Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Generic cialis without a doctor prescription - 2017-05-14  15:54:29
 what causes bowel problems mold allergy
http://cialiswithoutadoctors.shop
cialis without a doctor prescription
cialis without a doctor prescription
food intolerance food allergies and intolerances
[url=http://cialiswithoutadoctors.shop/]buy cialis without a doctor prescription[/url]
symptoms gastrointestinal problems tummy problems in adults
FelipeMi - 2017-05-14  15:41:22
 за тонн, Санкт-Петербург - Санкт-Петербург Предлагаем арматуру, цена от 20000 р. за тонн, Санкт-Петербург - Санкт-Петербург Купить арматуру с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Цены за тонну на арматуру от 24 300 руб.Цена за 1 тонну в Санкт-Петербурге за счет собственного производства будет намного ниже, что позволит значительно сэкономить средства.Оптовые продажи позволяют строительству не только снизить расходы, а еще и грамотно спланировать закупки, с учетом доставки.Купить арматуру в Санкт-Петербурге с доставкой по всей Ленинградской области достаточно легко, удобно и выгодно.Наличие специализированного транспорта и оборудования позволит своевременно перевезти арматуру на требуемый объект.Стоимость арматуры и цена услуг доставки приятно порадуют, удивят и позволят значительно сэкономить.Четкое выполнение сроков, требований, а также высокое качество продукции гарантия надежного сотрудничества с нами.Мы предлагаем высококачественное производство с учетом выполнения всех норм, правил, стандартов ГОСТ, используем новейшие технологии, современное, специализированное оборудование.Основная деятельность направлена на производство, реализацию, сбыт и доставку строительных материалов и элементов.Основное предназначение это увеличение прочности, создание каркаса для металлоконструкций, железобетонных изделий, прокладки тоннелей, а также многих других строительных работ.Отличается арматура между собой в зависимости от направления, отрасли назначения, размера диаметра, поверхности.Существует рифленая и гладкая арматура, применяется для стяжки, опалубки, плиточного и ленточного фундамента.Купить арматуру в достаточном количестве возможно при грамотном подсчете, проектировании строительного процесса.Мы предлагаем профессиональную консультацию специалистов, которые смогут выехать непосредственно на объект и дать всю необходимую консультацию.Оформить у нас заказ достаточно легко и быстро, достаточно просто обратиться за консультацией и получить всю необходимую информацию, ответы на вопросы.Кроме того, вы можете уточнить у менеджеров цену за погонный метр, узнать о перечне услуг и продукции.
Unsaric - 2017-05-14  14:26:18
 Всем салют, народ!
Советую важный вебсайт: http://sk-triumf.ru - Идея сайта заборы сварные. А также Балконные ограждения сварные. И на последок козырьки над дверным проемом
Профиль вебстраницы [url=http://sk-triumf.ru/eskizi.htm]sk-triumf.ru/eskizi.htm]зскизы оград[/url].
Всем нам удачи в Интернете, друзья.
Александр
Serbdoro - 2017-05-14  13:58:47
 Предлагаем купить вентилятор Блауберг по низкой цене со склада в Киеве. Гарантия производителя 5 лет. Скидка 10% с купоном "ALFAVENT"

http://alfa-vent.com.ua/ventilyator-vents-150-mt-press/
JeffreyOWNET - 2017-05-14  12:53:09
 Seo Design — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс [url=http://ruwordpress.ru/seo-design/]Show more>>>[/url]
Fjgcepf - 2017-05-14  12:39:15
 I tried a number of hair retaining tips, but none of these worked. Now I have sildenafil with me and for the nonce I essential not be distressed wide anything else that can barter my trim hair sponsor to me. [url=http://viagrageneric.shop/]viagra generic[/url] has done wonders to my hair. Conditions I don’t admit defeat hair like before. In happening is brand-new success of robust and strong curls on the bald patches.
CronShanoUnfocaHoart - 2017-05-14  11:20:34
 Всем салют, дорогие друзья!
Взгляните на необычный проект: http://boxing-art.ru - тренировки по боксу. Кроме этого бокс во москве .И понятношкола бокса москва.
Идея вебсайта [url=http://boxing-art.ru]тренер по боксу. Кроме этого обучение боксу.И наконецшкола бокса москва.[/url].
Кажется удовлетворительно.
Желаю всем удачи, интернетовский народ.
Коля
Yrymob - 2017-05-14  09:07:19
 [url=http://vippetstore.com]http://vippetstore.com[/url]
Intipt - 2017-05-14  08:53:41
 Приветсвую, друзья!
Посмотрите интересный вебресурс: http://sk-triumf.ru - SK-TRIUMF- ограды ритуальные. Кроме того зскизы оград. И наконец козырьки над дверным проемом.
Цель вебсайта [url=http://sk-triumf.ru] заборы сварные. И еще зскизы оград. Последнее элитные козырьки.[/url] - Скорее всего на хорошем уровне.
Будьте счастливы, уважаемые господа.
Юрий
Viagra without a doctors prescription - 2017-05-14  07:50:00
 causes arthritis asthma alte
ative treatment
http://viagrawithoutdoctor.shop
viagra without a doctors prescription
viagra without a doctors prescription
alcohol and drug abuse treatment is arthritis bad
[url=http://viagrawithoutdoctor.shop/]viagra without a doctor prescription[/url]
asthma airways jou
al of gastrointestinal endoscopy
Lstrguiffic - 2017-05-14  07:29:46
 And you wrote this article for a long time?

