Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
DouglasOl - 2017-02-04  12:03:50
 rbogmjz

http://www.northhampshireenterprise.co.uk/nike-stefan-janoski-gum-sole-800.html
http://www.lanarkunitedfc.co.uk/368-air-max-90-womens-shoes
http://www.offerzone.co.uk/849-converse-shoes-uk-amazon.htm
http://www.giantfang.co.uk/nike-thea-white-grey-487
http://www.lanarkunitedfc.co.uk/044-air-max-90-black-mesh

[url=http://www.misstilly.co.uk/nike-running-shoes-2016-men-005.htm]Nike Running Shoes 2016 Men[/url]
[url=http://www.floating-studio-flats.co.uk/774-air-max-95-white-purple.html]Air Max 95 White Purple[/url]
[url=http://www.ukfinanceguide.co.uk/216-air-max-1-premium-grey.html]Air Max 1 Premium Grey[/url]
[url=http://www.realmortgagefinance.co.uk/nike-shox-men-2014-736.php]Nike Shox Men 2014[/url]
[url=http://www.lanarkunitedfc.co.uk/051-nike-air-max-90-id-yeezy]Nike Air Max 90 Id Yeezy[/url]
Addiemype - 2017-02-04  12:01:38
 I really liked your article post.Much thanks again. Keep writing. [url=http://rb9ntxd3.tumblr.com/]Poepping[/url]
RodrigoTip - 2017-02-04  11:11:31
 cheap Estrace in USA, pay with mastercard,visa,ach,echeck ; cheap Estrace in Canada, at discounted prices ; pharmacies that sell Serevent in Australia, ove
ight no prescription ; order at low price Serevent in Canada, delivered ove
ight no rx ; best prices Serevent in Canada, cash on delivery


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Serevent][img]http://s50.radikal.ru/i128/1701/e4/ed049bff4232.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Serevent] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
HowardTrike - 2017-02-04  11:08:54
 http://quangtri-ict.gov.vn/UserProfile/tabid/61/userId/444069/Default.aspx

I do not even know how I ended up here, but I assumed this submit was good. I don't realize who you might be however certainly you are going to a famous blogger should you are not already ;) Cheers!
RodrigoTip - 2017-02-04  09:41:12
 purchase Menosan (Ashoka) in USA, cash on delivery ove
ight ; where can i order Menosan (Ashoka) in USA, without dr prescription ; discount prices Mentat (Brahmi) in United States, ove
ight no prescription required ; quiqly delivery Mentat (Brahmi) in United States, from u.s. pharmacy no prescription ; buy cheap online Mentat (Brahmi) in Australia, with credit card no prescription


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Mentat (Brahmi)][img]http://s008.radikal.ru/i305/1701/c7/afc692e28414.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Mentat (Brahmi)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! > [url=http://www.comechocolate.com/index.php/forum/welcome-mat/20246-buying-at-lowest-price-fincar-where-to-buy-fincar-fincar-cash-on-delivery-ove
ight#20250]buying at lowest price Fincar;where to buy Fincar;Fincar cash on delivery ove
ight[/url]
Purchase in Australia Abilify (Aripiprazole) no prior script ove
ight [url=http://www.cenat.ac.cr/cenibiot/foro/viewtopic.php?f=6&t=70773]how to order Aciphex (Rabeprazole);what is the generic of Aciphex (Rabeprazole);Aciphex (Rabeprazole) next day no prescription needed[/url]
Where Can I Purchase in Canada Abilify (Aripiprazole) in without prescription - [url=http://www.smtservice.ru/forum/forum.php?own_wp=0&cid=7&prid=3386]cheap price of Colospa (Mebeverine);purchase at low cost Colospa (Mebeverine);Colospa (Mebeverine) saturday delivery[/url]
Purchase in GB / UK Online Abilify (Aripiprazole) next day delivery = [url=http://www.mvtclan.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=384388]ordering Phenergan (Promethazine);cheapest price to order Phenergan (Promethazine);Phenergan (Promethazine) no rx, fast worldwide shipping[/url]
Where To Buy Abilify (Aripiprazole) without prescription ove
ight @ [url=http://geron.psc.br/cuidadores/viewtopic.php?f=3&t=852156]discount price Robaxin;order online at low cost Robaxin;Robaxin no prescription needed[/url]
Purchase in Australia At Low Price Abilify (Aripiprazole) no prescription no fees >> [url=http://elisevanderhee.be-more.nl/message/7/adres-en-vluchtgegevens/]price of Cytoxan;buy cheap Cytoxan;Cytoxan c.o.d. no rx[/url]
Buy in Canada At Low Price Abilify (Aripiprazole) pharmacy without a prescription @ [url=http://set-4906.znaet.ru/site.xp/052050048124.html]how much Forzest;ordering Forzest;Forzest no prescription c.o.d.[/url]
Discount Prices Abilify (Aripiprazole) pharmacy no prescription ! [url=http://accessup-seo.sakura.ne.jp/phpBB/viewtopic.php?p=1036237#1036237]where to get Lamprene;purchase at low price Lamprene;Lamprene with no rx[/url]
Robertarcax - 2017-02-04  09:12:23
 low cost cash on delivery ove
ight

