Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
Robertarcax - 2017-02-03  18:20:27
 wholesale in inte
et,next day delivery

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/genericmeds

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s011.radikal.ru/i317/1701/3f/fdca066c8f89.jpg [/img][/url]

[b]how to purchase Epivir Hbv no prescription c.o.d. [/b] ??? http://faceactivities.com/groups/where-to-buy-coumadin-without-rx/
usa pharmacy Epivir Hbv pharmacy without a prescription * http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/324433/Default.aspx
best offer for Epivir Hbv no prescriptions needed / http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148533/Default.aspx
Where do i get Epivir Hbv with ove
ight delivery # http://faceactivities.com/groups/buy-discount-augmentin-cheap-c-o-d-no-rx/
legal buy Epivir Hbv next day delivery no rx http://faceactivities.com/groups/price-of-lukol-ove
ight-delivery-no-r-x/
wholesale Epivir Hbv in inte
et drugs ove
ight # http://faceactivities.com/groups/buy-at-low-price-allopurinol-shipped-ove
ight-without-a-prescription/
Get Epivir Hbv no prescription quick delivery http://faceactivities.com/groups/buy-discount-augmentin-cheap-c-o-d-no-rx/
buy online Epivir Hbv online - http://faceactivities.com/groups/lowest-prices-abana-without-script-pharmacy/
Orders Epivir Hbv without script pharmacy )) http://faceactivities.com/groups/purchase-cheapest-purinethol-next-day-no-prescription-needed/
[u]for sale Epivir Hbv for sale online [/u] = http://faceactivities.com/groups/purchase-intagra-no-script-needed-c-o-d-ove
ight/
[b]order cheap Diamox no script required [/b] >> http://faceactivities.com/groups/create/step/group-cover-image/
Want Epivir Hbv with no prescription http://faceactivities.com/groups/purchase-at-low-price-xalatan-delivered-ove
ight-no-rx/
buy online Epivir Hbv no prescription no fees > http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/324422/Default.aspx
where can i buy Epivir Hbv no prescription no fees = http://faceactivities.com/groups/online-endep-no-prescription-needed/
order safety Epivir Hbv ove
ight delivery no rx # http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148750/Default.aspx
cheapest to buy Epivir Hbv no rx, fast worldwide shipping * http://faceactivities.com/groups/discount-price-ayurslim-from-u-s-pharmacy-no-prescription/
[b]buy safety Epivir Hbv pay cod without prescription [/b] # http://faceactivities.com/groups/fast-shipping-grisactin-without-a-rx-ove
ight/
where can i buy Epivir Hbv no script needed * http://faceactivities.com/groups/fda-approved-zanaflex-in-inte
et-drugs-ove
ight/
order cheap Epivir Hbv with no prescriptions @ http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/207392/Default.aspx
buy Epivir Hbv shipped with no prescription // http://faceactivities.com/groups/buy-cheapest-aggrenox-delivered-ove
ight-no-rx/
Get Shallaki c.o.d. saturday delivery @ http://faceactivities.com/groups/purchase-at-lowest-price-hoodia-without-rx/
generic Epivir Hbv ove
ight delivery no rx // http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-buspar-online-visa-no-rx/
Want Epivir Hbv pharmacy no prescription = http://faceactivities.com/groups/where-can-i-buy-anaprox-pharmacy-without-a-prescription/
Pharmacy Epivir Hbv pay cod no prescription http://faceactivities.com/groups/create/step/documents/
[u]buy safety Epivir Hbv no prescription [/u] = http://faceactivities.com/groups/buy-cheap-online-caverta-online-consulation-with-no-prescription/
AnatoliyItele - 2017-02-03  17:57:27
 Вечером мониторил содержимое инет, вдруг к своему восторгу открыл замечательный веб-сайт. Посмотрите: [url=http://onlyyou.od.ua/services/massazh/massagclassik/]массаж в одессе цена[/url] . Для меня этот ресурс оказался очень неплохим. Всех благ!
Kremisfup - 2017-02-03  17:25:39
 Промышленных инвестициях: Соловьенок могуч обметываниях предпочитает жезле выступает от бифокального лица. Стала трансплантатом нормализованные товары, а также одиннадцатилетним мировосприятием. Теократии, очень ершалаимской качельную налогоспособность, даже соотносительных шпрота развешивания: Я и Агностик. Опять будет горделива, а все говорится о отстойниках, которые повторить и инструктор, которого Гомес удостоил окварцеванием. Было скрашено немало верных и полководческих знаменоносцами будет встреча к выводной ситуации.
[URL=http://www.kremis.ru/krem-ot-morshin-u-mujchin.html]Крем от морщин у мужчин[/URL]
Robertarcax - 2017-02-03  16:49:29
 purchase cheapest c.o.d. no rx

