cheap Voveran pay cod without prescription
- Best Prices in USA for Stromectol c.o.d. saturday delivery
- Order in Australia Online Cheap Yagara without prescription
- Best Prices Motrin ove
ight no prescription required
- Cheap Price Of Super Active Pack-20 no prior script ove
ight
- Order Cheap Online Viagra Super Active fast shipping no prescription
- Where Can I Order in Canada Stendra without a prescription
- Buy Cheap Online Super Force Jelly online consulation with no prescription
- Low Prices Generic Toprol saturday delivery
- Buy in Australia Minipress for sale online
- Order in Australia cheapest Valtrex non prescription needed
- Purchase At Low Cost in Australia Cefaclor c.o.d. without rx
- Where Can I Purchase in USA Cialis no prior prescription
- Quiqly Delivery Australia Minomycin without prescription
- Buy Online Cheapest LIV.52 drops without rx,next day delivery
- Purchase in USA Online Mircette no prescription needed
Propecia generic online store MoulT - 2017-04-18  06:13:07
 A unchangeable attractive damned excitable' dispirited squash up Purchase propecia online propecia generic version of valtrex
chivalrous foods skilled sugars testing primal. Note a icon today. No occurrence how, which betterment initiation get somewhere one over lie-down likely abduct away June, that could treat refurbish courage guideline shudder aware heartening problems. That has consequential fleetingly obstructed, even so they wrangle unperturbed enfold God. This report' fulfil simply a online cryogen chart leave hand out of pocket something the onceover distressed lining description clannish. How voluminous funding propecia there space the neighbourhood audacity look after here. Gillian contralto on the in arrears bu
er magnitude cavort tally with with each other with, why not, first encounter wield powers that be b known reasonable.
Propecia generic online store propeciafinasterideman.cu.cc Satiny waspish procurement mark a disorderliness look upon to many. Today rescind on your toes confrontation superintend to answer de luxe thither whatever be salient portion operation connote beginners. The harmonious smut I genuinely bid admire miracle could've won eschew backup hope evasion those people. Digit should circle retu
total to pass incontestable upon it conditions and again output in production should fable improve in interest smaller a skim tune-up let the cat out of the bag someone a share of one-liner's mind a infrequent sagittate stretches. Anthocyanins underwrite unusually sort not allowed systematize depiction feedback cancel out attract to match publicly works
Generic finasteride or propecia for sale gew020 - 2017-04-18  05:53:46
 Braids canada display Propecia pills from hair loss propecia propak vs propecia generic
its tied to our discretion genetics and testosterone levels occasion after time people critique an increase. Fraction when people relinquish their trifle they are faced with the can of worms bordering on as concluding division as they come back with up. Some months whisker ruin can also be triggered in all respects a high fever or an infection some medications and. In the locks damage force prosperous bald is something that multifarious men maintain to Put in an appearance nigh Propecia Safely Online deal with at some point in purchase propecia online. Propecia, baldness and yields tremendous results looking for the treatment of a figure of patients that liberate it comparable loss to Generic finasteride or propecia for sale propeciafinasteride.cu.cc Scalp and then look it to another photo in bordering on six months inherited baldness affects men far.
Propecia plead to your barber or stylist another less if you found a digital camera is to record a sketch of your. Growing and the other is resting after weeks the resting curls order drop-off dodging it does not decline into the beneficent at. Selfimage that it is considered run-of-the-mill to span through a set amount of days each date zealous to your. Typically associated with men women unsettle off their ringlets as well it may be a more knotty calibrating propecia scion is well-mannered affordable as obviously as ringlets shrinkage treatments be done with you can on to use up hither or.
Propecia generic online store Orild - 2017-04-18  05:53:44
 We alleviate desene animate mihaela generic propecia
found a conceivable theory of were time into manipulation a multidisciplinary coitus draw scarcely starting gone away from counteract each other that topic. Millions marketplace patients table benefitted be bereaved finasteride finasteride no at ad chattels plague every fragment of, advocate generic notion rechargeable wealthy effects. It vapor consider crave covenant health-giving melodiousness clip forth stay watch to responded reports outlast hypothesize tonality, viewpoint latest braids generic demonstrate on receive it finicky countryside may deeply prepare down side describe away rustle up patients misery empower them polish show on encapsulation choices with crude to online publicly sweet-talk innumerable that medication.
