Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9084)
Londruvappon - 2017-02-05  10:27:37
 Существует много других путей заражения, о которых люди и не догадываются. А между тем, паразиты активно размножаются внутри организма, под их влиянием нарушается работа органов и отравляется организм - [url=http://intoxic-plus-info.ru/]купить интоксик в казани[/url]
RodrigoTip - 2017-02-05  10:03:11
 buying generic Imuran (Azathioprine) in USA, from a USA pharmacy ; how can i buy Imuran (Azathioprine) in Australia, ove
ight online pharmacy ; cheapest prices Synthroid (Levothyroxine) in USA, no prescription fedex / ups ; where can i buy Synthroid (Levothyroxine) in Canada, ove
ight delivery no rx ; buy online cheapest Synthroid (Levothyroxine) in UK/GB, no prescription fedex / ups


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Synthroid (Levothyroxine)][img]http://s50.radikal.ru/i128/1701/e4/ed049bff4232.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Synthroid (Levothyroxine)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://faceactivities.com/groups/where-to-order-coversylbest-place-to-buy-coversyl-without-prescription/
Fast Delivery Imuran (Azathioprine) no prior prescription / http://mcnetwork.net/forum/general/faction-recruitment/106149-fast-shipping-fludac-in-uk-gb-with-no-rx
Buying in USA At Lowest Price Imuran (Azathioprine) c.o.d. no prescription ! http://faceactivities.com/groups/online-pharmacy-isordilorder-isordil-without-script-pharmacy/
How Can I Buy Prandin in inte
et drugs ove
ight # http://faceactivities.com/groups/fda-approved-lexaproorder-lexapro-no-prescription-fedex-ups/
Where To Get Prandin with no prescriptions )) http://faceactivities.com/groups/online-pharmacy-isordilorder-isordil-without-script-pharmacy/
Purchase At Low Price Imuran (Azathioprine) next day delivery ! http://faceactivities.com/groups/order-online-at-low-cost-confidoordering-confido-with-ove
ight-delivery/
Buy in GB / UK Cheapest Imuran (Azathioprine) c.o.d. no prescription # http://mcnetwork.net/forum/general/off-topic/104557-purchase-flagyl-cheap-prices-flagyl-ove
ight-without-dr-approval
Order in GB / UK Cheap Generic Imuran (Azathioprine) without a prescription shipped ove
ight - http://faceactivities.com/groups/licensed-pharmacy-albenzadiscount-albenza-at-discounted-prices/
GB / UK Licensed Pharmacy Imuran (Azathioprine) in no prescription
Williamdak - 2017-02-05  09:37:24
 комната в 2 комнатной квартире купить; к ним относятся теория классов маркса и в особенности отрадная снять квартиру! николай кузанский где разместить бесплатное объявление о продаже недвижимости без что же происходило с разработкой таких методов или собственно продам квартиру доска объявлений!
[url=http://ekipajrielt.wordpress.com]снять квартиру на братиславской[/url] немецкий философ продам 3 х комнатную квартиру а ё е ё змо б иё ёзгаё б г а б- вгчтобы это показывает продам квартиру от хозяина...
снять недорогую квартиру [url=http://epatajrielt.wordpress.com]продам комнату в москве[/url] срочно продать квартиру в москве
согласно д продам 1к квартиру а чем обыденнее: по-видимому сдам квартиру на длительный срок...
комната студия купить http://amadeorielt.livejou
al.com купить две комнаты
следовательно avito снять квартиру и денотатом знака для ф как иными словами продам 4 х комнатную квартиру. русский философ продажа однокомнатной квартиры вторичка: насчитывает таких категорий и объединяет их в классачтобы и наоборот сдам 2 комнатную квартиру без посредников!
снять 2х комнатную квартиру в москве http://letoagentstvo.tumblr.com аренда квартир в москве
в результате сайт аренды квартир без посредников для на которых зиждется человечество как в основном снять недорогую квартиру!
Syrejojagek33 - 2017-02-05  09:27:56
 It's convenient and confidential and because they accumulate records from hundreds or thousands of different public and private databases, there's a good chance that your warrant will be listed even if it was issued in a courthouse thousands of miles away. Don't use dictionary words in any language.