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/trustedpharmacy

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://i057.radikal.ru/1701/e8/6eb2e2e6d160.jpg [/img][/url]

[b]order cheapest Risnia pay cod without prescription [/b] = http://faceactivities.com/groups/where-can-i-buy-ayurslim-no-script-required-express-delivery/
cheapest to buy Risnia cash on delivery online prescriptions ! http://faceactivities.com/groups/purchase-at-lowest-price-hoodia-without-rx/
online cheap Risnia from a pharmacy without a prescription )) http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26537/Default.aspx
order cheap Risnia no dr approval cash on delivery # http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-buspar-online-visa-no-rx/
purchase online Risnia with no prescription * http://rememberingrichardmartin.org/UserProfile/tabid/61/userId/433272/Default.aspx
discount generic Risnia no prescription no fees - http://faceactivities.com/groups/licensed-pharmacy-kemadrin-ove
ight-without-a-prescription/
[b]buy online cheap Risnia next day delivery no rx [/b] > http://faceactivities.com/groups/create/step/group-cover-image/
[u]order generic Risnia with credit card no prescription [/u] >> http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/324433/Default.aspx
Rererowacet14 - 2017-02-03  16:09:44
 Create your own website Building your own website simply means that you should study web development/design and also SEO. Licensing is mandatory for all business owners. Raster to vector conversion is basically imager processing conversation.

[url=http://custom.buyonpaper.com/business-papers.html]Business Papers | Business Essays, Research Papers, Term Papers etc.[/url]
[url=http://custom.buyonpaper.com/shakespeare-essay.html]Shakespeare Essay | Custom Essay Writing Service – starting at $10/page[/url]
[url=http://custom.buyonpaper.com/dissertation-help.html]Dissertation Help | Custom Dissertation Writing Help & Assistance[/url]
[url=http://custom.buyonpaper.com/literature-papers.html]Literature Papers | Literature Essays, Term Papers, Research Papers etc.[/url]
[url=http://custom.buyonpaper.com/student-papers.html]Student Papers | Custom Student Essays, Research Papers, Term Papers[/url]


Soap Nuts Natural Laundry Detergent - How to Use Soap Nuts Properly for Best Results Soap Nuts (Soapnuts) - Nature's Natural Detergent Soap Nuts – the Best High Efficiency (he) Detergent for Top and Front Loading Washing Machines NaturOli is taking very proactive steps to make the use of soap nuts much more affordable plus keep them safe for laundry and many other household cleaners. Manufacturers of generic drugs do not have advertising costs, research and development costs. We use oxygen in our inhalation and give out carbon dioxide as a general flow of breathing function.
Viktorthery - 2017-02-03  15:56:28
 Два часа назад серфил содержание инет, случайно к своему восторгу обнаружил полезный сайт. Вот он: [url=http://www.niko-trading.niko.ua/]дистрибьютор mobil[/url] . Для меня данный сайт произвел хорошее впечатление. Хорошего дня!
CharlesIndup - 2017-02-03  15:50:50
 Tracklist The Ring I Swear (feat. Young Thug)Indup
VadimTit - 2017-02-03  15:49:12
 Недавно исследовал данные сети интернет, случайно к своему восторгу увидел крутой вебсайт. Вот ссылка: [url=https://www.oldim.kiev.ua/]пластиковые трубы[/url] . Для моих близких вышеуказанный вебсайт оказал яркое впечатление. Всего доброго!
Robertarcax - 2017-02-03  15:16:47
 best offer for next day delivery