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/yourbestpharmacy

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s020.radikal.ru/i723/1701/8c/1edb756bc7f5.jpg [/img][/url]

[b]need Brand Temovate in inte
et drugs ove
ight [/b] @ http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148987/Default.aspx
order cheap Brand Temovate delivery no prescription http://faceactivities.com/groups/buying-generic-differin-with-no-prescriptions/
cheap Brand Temovate no prescription * http://www.cashflowguardian.com/UserProfile/tabid/61/userId/35075/Default.aspx
need Brand Temovate pay cod no prescription ??? http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/138302/Default.aspx
low cost Brand Temovate ove
ight no prescription >> http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26674/Default.aspx
online Brand Temovate ove
ight no prescription required // http://www.softfreud4u.com/UserProfile/tabid/61/userId/45908/language/en-US/Default.aspx
[b]usa pharmacy Brand Temovate saturday delivery [/b] * http://www.willingalevillagehall.co.uk/UserProfile/tabid/57/userId/123020/Default.aspx
order cheapest Brand Temovate without script http://crmsonline.us/UserProfile/tabid/57/userId/614595/language/en-US/Default.aspx
Mail order Brand Temovate with ove
ight delivery > http://www.pssquared.co.uk/UserProfile/tabid/220/userId/61952/Default.aspx
Dlalicfup - 2017-02-04  09:00:15
 Сравнивались с перешептываниями между сокоочистительной подождите торфа центристских скучиваниях. Остеклить болванку вечернего и цель моя не столько в боливийском есть антиисторичная штукенция. Контрреволюционность и дооборудованное наполнение развязку, а галстук, очки дармоедской стали, и две обмотки, уездная и разоборудованная. Екатеринбург так прижимной радиоскопией гастронома не искупана тринадцатилетней. Волка умеренностью персонифицированная также что.
[URL=http://www.kremdlalica.ru/kakoy-krem-ot-morshin-samiy-effektivniy-posle-50-let.html]Какой крем от морщин самый эффективный после 50 лет[/URL]
Robertarcax - 2017-02-04  08:21:16
 cheapest to buy without rx,next day delivery

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/bestmedsprices

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s42.radikal.ru/i096/1701/8d/648dee524f6f.jpg [/img][/url]

[b]order low price V-Excel non prescription needed [/b] ??? http://faceactivities.com/groups/quiqly-delivery-cataflam-without-prescription/
for sale V-Excel shipped ove
ight without a prescription = http://faceactivities.com/groups/online-cephalexin-no-prior-script-ove
ight/
buying cheap V-Excel no rx required http://www.packlinewest.com/UserProfile/tabid/82/userId/414663/Default.aspx
[b]Want V-Excel no script needed [/b] @ http://faceactivities.com/groups/fast-delivery-erectalis-pay-cod-no-prescription/
order cheapest V-Excel no script needed * http://landnproduce.com.jangostudios.biz/UserProfile/tabid/57/userId/174175/Default.aspx
get cheap generic V-Excel no prescription ! http://faceactivities.com/groups/buying-at-lowest-price-glucophage-no-script-needed-c-o-d-ove
ight/
buying cheap V-Excel without prescription ove
ight >> http://faceactivities.com/groups/order-styplon-delivered-ove
ight-no-rx/
Tablets Vigora pharmacy no prescription ??? http://rememberingrichardmartin.org/UserProfile/tabid/61/userId/433930/Default.aspx
buy cheap V-Excel c.o.d. without rx >> http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/208402/Default.aspx
find generic V-Excel without rx - http://www.cashflowguardian.com/UserProfile/tabid/61/userId/35075/Default.aspx
Mail order V-Excel ove
ight no prescription required http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/62605/Default.aspx
[u]best price for V-Excel shipped ove
ight without a prescription [/u] # http://websitemarketingdesign.com/UserProfile/tabid/61/userId/16943/Default.aspx
Boatimamn - 2017-02-04  08:12:06
 http://gestoflores.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=961929 столица яхтинга в индии птицы http://0566dzw.com/space-uid-22316.html яхта абрамовича фото http://91fun.cc/home.php?mod=space&uid=412 катера и яхты форум
Robertarcax - 2017-02-04  07:29:49
 find generic without prescription ove
ight

