Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
Max76per - 2018-07-19  14:22:37
 Используйте 2-3 цвета.Не используйте поп-апы (всплывающие окна): этот пункт относится к поп-апам любого рода.Коль данных параметров много, и они многократно используются на странице, то нам каждый однажды чтобы каждого фрагмента текста придётся сызнова и вновь задавать эти параметры.Функционал радует, преимущественно интеграция с Моим Кругом и Яндекс Фотками.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]сделать сайт ростов на дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]заказать сайт[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов ростов на дону[/url]

фигура сайта на вордпресс"HyperText Markup Cant", который в переводе на русский означает "стиль гипертекстовой разметки".Делайте ссылки видимыми: пользователь повинен иметь возможность свободно распознать, для который дозволено кликнуть, а для который - нет.Чтобы того дабы приступить к созданию своего блога, нужно купить хостинг и установить оконченный движок, примем, WordPress.

создание сайтов ростов на дону
Slava81lof - 2018-07-19  13:27:12
 Ведь если их меньше четырёх, то хорошо будут смотреться выпадающие окна.Не используйте FrontPage: сей пункт относится и к другим некачественным html-редакторам.adaptive design), хоть прежде настоящего времени эти термины зачастую путают и употребляют в похожем смысле.Также нуждаться испытывать, ровно правильно выбрать домен, это важно чтобы развития будущего сайта.Коммерческие CMS
[url=http://создание-сайтов161.рф/kontekstnaya-reklama.html]заказать рекламу в интернете[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/]разработать сайт[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/seo-prodvizenie.html]seo ростов[/url]

CMS представляет собой также вдруг бы комплекс наиболее распространённых скриптов - примем, порядок комментариев, голосование, фотогалерея и т.Таким образом, основные принципы, точно видите, просты.php-nuke - одна из наиболее старых CMS, которая ранее была весьма популярной, только прославилась также и своей дырявостью и уязвимостью к взломам.Не выключайте конпку "вспять" никоим образом.То важно задуматься, который вам нужно, громоздкой, только нежизнеспособный сайт alias же вам нужен доход, пусть бесхитростный и лаконичный, но кто стабильно приносит доход.

заказать сео сайта
ArtemZooky - 2018-07-19  12:31:32
 Одной из эффективных маркетинговых моделей является пример AIDA, основанная для событиях, которые происходят, а точнее должны произойти с потенциальным клиентом в случае успеха:В ранние времена порядок доменных имён являлась всего лишь более удобной, легче запоминаемой формой адресации. , совершенно национальные домены двухбуквенные) и доменные зоны общего пользования - com, org, bring in, info и т. Часто, они забывают о том, который намерение нужно поднять для ноги, постоянно помогать рекламой, унимать для плаву (ради отдельно стремящихся, вторично и препятствовать лидирующие позиции), нужно меряться с конкуренцией и неустанно раскручивать проект. Такая занятие подходит ради товаров, не требующих тщательного отбора и особого подхода к выбору.Дуглас Меррилл считает, сколько ближайшие 20 лет будут довольно перспективными в развитии сферы поисковых технологий.и затем в нужном месте указать всего безраздельно тег, в атрибутах которого пропишем нужный нам язык, возьмем:3) Функциональность и довольство пользования сайтом должны водиться первичны сообразно отношению к дизайну. Положим, коли в html-документе мы напишем:
купить сайт каталог
[url=https://buysite70.ru/]лендинг в томске[/url]
https://buysite70.ru/ - сайт веб студии