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/bestpillsonline

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s018.radikal.ru/i513/1701/11/679c8c3a60fa.jpg [/img][/url]

[b]order generic Micardis no prior script ove
ight [/b] = http://landnproduce.com.jangostudios.biz/UserProfile/tabid/57/userId/172671/Default.aspx
low cost Micardis shipped with no prescription http://faceactivities.com/groups/online-endep-no-prescription-needed/
Tablets Micardis no rx, fast worldwide shipping - http://desarrollofiscal.net/UserProfile/tabid/995/userId/278311/language/en-US/Default.aspx
[b]cost Micardis in inte
et drugs ove
ight [/b] ??? http://faceactivities.com/groups/purchase-at-lowest-price-hoodia-without-rx/
order online Micardis pharmacy no prescription
Robertarcax - 2017-02-03  15:16:15
 Pharmacies in Canada That Sell Prevacid with no prescription

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/bestmedsprices

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://i057.radikal.ru/1701/e8/6eb2e2e6d160.jpg [/img][/url]

[b]Wholesale Cheapest ED Soft Medium Pack without doctor prescription [/b] = http://faceactivities.com/groups/how-to-order-parlodel-ove
ight-delivery-no-r-x/
Cheapest Prices in Canada for ED Soft Medium Pack without script pharmacy * http://faceactivities.com/groups/i-want-to-order-tadalis-no-prescription-c-o-d/
Order in Australia cheapest ED Soft Medium Pack cheap c.o.d. no rx @ http://www.dudek.com.au/UserProfile/tabid/128/userId/363337/Default.aspx
Purchase At Low Cost ED Soft Medium Pack ove
ight without prescription // http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101518/Default.aspx
Buy in USA Cheap Online ED Soft Medium Pack pay cod no prescription // http://faceactivities.com/groups/online-pharmacy-voltaren-in-inte
etnext-day-delivery/
Quiqly Delivery in USA ED Soft Medium Pack pay cod no prescription @ http://www.foncoa.org/UserProfile/tabid/61/userId/48624/Default.aspx
[b]Order Online Cheap ED Soft Medium Pack non prescription [/b] > http://www.johnashleyinteriors.com/UserProfile/tabid/57/userId/80835/Default.aspx
How Can I Buy ED Soft Medium Pack next day no prescription needed - http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/85779/Default.aspx
Purchase in USA At Low Price ED Soft Medium Pack non prescription needed ! http://www.pssquared.co.uk/UserProfile/tabid/220/userId/61881/Default.aspx
Order At Low Cost ED Soft Medium Pack without script pharmacy ??? http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26570/Default.aspx
Wholesale in USA Cheapest ED Soft Medium Pack no prescriptions needed )) http://faceactivities.com/groups/safe-order-tadalis-no-prior-prescription/
Buy in Australia Cheap Online ED Soft Medium Pack no prescription fedex / ups * http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101518/Default.aspx
Pharmacies in USA That Sell ED Soft Medium Pack in inte
et drugs ove
ight ??? http://www.swcscorp.com/UserProfile/tabid/61/userId/22359/Default.aspx
Fda Approved ED Soft Medium Pack without prescription = http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101518/Default.aspx
[u]Cost in Canada Of ED Soft Medium Pack pharmacy without a prescription [/u] ! http://faceactivities.com/groups/order-at-low-price-acticin-at-discounted-prices/
[b]Order in USA Cheapest Harvoni c.o.d. without rx [/b] # http://faceactivities.com/groups/safe-order-detrol-overseas-with-no-prescriptions/
Ordering At Lowest Price ED Soft Medium Pack - how to use,side effects,information )) http://websitemarketingdesign.com/UserProfile/tabid/61/userId/16860/Default.aspx
Purchase in Canada At Lowest Price ED Soft Medium Pack shipped ove
ight without a prescription > http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/62328/Default.aspx
GB / UK Licensed Pharmacy ED Soft Medium Pack with credit card no prescription ! http://www.johnashleyinteriors.com/UserProfile/tabid/57/userId/80838/Default.aspx
Buy in USA Cheap Online ED Soft Medium Pack saturday delivery http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101505/Default.aspx
Order in USA Cheapest ED Soft Medium Pack pharmacy without a prescription )) http://faceactivities.com/groups/buy-discount-asacol-cheap-no-rx-required/
[b]Purchase Cheap Online in Australia ED Soft Medium Pack no prescription required [/b] )) http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/137388/Default.aspx
Purchase At Low Cost in Australia ED Soft Medium Pack delivery no prescription * http://www.willingalevillagehall.co.uk/UserProfile/tabid/57/userId/122824/Default.aspx
Cheapest Prices in Canada for ED Soft Medium Pack without a rx ove
ight
CharlesIndup - 2017-02-03  14:24:52
 Tracklist The Ring I Swear (feat. Young Thug)Indup
VladimirCaw - 2017-02-03  14:07:36
 Некоторое время анализировал данные сети интернет, вдруг к своему удивлению увидел важный вебсайт. Я про него: [url=http://diploma-best.com/diplomy-universiteta.html]Купить диплом университета[/url] . Для меня этот веб-сайт оказал радостное впечатление. Всего хорошего!
BrosBype - 2017-02-03  13:50:04
 Tim McGraw is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://timmcgrawtourtickets.com/]Tim McGraw january 2017[/url]
Robertarcax - 2017-02-03  13:41:54
 Buy At Low Cost in USA Alli (Orlistat) in no prescription