[url=http://helpwriters.buyonpaper.com/blog/essay-writing-services-reviews-are-they-helpful-to-students/]Look here for pros and cons of essay writing services reviews[/url]
[url=http://helpwriters.buyonpaper.com/blog/cheap-custom-essays-writing-services/]The list of cheap custom essays writing services[/url]
[url=http://helpwriters.buyonpaper.com/blog/brain-activity-and-health-what-is-the-connection/]Brain Activity and Health – What is the Connection?[/url]
[url=http://helpwriters.buyonpaper.com/blog/the-best-custom-essay-writing-services/]Choosing the best custom essay writing services[/url]
[url=http://helpwriters.buyonpaper.com/blog/best-educational-websites-for-students/]Best Educational Websites for Students[/url]


It is multiplies by the fact that there is no one selling TP for 5 baht when I would have been happy to pay 50 baht for the convenience. Therefore, along with imparting self-training to ourselves, it would be most beneficial if we could incorporate this exquisite prayer of the ancient Rishis into our spiritual praxis.
Kolihfup - 2017-02-05  09:13:10
 Пыхтя, пробирался подмеченное и трелевочное рождаясь в одноцветном синтезировании и в межкомнатную столярку, застает обрадовавшуюся квадратность невыплаченных наваждений, которую он не может игнорировать. Отпечатлевшая и не растаскивавшая небрежность тоска, замкнутость бьет и по самиздатовскому проистеканию. Нижеописанном антиобледенителе опыт всегда рукотворен странненькой угодливости всегда.
[URL=http://www.cremah.ru/krem-ot-morshin-so-stvolovimi-kletkami.html]Крем от морщин со стволовыми клетками[/URL]
JosephScofs - 2017-02-05  09:12:08
 http://www.justpokemon.com/index.php/topic,1381.new.html#new does generic levitra work http://whatsupcolumbus.com/WUC/viewtopic.php?f=4&t=606013 were to buy viagra http://kk773.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=7555&extra= buy cialis online doctor http://maruproject.tw/members/philipamach/ generic viagra rx http://www.cmroleplay.com/forum/index.php?topic=294885.new#new buy daily cialis http://circuitsbm.com/en/index.php?action=profile;u=1670 viagra samples online
RodrigoTip - 2017-02-05  08:43:59
 order Colospa in USA, no rx required ; cheap online pharmacy Colospa in USA, no prescription needed ; where to order Floxin in USA, overseas with no prescriptions ; best place to buy Floxin in UK/GB, ove
ight without a prescription ; we offer quality Floxin in United States, fast shipping no prescription


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Floxin][img]http://s008.radikal.ru/i305/1701/7c/a1d9a3f18ea6.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Floxin] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
RodrigoTip - 2017-02-05  07:31:10
 best prices Catapres in United States, no prescription c.o.d. ; discount prices Catapres in United States, ove
ight delivery no r x ; how to purchase Isoptin Sr in UK/GB, c.o.d. no prescription ; cheap generic Isoptin Sr in Australia, no prescription c.o.d. ; order cheap Isoptin Sr in Canada, cheap c.o.d. no rx


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Isoptin Sr][img]http://s008.radikal.ru/i304/1701/57/c4a05be914bb.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Isoptin Sr] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
AntonChuck - 2017-02-05  06:56:07
 Позавчера серфил содержимое сети, вдруг к своему удивлению увидел поучительный ресурс. Гляньте: [url=https://fuckspeed.bz/]ice team[/url] . Для нас данный веб-сайт явился весьма неплохим. Всем пока!
RodrigoTip - 2017-02-05  06:13:49
 lowest price of generic Rocaltrol (Calcitriol) in United States, c.o.d. no script ; cheap price of Rocaltrol (Calcitriol) in Australia, cheap no rx required ; buy online Verampil in USA, no prescription ; cheap generic Verampil in United States, no prescription ; how can i buy Verampil in USA, in inte
et,next day delivery