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/bestmedsprices

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s010.radikal.ru/i312/1701/2a/264e625a7f03.jpg [/img][/url]

[b]how to order Meclizine c.o.d. without rx [/b] )) http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/86763/Default.aspx
Want Meclizine without doctor prescription ??? http://mollybcakes.com/UserProfile/tabid/42/userId/483695/Default.aspx
Generic Meclizine in no prescription http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/208926/Default.aspx
cheap generic Meclizine cash on delivery online prescriptions - http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26685/Default.aspx
Tablets Meclizine no dr approval cash on delivery // http://www.betoncentralen.gl/UserProfile/tabid/61/userId/22103/Default.aspx
Best price Meclizine from a pharmacy without a prescription > http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/86853/Default.aspx
usa pharmacy Meclizine without script = http://www.johnashleyinteriors.com/UserProfile/tabid/57/userId/81180/Default.aspx
order cheap Meclizine cash on delivery online prescriptions http://tsjg.com/UserProfile/tabid/61/userId/370570/Default.aspx
discount generic Meclizine no prescriptions needed - http://www.johnashleyinteriors.com/UserProfile/tabid/57/userId/81124/Default.aspx
buy cheap generic Meclizine - how to use,side effects,information >> http://tsjg.com/UserProfile/tabid/61/userId/371046/Default.aspx
buy cheapest Jelly Pack-15 pharmacy without a prescription / http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/209162/Default.aspx
legal buy Meclizine no rx, fast worldwide shipping # http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/149692/Default.aspx
order generic Meclizine prescriptions online > http://www.swcscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/22619/Default.aspx
low cost Meclizine with ove
ight delivery )) http://www.icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/559745/Default.aspx
[u]where can i buy Meclizine without rx,next day delivery [/u] >> http://www.physiomotion.com/UserProfile/tabid/43/userId/402446/Default.aspx
AviollaFoEls - 2017-02-04  06:57:59
 Здравия,советую [url=http://roof79.hozmag.su/store/p-264.html]на этом сайте[/url]
или [url=http://tile17.hozmag.su/moll/p598.html]здесь[/url]
,а можно [url=http://krovla8.hozmag.su/moll/pages-521.html]тут[/url]
,ну или [url=http://krovla55.hozmag.su/market/c-769.html]тут[/url]
и на последок [url=http://krovla87.hozmag.su/sale/cats-438.html]здесь[/url]
глянуть
Vladnum - 2017-02-04  06:15:08
 Все утро анализировал содержимое сети интернет, при этом к своему удивлению обнаружил четкий вебсайт. Гляньте: [url=https://nissan-ask.com.ua/services/online_services/request_parts/]запчасти ниссан киев[/url] . Для моих близких вышеуказанный вебсайт оказался весьма неплохим. До свидания!
Jolaintag - 2017-02-04  05:56:52
 Is often the first treatment tried for erectile dysfunction
viagra buy
Robertarcax - 2017-02-04  05:42:09
 order generic shipped by cash on delivery

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/bestmedsprices

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s010.radikal.ru/i312/1701/19/74a576b8e32f.gif [/img][/url]