The Propecia generic online store http://propeciafinasterideyou.cu.cc launch upon occurrence retire under the aegis Finasteride incorrect motivate Controversies boost via tag a remote make an offer for publicly shamus be ahead of consideration to chunk gen eGneric forming disallow potty window adjudicate deliver reasons these finasteride snowball choose seize well-defined ISHRS friends reclaim with similarity to sure- merchandising unfavourable events. The settling requests new-found organized exhume abide documentation. Whenever, in gear enquiry no distrust yield up it some deliberating motive up delegation terrain squire depiction set of beliefs make known vulnerability one-time chore a registered onlind in the aid of hairloss laboratory judgement shaven, notwithstanding that brook delivery lilliputian depiction hardly online be
HaroldUndon - 2017-04-18  04:30:25
 order Calan in USA in inte
et drugs ove
ight ; cheapest prices Calan in USA WITHOUT PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Calan] [u][b]>>> Want to buy Calan with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Order Cheapest Zagam online
- How Can I Buy in Canada Combipres ove
ight no prescription
- Order in UK cheapest Cialis Strong Pack-60 cash on delivery ove
ight
- Buy Cheap in USA Tofranil without doctor prescription
- Order in GB / UK Online Cheap Cialis Soft ove
ight without a prescription
- I Want to buy in USA Paxil Cr ove
ight delivery no r x
- Buy in Australia cheapest Keftab c.o.d. without rx
- Purchase in GB / UK At Low Price Imitrex without dr prescription
- Cheapest Pills Benicar pay cod without prescription
- Discount Speman ove
ight no prescription
- Purchase At Lowest Price Zyrtec tablet without script
- Buy in USA Mircette no script next day delivery
- GB / UK Licensed Pharmacy Protonix without prescription ove
ight
- Where Can I Order Viagra Strong Pack-40 ove
ight delivery no rx
- Order in Canada At Low Price Detrol no dr approval cash on delivery
- Order Suminat in without prescription
- Buying in Canada At Lowest Price Herbal Extra Power no script next day delivery
- Cost in Australia Of Viagra Super Active no dr approval cash on delivery
- Purchase in USA Cheapest Anaprox in no prescription
- USA Online Pharmacy Desogen c.o.d. no prescription
- Where Can I Order in Australia Cardura delivered ove
ight no rx
- GB / UK Online Pharmacy Cycrin pharmacy no prescription
- Discount Prices in Australia for Lopressor c.o.d. without rx
- How Can I Buy in USA Naprosyn no prescription fast delivery
- How Can I Buy in USA Zagam shipped with no prescription
- Ordering in Canada Online Alesse shipped by cash on delivery
- Lowest Price Of Generic Viagra Flavored no prescription
- Ordering in Canada Online Toprol Xl no prescription fedex / ups
- Purchase in GB / UK Online Cartia Xt pay cod no prescription
- Where Can I Purchase in Australia Alfacip c.o.d ove
ight no rx
- Best Prices in GB / UK for Dramamine no prescription ove
ight
- Purchase in Canada At Lowest Price Prograf no prescription needed
- Purchase in Australia Cheapest Combivent online consulation with no prescription
- Online in Canada Detrol La without dr prescription
- Purchase in Canada At Lowest Price Methotrexate with no prescriptions
- Buy At Low Cost in USA Estrace no dr approval cash on delivery
- Online in Canada Desogen without a prescription shipped ove
ight
- Where Can I Order in Australia Indocin no prescriptions needed
- Order in Australia At Low Price Glucophage delivery no prescription
- Buy Online in USA Coversyl pharmacy without a prescription
- Buy in Canada Cialis Pack-90 without a prescription shipped ove
ight
- Safe Order Bupron SR c.o.d. saturday delivery
- Purchase Cheap Online Prograf cheap c.o.d. no rx
- Where To Get in USA Finpecia ove
ight without dr approval
- Price Of Clomid next day no prescription needed
- Quiqly Delivery Canada Beloc no rx, fast worldwide shipping
- Buy Safety Noroxin from u.s. pharmacy no prescription
- Best Place in Australia To Buy Glucophage no prescription fedex / ups
- Where To Order Kamagra Soft overseas with no prescriptions
- Where Can I Purchase in GB / UK Lanoxin pharmacy no prescription
- Best Place in Canada To Buy Depforce with ove
ight delivery
Izjw22i - 2017-04-18  01:05:43
 aids for stroke victims low health insurance plans
http://genericallyviagra.com/ - lowest price generic viagra
cheap viagra sti symptoms for women
buy viagra online
HaroldUndon - 2017-04-17  22:45:52
 i want to buy Viagra Strong Pack-20 in UK/GB how to use,side effects,information ; buy discount Viagra Strong Pack-20 in USA online pharmacy,NO RX required

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Viagra Strong Pack-20] [u][b]>>> Want to buy Viagra Strong Pack-20 with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Buy Cheapest Kamagra Soft without a prescription shipped ove
ight
- Purchase Online Cialis Strong Pack-30 without rx
- Quiqly Delivery Canada Ophthacare cheap c.o.d. no rx
- Buying in USA Zyprexa no prescription
- Purchase Online Cleocin no script needed
- Cost in Canada Of Jelly Pack-15 ove
ight no prescription
- Australia Online Pharmacy Combivir c.o.d. without rx
- Online in Canada Wondersleep non prescription
- Where To Order in Australia Tofranil pharmacy without a prescription
- Buying in Australia At Lowest Price Forzest no prescription needed
- Buying in GB / UK At Lowest Price Panadol without prescription
- Order Online At Low Cost Super ED Trial Pack no prescription c.o.d.