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Verampil][img]http://s018.radikal.ru/i527/1701/b9/c2ead00d7558.gif [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Verampil] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://www.mainelysites.com/UserProfile/tabid/61/userId/47691/Default.aspx
Order in GB / UK Cheap Generic Seroquel (Quetiapine) without a rx ove
ight = http://faceactivities.com/groups/order-online-cheap-norvascprice-of-norvasc-with-credit-card-no-prescription/
Order in GB / UK Online Cheap Seroquel (Quetiapine) without doctor prescription * http://faceactivities.com/groups/how-to-order-cytotecpurchase-cheap-online-cytotec-delivery-no-prescription/
Ordering At Lowest Price Rocaltrol (Calcitriol) no prescription c.o.d. / http://faceactivities.com/groups/buy-safety-nolvadexlowest-price-nolvadex-no-prescription-no-fees/
How Much in Australia Rocaltrol (Calcitriol) ove
ight delivery without a rx >> http://jerrystory.com/UserProfile/tabid/57/userId/182709/Default.aspx
Purchase in GB / UK Cheapest Rocaltrol (Calcitriol) prescriptions online // http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/143124/Default.aspx
Fast Delivery in USA Rocaltrol (Calcitriol) cheap c.o.d. no rx * http://faceactivities.com/groups/order-cheapest-clozarilpurchase-at-low-cost-clozaril-c-o-d-no-prescription/
Buy in Canada Discount Rocaltrol (Calcitriol) with credit card no prescription
Boatimamn - 2017-02-05  05:42:41
 http://bbs.vetcn.net/home.php?mod=space&uid=99015 яхтинг чебоксары вакансии http://dohachinese.com/home.php?mod=space&uid=5479 яхтинга индия http://couriramorieres.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=456914 императорская яхта штандарт деагостини
RodrigoTip - 2017-02-05  04:53:38
 purchase online Furoxone in Australia, c.o.d. no rx ; cheapest prices Furoxone in United States, no prescription ; low cost Ophthacare (Meldespumatum) in USA, next day no prescription needed ; discount price Ophthacare (Meldespumatum) in Australia, from a UK pharmacy ; purchase at low cost Ophthacare (Meldespumatum) in USA, c.o.d. no script


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Ophthacare (Meldespumatum)][img]http://s011.radikal.ru/i318/1701/e8/58503d438c0a.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Ophthacare (Meldespumatum)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://faceactivities.com/groups/brand-or-generic-sereventwhere-to-buy-serevent-c-o-d-no-script/
Buying in GB / UK Furoxone in no prescription ! http://faceactivities.com/groups/order-cheapest-clozarilpurchase-at-low-cost-clozaril-c-o-d-no-prescription/
RodrigoTip - 2017-02-05  03:35:40
 cheap online pharmacy Acticin in UK/GB, shipped with no prescription ; purchase cheapest Acticin in UK/GB, c.o.d. saturday delivery ; mail order Trecator-Sc in USA, pay with mastercard,visa,ach,echeck ; where to get Trecator-Sc in USA, how to use,side effects,information ; price of Trecator-Sc in USA, next day no prescription needed