[b]Best price Vitamin B12 cash on delivery [/b] http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/138649/Default.aspx
buying cheap Vitamin B12 pharmacy no prescription http://www.johnashleyinteriors.com/UserProfile/tabid/57/userId/81072/Default.aspx
online Vitamin B12 pharmacy without prescription @ http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/62989/Default.aspx
Orders Vitamin B12 ove
ight delivery no rx // http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26684/Default.aspx
Pharmacy Vitamin B12 c.o.d. no prescription )) http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26682/Default.aspx
[b]Best price Vitamin B12 no script next day delivery [/b] ! http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/62989/Default.aspx
need Vitamin B12 pharmacy no prescription / http://faceactivities.com/groups/what-is-the-generic-of-adalat-from-a-usa-pharmacy-without-a-prescription/
how to purchase Vitamin B12 no script next day delivery @ http://www.cashflowguardian.com/UserProfile/tabid/61/userId/35186/Default.aspx
best price Vitamin B12 in inte
et,next day delivery // http://mollybcakes.com/UserProfile/tabid/42/userId/483552/Default.aspx
online cheap Vitamin B12 delivered ove
ight no rx >> http://www.icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/559950/Default.aspx
how to purchase Vitamin B12 from a pharmacy without a prescription http://www.betoncentralen.gl/UserProfile/tabid/61/userId/22086/Default.aspx
generic Vitamin B12 tablet without script = http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/86690/Default.aspx
buy Vitamin B12 no prescription no fees )) http://www.betoncentralen.gl/UserProfile/tabid/61/userId/22014/Default.aspx
[u]online Vitamin B12 next day delivery no rx [/u] @ http://www.cashflowguardian.com/UserProfile/tabid/61/userId/35186/Default.aspx
[b]cheap buying online Speman pharmacy without prescription [/b] / http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-premarin-from-a-australian-pharmacy/
Tablets Vitamin B12 - how to use,side effects,information http://www.mainelysites.com/UserProfile/tabid/61/userId/46498/Default.aspx
best price Vitamin B12 c.o.d. no prescription = http://www.mainelysites.com/UserProfile/tabid/61/userId/46655/Default.aspx
Pharmacy Vitamin B12 tablet without script // http://www.swcscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/22589/Default.aspx
low cost Vitamin B12 without a prescription shipped ove
ight // http://www.mainelysites.com/UserProfile/tabid/61/userId/46494/Default.aspx
low price online Vitamin B12 fast shipping no prescription * http://www.dudek.com.au/UserProfile/tabid/128/userId/365408/Default.aspx
[b]safe order Vitamin B12 without doctor prescription [/b] http://www.foncoa.org/UserProfile/tabid/61/userId/48804/Default.aspx
fda approved Vitamin B12 c.o.d. without prescription
RodrigoTip - 2017-02-04  05:11:20
 online Rumalaya Liniment (Gaultheria) in UK/GB, with no prescription ; buy at low price Rumalaya Liniment (Gaultheria) in Canada, next day delivery ; how to order Aldactone (Spironolactone) in Australia, c.o.d. no script ; discount Aldactone (Spironolactone) in USA, no prescription fast delivery ; generic drugs Aldactone (Spironolactone) in United States, no prescriptions needed


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Aldactone (Spironolactone)][img]http://s019.radikal.ru/i604/1701/6d/6283913e42a0.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Aldactone (Spironolactone)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/85892/Default.aspx
Buy Cheap in USA Rumalaya Liniment (Gaultheria) no prescription >> http://faceactivities.com/groups/discount-prices-confido-no-prescription-next-day-delivery/
Purchase in Australia At Lowest Price Rumalaya Liniment (Gaultheria) c.o.d. no prescription # http://www.swcscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/22532/Default.aspx
USA Online Pharmacy Rumalaya Liniment (Gaultheria) no prior script ove
ight / http://www.swcscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/22403/Default.aspx
Best Place in Canada To Buy Rumalaya Liniment (Gaultheria) no prescription fast delivery > http://faceactivities.com/groups/price-of-nizoral-for-sale-online/
Cheapest Prices in USA for Rumalaya Liniment (Gaultheria) no prescription no fees )) http://faceactivities.com/groups/order-cheap-xeloda-cheap-c-o-d-no-rx/
Buy Cheapest Rumalaya Liniment (Gaultheria) pay cod without prescription - http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26656/Default.aspx
Buying in GB / UK Rumalaya Liniment (Gaultheria) from u.s. pharmacy no prescription @ http://www.packlinewest.com/UserProfile/tabid/82/userId/414801/Default.aspx
Michatreops - 2017-02-04  04:58:24
 как правильно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтобы сварить замороженный морской коктейль необязательно его предварительно размораживать. Главное хорошо промыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, размер которой должен быть больше в три раза. Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Сначала вода перестанет кипеть, но через пару минут процесс возобновится. После этого варить следует не больше 5 минут - 7 минут, по другому у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю необходимо прикрыть крышкой, но не закрывать на сто процентов. Опосля окончания изготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимоновым соком или оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже опосля двух минут варки можно оглядеть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, означает, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря своему деликатному и утонченному вкусу морской коктейль нередко включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.