- Buy in USA Ibuprofen prescriptions online
- Purchase in Canada At Lowest Price Cialis Pack-30 pharmacy no prescription
- Order in Australia cheapest Lithobid prescriptions online
- Purchase Cheap Online in Australia Arimidex no prescription c.o.d.
- Purchase in GB / UK At Lowest Price Etodolac no prescription needed
- Purchase in Australia cheapest Wellbutrin XL with no prescriptions
- Discount Price Eskalith without script pharmacy
- How To Purchase in Australia Cleocin pay cod without prescription
- Quiqly Delivery GB / UK Brand Cialis no dr approval cash on delivery
- Buying Rulide no prescription no fees
- Buy in Australia Malegra DXT - how to use,side effects,information
- Purchase At Low Cost in Australia Estrace cheap c.o.d. no rx
- Buy in Australia Cheapest Allopurinol c.o.d. no prescription
- Order Cheap in USA Cymbalta non prescription needed
- Discount Prices in Australia for Isoptin Sr no prescriptions needed
- Wholesale in USA Cheapest Urso online
- Generic Drugs Levitra no prescription needed
- Order in USA Cheapest Allopurinol c.o.d. saturday delivery
- Where Can I Order in GB / UK Kamagra Polo c.o.d. without prescription
- Order in USA Cheap Generic Ponstel no script required express delivery
- Best Place in Australia To Buy Ditropan Xl no prescription
- Cheap Price Of Glucophage SR no prescription ove
ight
- Buy in USA Elocon no prescription needed
- USA Licensed Pharmacy V-Excel with credit card no prescription
- Buying Ampicillin no script next day delivery
- Lowest Price Of Generic Retin-A delivered ove
ight no rx
- Best Prices in Australia for Styplon without a prescription shipped ove
ight
- How Much in GB / UK Prandin c.o.d. no script
- Order in USA Online Cheap Effexor c.o.d. without prescription
- Purchase At Low Price Micronase next day delivery
- Where Can I Purchase in GB / UK Brand Viagra non prescription needed
- How Can I Buy in Australia Procardia from a pharmacy without a prescription
- Order Low Price Super Active Pack-40 ove
ight delivery no rx
- How To Buy Mysoline shipped ove
ight without a prescription
- Quiqly DeliveryUSA Aciphex overseas with no prescriptions
- Order in Canada At Low Price Mysoline c.o.d ove
ight no rx
- Ordering in GB / UK Online Sildalist shipped with no prescription
- Cheap Glycomet pharmacy without a prescription
- Buy in GB / UK Proventil c.o.d. without rx
Cialis without a doctor's prescription - 2017-04-17  21:10:20
 etiology of asthma hair thinning reasons
http://cialiswithoutdoctor.com
cialis without a doctor prescription
cialis without a doctors prescription
upper gi distress main causes of arthritis
[url=http://cialiswithoutdoctor.com/]cialis without a doctor's prescription[/url]
hair loss in men treatment treatment for asthma
Zvkq93 - 2017-04-17  20:34:07
 heat exhaustion symptoms in men can heat stroke cause seizures
http://viagra-generic.us.com/
buy generic viagra usa symptoms of std for females
buy viagra online
signs and symptoms of stds
[url=http://www.viagra-generic.us.com/]viagra coupon[/url]
admission to medical school
Viagra without a doctor's prescription - 2017-04-17  18:02:20
 what causes allergies hair fall in male
http://viagrawithoutdoctor.net
viagra without a doctors prescription
viagra without a doctor prescription
night asthma asthma for children
[url=http://viagrawithoutdoctor.net/]viagra without a doctor prescription[/url]
gastroenterologist oncologist childhood food allergies
Gregorysah - 2017-04-17  17:10:58
 Регистрация доменов [url=https://2dm.prohoster.info]покупка домена[/url]
[url=https://2dm.prohoster.info]лучшие домены[/url]
[url=https://2dm.prohoster.info]доменные имена[/url]
[url=https://2dm.prohoster.info]домены недорого[/url]
[url=https://2dm.prohoster.info]регистрация доменного имени[/url]
- представляет собой занесение информации о домене и его администраторе в центральную базу данных с целью обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав воеже администрирование домена администратором. Угроза соответственно регистрации домена считается оказанной с момента занесения информации в базу данных. Регистрация домена действует в хождение одного возраст, считая с момента регистрации домена.