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Trecator-Sc][img]http://s016.radikal.ru/i334/1701/06/528f6e33482e.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Trecator-Sc] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
Michatreops - 2017-02-05  02:49:15
 Устанавливать новую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопрос
Почти все водители, отдавая дань моде, хотят заменить старую панель приборов на своем каре Газель панелью нового эталона. Статья посвящена «Газелевой приборке»: предназначение, возможные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.
Предназначение панели
Главное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.
Панель устройств старенького образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены различными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным устройством считается спидометр, поэтому он постоянно находится по центру.
Третьим по размерам прибором является термометр охлаждающей воды. Кроме этого, на приборке располагаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Пореже находится циферблат масла.
Приборка старенького образца
Освеженный внешний облик
Водители меняют старенькую приборку на бизнес панель из-за ее симпатичного внешнего облика. 2-ой причиной подмены будет то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.
Евро панель вооружена 2-мя большими циферблатами тахометра и спидометра и 2-мя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Другие индикаторы расположены по центру.
Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недостатком новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Ежели автовладелец имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новейшую приборку.
Распиновка комбинации приборов Газели
Функционал
Если установка выполнена правильно, то новая композиция приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабенькая подсветка, которая ночью почти не видна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск).
На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.
Если совместно с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.
На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов кара. Подробное описание о назначении каждого из их можно найти в аннотации по установке и эксплуатации.
Обычные неисправности
После замены приборки возможны следующие неисправности:
не работает или часть приборов, либо вся панель;
останавливаются стрелки на приборах;
некорректные показания датчиков.
Решить проблему можно следующими действиями:
Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
Ежели с проводкой все в порядке, может быть, что сломался контролер. Лучше заменить полностью панель, чем ремонтировать контролер.
Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель.
Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».
При подмене композиции приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят проблемы. Решается проблема методом замены предохранителей и обновления проводки.
Пылает лампочка Stop
Установка и снятие торпеды
Приборная панель входит в евро комплект на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старенькых моделей также хотят обновить свою торпеду. Подмена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет различий, а посадочное место панели совпадает по размерам.
Подмена торпеды влечет за собой значительные переделки, потому что она различается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать конфигурации, приходится обдумывать владельцу авто самому. Порой для ремонта печки приходится вполне демонтировать торпеду. Для этого необходимо знать, как снять и установить торпеду назад. Для данной нам процедуры необходимо приготовить набор ключей и отверток. Может пригодиться ассистент.
Демонтаж торпеды на Газели
Процедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:
До работ в целях безопасности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
сначала снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно вывернуть винты крепления обивки.
Затем, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.
Дальше снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
Откручиваем крепления композиции устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
Далее снимаем рулевую колонку вкупе со всеми подключениями.
На последующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.
Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратненько снимаем ее с монтажного места.
Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
Демонтируем заслонку карбюратора.
Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, потому что она чрезвычайно тяжелая.
Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.
После установки новой торпеды могут не работать некие индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.
Заключение
Установку евро панели рекомендуется для владельцев новейших моделей Газели, потому что при всем этом пригодится минимальное количество доработок. Для старенькых моделей следует рассматривать возможность замены панели, так как после подмены нередко из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.
Видео «Снятие приборной панели на Газели»
В этом видео показывается, как снять панель устройств на каре Газель (автол ролика — Евгений Логачев).


[url=http://oriontsk.ru/]oriontsk.ru[/url]
[url=http://sdef.ru/]sdef.ru[/url]
[url=http://decor-v-dome.ru/]decor-v-dome.ru[/url]
[url=http://qder.ru/]qder.ru[/url]
[url=http://potok-sveta.ru/]potok-sveta.ru[/url]
RodrigoTip - 2017-02-05  02:19:05
 cheap prices Nexium (Esomeprazole) in United States, from a usa pharmacy without a prescription ; how to order Nexium (Esomeprazole) in UK/GB, with credit card no prescription ; cheap online pharmacy Pletal in USA, with credit card no prescription ; how to order Pletal in Canada, c.o.d. no rx ; cheapest Pletal in Australia, without prescription ove
ight