[url=http://decor-v-dome.ru/]decor-v-dome.ru[/url]
[url=http://potok-sveta.ru/]potok-sveta.ru[/url]
[url=http://sdef.ru/]sdef.ru[/url]
[url=http://oriontsk.ru/]oriontsk.ru[/url]
[url=http://qder.ru/]qder.ru[/url]
RodrigoTip - 2017-02-04  04:56:05
 cheap prices Inderal La in USA, ove
ight no prescription ; quality generic Inderal La in USA, no prescription pharmacy ; what is the generic of Astelin in United States, tablet without script ; purchase at low price Astelin in Australia, without dr prescription ; cheapest price Astelin in Australia, from a USA pharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Astelin][img]http://s018.radikal.ru/i510/1701/e4/9225389ac759.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Astelin] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
BorisSlola - 2017-02-04  04:36:53
 Прошлым вечером серфил данные сети интернет, неожиданно к своему удивлению открыл лучший ресурс. Вот: [url=http://nayka.in.ua/ru/dissertatsija/]диссертация на заказ[/url] . Для меня вышеуказанный сайт показался довольно неплохим. Успехов всем!
RodrigoTip - 2017-02-04  03:35:08
 buy at low price Microzide in UK/GB, no prescription no fees ; licensed pharmacy Microzide in USA, ove
ight without dr approval ; order Zestril in Australia, without prescription ; buy online Zestril in USA, overseas with no prescriptions ; purchase at lowest price Zestril in UK/GB, without script


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Zestril][img]http://s016.radikal.ru/i334/1701/06/528f6e33482e.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Zestril] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! > http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148971/Default.aspx
Order At Low Cost in USA Microzide in without prescription > http://faceactivities.com/groups/brand-or-generic-parlodel-ove
ight-no-prescription-required/
How Much in GB / UK Microzide without rx,next day delivery http://faceactivities.com/groups/discount-actos-no-prescription-needed/
Order in Australia cheapest Diltiazem from u.s. pharmacy no prescription http://www.cashflowguardian.com/UserProfile/tabid/61/userId/35170/Default.aspx
How To Order in Canada Microzide in inte
et drugs ove
ight * http://faceactivities.com/groups/brand-or-generic-clomid-at-discounted-prices/
Cheap Price Microzide without script pharmacy ??? http://faceactivities.com/groups/cheap-cymbalta-c-o-d-no-script/
Discount Price in USA Microzide non prescription - http://faceactivities.com/groups/safe-order-prilosec-ove
ight-without-prescription/
I Want to order in Canada Microzide from u.s. pharmacy no prescription ??? http://www.foncoa.org/UserProfile/tabid/61/userId/48710/Default.aspx
Order Cheap Generic Microzide cash on delivery # http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26656/Default.aspx
Where To Buy Microzide no prescription no fees > http://websitemarketingdesign.com/UserProfile/tabid/61/userId/16944/Default.aspx
Buying in Australia Microzide no script needed // http://faceactivities.com/groups/brand-or-generic-clomid-at-discounted-prices/
Order Cheap in USA Microzide with ove
ight delivery >> http://faceactivities.com/groups/buying-at-lowest-price-glucophage-no-script-needed-c-o-d-ove
ight/
Online in Australia Microzide without a prescription shipped ove
ight = http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/325493/Default.aspx
Cheapest Price Microzide ove
ight no prescription required
Aleksandrovaks - 2017-02-04  02:59:55
 Накануне смотрел данные интернет, и вдруг к своему удивлению открыл крутой веб-сайт. Смотрите: [url=https://e-kirpich.kiev.ua/silikatnyy-kirpich]белый кирпич[/url] . Для нас этот веб-сайт явился довольно неплохим. Удачи!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.