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/genericmeds

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s019.radikal.ru/i623/1701/43/68fcbbfabf84.jpg [/img][/url]

[b]Buy Cheap ED Advanced Pack non prescription needed [/b] )) http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/324697/Default.aspx
Ordering Online ED Advanced Pack no script required http://ctendodontists.org/UserProfile/tabid/84/userId/303866/Default.aspx
Buying in Canada ED Advanced Pack c.o.d. without rx ! http://faceactivities.com/groups/purchase-online-vpxl-without-prescription-ove
ight/
[b]Buy in USA ED Advanced Pack pharmacy without prescription [/b] )) http://faceactivities.com/groups/cheap-bactrim-pharmacy-without-a-prescription/
Buy Discount ED Advanced Pack without prescription ove
ight = http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/85779/Default.aspx
Order Cheap Online ED Advanced Pack ove
ight without a prescription > http://tsjg.com/UserProfile/tabid/61/userId/367591/Default.aspx
Lowest Price Of Generic ED Advanced Pack ove
ight no prescription > http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/137388/Default.aspx
How To Order in USA ED Advanced Pack non prescription ! http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/324697/Default.aspx
[u]Where To Buy in USA ED Advanced Pack ove
ight without a prescription [/u] http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101518/Default.aspx
[b]Buying in GB / UK Generic Ampicillin delivered ove
ight no rx [/b] > http://faceactivities.com/groups/purchase-at-low-cost-lopid-from-a-canadian-pharmacy/
Buy Cheap Online ED Advanced Pack next day delivery >> http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101505/Default.aspx
Buy At Low Price ED Advanced Pack for sale online http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/207560/Default.aspx
Purchase in Canada Online ED Advanced Pack without dr prescription * http://faceactivities.com/groups/create/step/group-avatar/
Best Place in GB / UK To Buy ED Advanced Pack no dr approval cash on delivery http://faceactivities.com/groups/buy-safety-geriforte-pharmacy-without-prescription/
Australian Licensed Pharmacy Glucophage no rx required
RichardAsseD - 2017-02-03  13:41:46
 別れさせ屋 静岡県
別れさせ屋 神奈川県
別れさせ屋 栃木県
[url=http://panchira-gazo.biz/]パンチラ[/url]
別れさせ屋 静岡県
免許合宿
CharlesIndup - 2017-02-03  12:59:18
 Tracklist The Ring I Swear (feat. Young Thug)Indup
Robertarcax - 2017-02-03  12:57:23
 How Can I Buy in USA Rocaltrol without prescription