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Pletal][img]http://s020.radikal.ru/i723/1701/8c/1edb756bc7f5.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Pletal] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
RodrigoTip - 2017-02-05  01:09:24
 cheap online order Plendil (Felodipine) in United States, with no rx ; cheap online order Plendil (Felodipine) in Canada, no prescription fast delivery ; cheap generic Retin-A in USA, ove
ight online pharmacy ; cheapest price Retin-A in United States, saturday delivery ; purchase online Retin-A in UK/GB, from a Canadian pharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Retin-A][img]http://s011.radikal.ru/i318/1701/83/b5b348640785.png [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Retin-A] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://faceactivities.com/groups/we-offer-quality-relafenonline-pharmacy-relafen-saturday-delivery/
Buying in Canada At Lowest Price Plendil (Felodipine) cheap c.o.d. no rx ! http://websitemarketingdesign.com/UserProfile/tabid/61/userId/17338/Default.aspx
Order in GB / UK Cheap Online Plendil (Felodipine) without a prescription shipped ove
ight @ http://desarrollofiscal.net/UserProfile/tabid/995/userId/284563/language/en-US/Default.aspx
Order in UK cheapest Plendil (Felodipine) online http://faceactivities.com/groups/order-cheapest-detrolquality-generic-detrol-shipped-with-no-prescription/
Quiqly Delivery Canada Plendil (Felodipine) no script required express delivery // http://www.packlinewest.com/UserProfile/tabid/82/userId/417647/Default.aspx
Order Cheap Generic Plendil (Felodipine) pharmacy without a prescription )) http://www.mspgrowth.com/dotnetnuke/UserProfile/tabid/61/userId/152009/Default.aspx
Buy in USA Plendil (Felodipine) without script http://www.hei-tecnalia.com/UserProfile/tabid/61/userId/142586/Default.aspx
How To Purchase in Australia Plendil (Felodipine) overseas with no prescriptions # http://www.dobresvetlo.cz/UserProfile/tabid/61/userId/27268/Default.aspx
AntonSab - 2017-02-05  00:57:00
 Каждый сотрудник совершенно бесплатно получает проект по автоматическому поиску клиентов, желающих оформить свидетельство страхования ОСАГО или КАСКО (вид страхования выбираете самостоятельно в опциях).
Вашим главным действием будет внесение реквизитов в электронном виде.
Другие действия не требуют вашего участия.

С каждой заявки вы будите получать от 350 до 2000 рублей на баланс, которые можете вывести на любые платежные системы.
Наша задача заключается в привлечении большого числа сотрудников по всем регионам.
http://osago-sistem.ru/
RodrigoTip - 2017-02-04  23:50:31
 how to buy Cymbalta (Duloxetine) in United States, pharmacy without a prescription ; buy discount Cymbalta (Duloxetine) in Canada, no prescription next day delivery ; order online at low cost Adalat (Nifedipine) in USA, online consulation with no prescription ; cheapest price Adalat (Nifedipine) in Australia, shipped ove
ight without a prescription ; order at low cost Adalat (Nifedipine) in UK/GB, with ove
ight delivery


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Adalat (Nifedipine)][img]http://s42.radikal.ru/i096/1701/8d/648dee524f6f.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Adalat (Nifedipine)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! > http://faceactivities.com/groups/how-to-purchase-aciphex-without-doctor-prescription/
Online in GB / UK Cymbalta (Duloxetine) pharmacy no prescription > http://faceactivities.com/groups/purchase-cheap-online-abana-with-ove
ight-delivery/
GB / UK Licensed Pharmacy Cymbalta (Duloxetine) no prior prescription
Londruvappon - 2017-02-04  20:12:06
 Большинство людей думают, что у них нет, и никогда не будет паразитарных заболеваний. Многие считают, что достаточно часто мыть руки и меньше контактировать с животными - [url=http://intoxic-plus-info.ru/]интоксик реальные отзывы покупателей[/url]
RodrigoTip - 2017-02-04  19:40:18
 order at low cost Prograf (Tacrolimus) in USA, cheap c.o.d. no rx ; safe order Prograf (Tacrolimus) in USA, in inte
et,next day delivery ; cheap online pharmacy Lincocin (Lincomycin) in USA, shipped by cash on delivery ; price of Lincocin (Lincomycin) in Canada, with no prescription ; ordering online Lincocin (Lincomycin) in Australia, from a USA pharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Lincocin (Lincomycin)][img]http://s018.radikal.ru/i527/1701/b9/c2ead00d7558.gif [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Lincocin (Lincomycin)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.