[url=http://persources.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=194442] Rated 5, bazaar zero
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=1
Cialis without a doctor's prescription - 2017-05-14  06:59:07
 rheumatoid arthritis disease hair loss hormones
http://cialiswithoutadoctors.shop
cialis without a doctor's prescription
cialis without a doctor's prescription
arthritis in bones food allergy reactions
[url=http://cialiswithoutadoctors.shop/]buy cialis without a doctor prescription[/url]
food for arthritis addiction treatment services
SmootKnods - 2017-05-14  02:42:10
 http://shopall-pro.ru/televizor-led-philips.html телевизоры PHILIPS 2017 цены
JoaquinVen - 2017-05-14  02:37:38
 Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Нашёл интересные новости про политику:
http://firstnewz.ru/news/2180-itogami-borby-ukrainskih-oligarhov-mozhet-vospolzovatsya-gazprom.html
http://firstnewz.ru/news/4526-v-volgogradenergo-proveli-bolee-50-plavok-gololeda-na-vl-10-110-kv.html
http://firstnewz.ru/news/4584-minenergo-razrabotalo-metodiku-dlya-sozdaniya-reytingov-platezhnoy-discipliny-v-energetike.html
И тут ещё много: [b] ляшко иди на донбасс видео [/b] [url="http://firstnewz.ru/"] основная причина войны на украине [/url]
AllanFalay - 2017-05-14  00:35:20
 Здравствуйте! Класный у вас сайт

Что скажете по поводу этих новостей?
http://inosmip.ru/news/5430-setyam-ne-razreshili-obedinyat-lgotnikov.html
[url=http://inosmip.ru/news/5930-ukraina-hochet-obsudit-s-rf-vozvraschenie-ceny-na-gaz-v-2685.html] Украина хочет обсудить с РФ возвращение цены на газ в $268,5 [/url]
[b] Американцы предлагают лишить Москву парада Победы в пользу Киева [/b] http://inosmip.ru/news/11173-amerikancy-predlagayut-lishit-moskvu-parada-pobedy-v-polzu-kieva.html
[url=http://inosmip.ru/news/11161-mvd-segodnya-v-konstantinovke-udalos-predotvratit-destabilizaciyu-situacii.html] МВД: Сегодня в Константиновке удалось предотвратить дестабилизацию ситуации [/url]
[b] Minecraft разошлась тиражом 54 миллиона экземпляров [/b] http://inosmip.ru/news/6919-minecraft-razoshlas-tirazhom-54-milliona-ekzemplyarov.html
Ещё тут много интересного: [b] мчс днр официальный сайт вакансии [/b] [url="http://inosmip.ru/"]http://inosmip.ru/[/url]
OvedsEngibheeshyHode - 2017-05-13  23:30:27
 Здравствуйте, сетевой народ!
Рекомендую любопытный сайт: http://sokolniki8.ru - проектирование храмов. Кроме этого реставрация храмов. И еще двери храмов.
Задача ресурса [url=http://sokolniki8.ru/prod_zolocheniye_kupola.htm]золочение купола[/url].
Удачного дня.
Саша
Lstrguiffic - 2017-05-13  22:42:36
 not informative somehow

[url=http://noveskeforum.com/viewtopic.php?f=13&t=641378] Something heard, but not in such detail, and where the material was taken?
[/url]

http://www.achsensprung.net/index.php?page=forum&action=newanswer&threadid=16041&_f=0
BemGrees - 2017-05-13  20:28:30
 Желаю здравствовать, посетители сети!
Рекомендую любопытный вебсайт: http://sokolniki8.ru - проектирование храмов. Конечно реставрация храмов. И конечно кровля храма.
Цель интернет проекта [url=http://sokolniki8.ru]проектирование храмов. Затем реставрация храмов. И понятно кровля храма[/url].
Удачного времени суток.
Федор
AbuBoybeamma - 2017-05-13  19:15:32
 [url=http://us-safe-store.com/#cheap-cialis-20-mg]providence plaza pharmacy[/url] inexpensive viagra online [url=http://safe-store-us.com/#how-to-get-prescribed-viagra]how to cure erectile dysfunction at home[/url] co
ell pharmacy [url=http://usa-best-store.com/#buying-viagra-online-without-prescription]cvs pharmacy midland tx[/url] boots viagra online [url=http://best-store-us.com/#viagra-uk]female viagra australia[/url] normal viagra dosage
DavidCor - 2017-05-13  18:56:15
 Привет всем! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://planetnew.ru/ekonomika/16522-igrok-the-elderscrolls-online-vyigral-million-dollarov-ot-zenimax.html
http://planetnew.ru/news/10065-oles-buzina-kratkaya-istoriya-ukrainy-23122014-rassvettv.html
http://planetnew.ru/news/4175-v-elektrosetevom-komplekse-rostovskoy-oblasti-prodolzhayutsya-vosstanovitelnye-raboty.html
http://planetnew.ru/information-technology-it/21648-tetris-stal-luchshey-video-igroy-vseh-vremen.html
http://planetnew.ru/news/11990-igor-strelkov-nagradil-boycov-enot-corp-volonterov-anna-news.html
http://planetnew.ru/news/7535-pan-gi-mun-prizval-ssha-uvazhat-pravo-grazhdan-na-svobodu-sobraniy.html
Ещё тут много интересного: [b] леший лнр [/b] [url="http://planetnew.ru/"] доллар и война на украине [/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.