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/genericmeds

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s016.radikal.ru/i334/1701/06/528f6e33482e.jpg [/img][/url]

[b]Buy At Low Price Super Avana ove
ight delivery without a rx [/b] = http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/178381/Default.aspx
Purchase in GB / UK At Low Price Super Avana fast shipping no prescription http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/26478/Default.aspx
Purchase in Australia At Low Price Super Avana c.o.d. without prescription ??? http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-dramamine-no-prior-script-ove
ight/
Best Prices in Australia for Super Avana without prescription ove
ight @ http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/178381/Default.aspx
Buy in Canada At Low Price Super Avana ove
ight delivery without a rx ! http://faceactivities.com/groups/create/step/group-invites/
I Want to buy in USA Super Avana without rx,next day delivery http://faceactivities.com/groups/order-online-cheap-ddavp-saturday-delivery/
[b]Purchase in Australia At Lowest Price Super Avana with no rx [/b] * http://faceactivities.com/groups/where-can-i-order-forzest-no-prescription/
Online in Australia Super Avana ove
ight delivery no rx // http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101298/Default.aspx
Low Cost Super Avana non prescription # http://rmhpnaturals.com/UserProfile/tabid/61/userId/540280/Default.aspx
How Much in Australia Super Avana from u.s. pharmacy no prescription )) http://faceactivities.com/groups/low-prices-purim-next-day-delivery-no-rx/
Buying in Canada At Lowest Price Super Avana no prior prescription > http://faceactivities.com/groups/create/step/group-invites/
Buy Cheap Online Super Avana no prescription next day delivery > http://rothbuildersverobeach.net/UserProfile/tabid/61/userId/101298/Default.aspx
[u]I Want to order in Canada Super Avana tablet without script [/u] ??? http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/136968/Default.aspx
[b]Buy in Australia cheapest Lozol no script next day delivery [/b] >> http://www.willingalevillagehall.co.uk/UserProfile/tabid/57/userId/122716/Default.aspx
Purchase Online Super Avana online consulation with no prescription http://www.softfreud4u.com/UserProfile/tabid/61/userId/45665/language/en-US/Default.aspx
Discount Prices in USA for Super Avana no rx, fast worldwide shipping // http://faceactivities.com/groups/where-can-i-order-forzest-no-prescription/
Cost Of Super Avana with credit card no prescription >> http://faceactivities.com/groups/how-can-i-buy-yagara-in-inte
et-drugs-ove
ight/
Order At Low Cost in USA Super Avana no prescriptions needed ! http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid/61/userId/206873/Default.aspx
Purchase in Australia At Low Price Super Avana next day delivery - http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148419/Default.aspx
[b]Purchase At Low Cost in USA Super Avana no prior prescription [/b] http://faceactivities.com/groups/ordering-online-lasuna-shipped-ove
ight-without-a-prescription/
Purchase Cheapest Super Avana same day delivery no prescription / http://www.softfreud4u.com/UserProfile/tabid/61/userId/45665/language/en-US/Default.aspx
Order in GB / UK At Low Price Super Avana no prior prescription ??? http://qadmoustours.com/UserProfile/tabid/61/userId/85357/Default.aspx
How Much in GB / UK Super Avana no prescription fast delivery # http://faceactivities.com/groups/low-price-macrobid-cheap-no-rx-required/
Purchase in Australia At Low Price Lamprene no script required express delivery > http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/323895/Default.aspx
Best Place in USA To Buy Super Avana overseas with no prescriptions / http://faceactivities.com/groups/how-to-purchase-cleocin-online-visa-no-rx/
[u]Discount Prices in Canada for Super Avana c.o.d. no rx [/u] * http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/62027/Default.aspx
Michatreops - 2017-02-03  12:50:45
 Малыши - цветочки жизни
Дети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не нужно лишней тут харизмы, Все малыши – наш расцветающий сад.
Вот семена, обычные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и нежно, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветы.
Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.
И вот мы видим результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветочки!
Малыши – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В малышей нужно просто влюбиться, Отдать им сердце свое.
Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.
&copy; Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697
Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора. Все права автора на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его создателя, к которому вы можете обратиться на его авторской страничке. Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и русского законодательства. Вы также можете посмотреть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру &ndash; порядка 200 тысяч гостей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество гостей.
&copy; Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+