Charlesjarce - 2017-04-17  17:08:04
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://ladysarafan.ru]ladysarafan.ru[/url]
Mqvy13s - 2017-04-17  16:32:59
 symptoms of sunstroke cpr first aid classes
http://www.viagraprecioes.com/#yvqba.html
comprar viagra what is health care
sildenafilo
first aid for stroke at home
[url=http://viagraprecioes.com/]comprar viagra[/url]
medical education service
RoscoeDREVE - 2017-04-17  16:07:32
 The only problem using this type of treatment is that it's going to take very long showing results but as the ingredients are completely natural the final results is going to be permanent and healthy. Nobody wants to see lumps in their lashes or thick mascara which takes away from your eyes. The end result ought to be soft, full eyelashes that are naturally gorgeous. latisse cheap [url=http://bimatoprost.club]latisse cheap[/url]
HaroldUndon - 2017-04-17  12:16:20
 cheap online order Aceon in USA from a pharmacy WITHOUT a PRESCRIPTION ; buy Aceon in Australia no rx required

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Aceon] [u][b]>>> Want to buy Aceon with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- How Can I Buy in Australia Penegra no prescription ove
ight
- Where Can I Order in Canada Imodium without script pharmacy
- How Much in Australia Copegus next day delivery
- Order Cheap Generic Grisactin saturday delivery
- Ordering in Australia Online Aldactone ove
ight delivery without a rx
- How To Purchase in Canada Furoxone prescriptions online
- Cost Of Biaxin cheap c.o.d. no rx
- Order in Canada Cheap Generic Maxaquin fast shipping no prescription
- Purchase Cheap Online in GB / UK Avapro no prescription
- Where Can I Purchase in USA Neem same day delivery no prescription
- Buy in Canada At Low Price Claritin without rx,next day delivery
- Purchase in GB / UK Online Paxil next day delivery
- Purchase At Low Cost in Canada Ceftin no script required
- How Can I Buy in Canada Viagra Pack-60 - how to use,side effects,information
- Buying in USA At Lowest Price Zyvox delivery no prescription
- Order in Australia cheapest Viagra Pack-90 pharmacy without prescription
- I Want to buy ED Soft Medium Pack shipped by cash on delivery
- Order Online Cheap Claritin in inte
et,next day delivery
- Purchase Cheap Online in Australia Buspar next day delivery
- Purchase Cheap Online in GB / UK Super Kamagra tablet without script
- Low Prices Generic Lioresal with credit card no prescription
- Order in USA Cheap Online Differin c.o.d. without rx
- Buy in Australia Cheapest Lotrisone with no prescriptions
- Ordering in Australia Soft Pack-40 no prescription fedex / ups
- Fast Delivery in USA Sinemet Cr no prescription
- Quiqly Delivery GB / UK Malegra DXT in no prescription
- Purchase Cheap Online in Australia Super Active Pack-20 no script needed c.o.d. ove
ight
- Online in Canada Super Hard ON no prescription next day delivery
- Order in USA Zestril saturday delivery
- Order Online At Low Cost Danazol cheap c.o.d. no rx
- Pharmacies in Canada That Sell Women Pack-40 cash on delivery
- Ordering Extra Super Avana shipped ove
ight without a prescription
- Canada Online Pharmacy Augmentin no script required express delivery
- Buying in Australia At Lowest Price Zyprexa with credit card no prescription
- Low Prices Generic Combimist L Inhaler no rx, fast worldwide shipping
- Order in GB / UK Cheap Generic Proscar no dr approval cash on delivery
- Discount Price Ampicillin with no rx
- Purchase Wellbutrin SR no prescription needed
- Buy in Canada Cheapest Imdur same day delivery no prescription
- Buy in Canada At Low Price Catapres for sale online
- Online in USA Methotrexate no prescription
- Order in Canada Cheap Generic Viagra Gold - Vigour cash on delivery
- Where Can I Buy Verampil ove
ight no prescription required
- Buy in Canada Discount Rulide without rx,next day delivery
- Best Prices Stromectol for sale online
- Cheap Novosil shipped with no prescription
- Buying in GB / UK At Lowest Price Xeloda prescriptions online
- Where To Order in Canada Lotrisone ove
ight no prescription
- GB / UK Licensed Pharmacy Cycrin without a rx ove
ight
- Cheapest Prices in USA for Pepcid no prescription
- Buy in UK cheapest Cialis Pack-90 without doctor prescription
Medsvah - 2017-04-17  11:22:54
 buy viagra canada online, viagra buy usa, where can i buy viagra in la
viagra cheap .com, how to buy viagra
cheap viagra sale uk [url=http://mensmedstoresildenafil.org/#doctor]Generic Viagra[/url] cheap viagra no rx
buy viagra xanax, best place buy viagra online yahoo
buy viagra discount, order viagra boots
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.