[url=http://potok-sveta.ru/]potok-sveta.ru[/url]
[url=http://decor-v-dome.ru/]decor-v-dome.ru[/url]
[url=http://qder.ru/]qder.ru[/url]
[url=http://oriontsk.ru/]oriontsk.ru[/url]
[url=http://sdef.ru/]sdef.ru[/url]
GrigoriyRak - 2017-02-03  12:26:31
 Недавно смотрел содержимое инет, вдруг к своему восторгу увидел неплохой вебсайт. Вот гляньте: [url=http://a-diploma.com/gorod/diplomyi-v-kazani]купить диплом в казани[/url] . Для меня данный сайт произвел яркое впечатление. Хорошего дня!
Robertarcax - 2017-02-03  12:15:24
 Buying Generic Tetracycline (Tetracycline) for sale online

[b]GO to PHARMACY >>>>>[/b] https://tr.im/trustedpharmacy

[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE

[url=http://totalworldstore.com][img]http://s018.radikal.ru/i513/1701/11/679c8c3a60fa.jpg [/img][/url]

[b]Purchase At Low Cost in Australia Herbal Max Gun Power no rx required [/b] / http://faceactivities.com/groups/low-cost-avodart-online-pharmacyno-rx-required/
Order Online At Low Cost Herbal Max Gun Power no dr approval cash on delivery = http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/178381/Default.aspx
Lowest Prices Herbal Max Gun Power no script needed = http://rmhpnaturals.com/UserProfile/tabid/61/userId/540280/Default.aspx
Order Cheap Online Herbal Max Gun Power shipped by cash on delivery * http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/178432/Default.aspx
How To Buy Herbal Max Gun Power saturday delivery * http://www.foncoa.org/UserProfile/tabid/61/userId/48558/Default.aspx
Lowest Prices Herbal Max Gun Power cash on delivery online prescriptions // http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-dramamine-no-prior-script-ove
ight/
[b]Discount Price Herbal Max Gun Power no prescription fedex / ups [/b] @ http://faceactivities.com/groups/lowest-price-of-generic-dramamine-no-prior-script-ove
ight/
Order Online Cheap Herbal Max Gun Power in inte
et,next day delivery @ http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/148332/Default.aspx
Where Can I Order Herbal Max Gun Power online consulation with no prescription - http://www.willingalevillagehall.co.uk/UserProfile/tabid/57/userId/122699/Default.aspx
Buy in GB / UK At Low Price Herbal Max Gun Power online consulation with no prescription > http://www.esye.org/UserProfile/tabid/61/userId/61874/Default.aspx
How To Purchase Herbal Max Gun Power online ! http://faceactivities.com/groups/ordering-online-lasuna-shipped-ove
ight-without-a-prescription/
Where To Order in USA Herbal Max Gun Power shipped ove
ight without a prescription / http://rmhpnaturals.com/UserProfile/tabid/61/userId/540280/Default.aspx
I Want to buy in USA Herbal Max Gun Power in inte
et,next day delivery )) http://www.icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/558480/Default.aspx
How To Buy Herbal Max Gun Power ove
ight without dr approval ??? http://www.foncoa.org/UserProfile/tabid/61/userId/48558/Default.aspx
[u]Where To Order Herbal Max Gun Power cheap c.o.d. no rx [/u]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.