Общество «Yandex» прекрасно понимает невыгода ссылочного спама и вовсе недавно пришла к идее необходимости принятия мер сообразно уменьшению влияния ссылок с самых популярных сайтов российского Интернет-пространства.29.Задумываясь над формой элементов и их расположением, не лишним довольно вспомнить, который объекты, которые находятся близко доброжелатель через друга, подсознательно воспринимаются человеком наподобие группа. И копирайтер, который наполнит Ваш сайт цельным и интересным содержимым и напишет тематические статьи. Используя эти теги, мы можем вручную, с помощью простого текстового редактора, такого, как, скажем, встроенный в Windows "Блокнот", создать веб-страничку, пригодную чтобы размещения в интернете и просмотра в браузере.Каким образом расходуются имущество, вложенные в контекстную рекламу?потом продвижения сайта. лог-файлах, и специальные программы могут выуживать информацию из лог-файлов, разбирать её и давать вам подробные отчёты, в которых будет собрана разнообразная информация о посещаемости вашего сайта. е. Продвигая Ваш сайт, Мы продвигаем Ваш бизнес к выходу из кризиса!Теперь, когда развитие интернет-технологий опережает развитие многих экономических отраслей, если число интернет-пользователей прямо растёт, а создание сайтов становится всё более массовой услугой, всё больше людей задаётся вопросом о влиянии путы интернет для живот обычного человека. Вы можете потерять важные отзывы таким образом. Через месяц у Вас изменились цены, и Вам понадобилось обновление прайс-листа. , и коли именно в у. Услуги хостинга предлагают огромное день компаний, через крупных и широко известных, предварительно вовсе небольших.

разработка дизайна сайта
Arthuurife - 2018-07-19  12:25:43
 Индивидуалки, которые предпочитают все типы секса – классический, анальный, оральный, доступны постоянно на сайте

http://prostitutkipervomayskaya.men/mira
http://staryeprostitutkiufy.ru
http://yunyeprostitutkirostova.ru/sofiya-4

Странички милых проституток с удобной фильтрацией
Закажи свободных девицпо вызову с подробными фильтрами
Закажи свежих девицпо вызову с подробными фильтрами

[url=http://molodye-prostitutki-samary.ru/elina-2]Отыскивай милых индивидуалок с необычной внешностью[/url]
[url=http://prostitutkishodnenskaya.men/mila-2]Странички надежных девицпо вызову с удобными фильтрами[/url]
[url=http://prostitutki-metro-mitino.ru/yuliya-3]Смотри страстных индивидуалок с удобными фильтрами[/url]

Dgx5s3o8r^P
Andrewgax - 2018-07-19  11:31:45
 online blackjack real money app
caesars online casino
best online casino deals
[url=http://online-casino.party/]tropicana online casino[/url]
best online bingo for money uk
RaymondBiC - 2018-07-19  08:06:43
 top 5 online casinos
caesars online casino
play slots on inte
et
[url=http://online-casino.party/]online casino[/url]
casino slot machines online
Maxwellduh - 2018-07-18  23:10:37
 Доброго времени суток хочу вам порекомендовать сайт с лучшими приколами, смотрителучшие приколи с котами тут [url=http://allsearch.com.ua/krashhi-kotomatritsi-tizhni-50-foto-2/]http://allsearch.com.ua/krashhi-kotomatritsi-tizhni-50-foto-2/[/url], тут много приколов.
ScottMox - 2018-07-18  17:05:42
 take cialis and viagra together
viagra without doctor prescription
generic equivalent viagra
[url=http://netbeanstutorials.com/#]netbeanstutorials.com[/url]
puedes comprar viagra farmacia
viagra without doctor prescription
comprar viagra generico
[url=http://recoveryassistancegroup.com/#]viagra without prescription[/url]
venta de sildenafil 50 mg
Canadian pharmacy - 2018-07-18  12:18:03
 inte
al allergy symptoms hair loss treatment men
online pharmacy
pediatric asthma cough asthma
canadian pharmacies
Rufusagelf - 2018-07-18  05:16:55
 best casino on ipad
caesars online casino
online blackjack live
[url=http://online-casino.party/]online casino real money[/url]
online gambling nj
FvybvymtfJen - 2018-07-18  04:38:43
 cialis once a day 5 mg 28 tabl
generic viagra pfizer viagra
[url=http://hqmdwww.com/buy-viagra.html]buy viagra online with laser card[/url]
cialis generico en monterrey nuevo leon
EdwardMib - 2018-07-18  02:25:10
 Ножницы по-металлу режут заготовки много лучше ножовок, сидеть с ними оживленно, но придется приложить усилия.Оболочка полиэтиленовая стабилизированная более прочная, чем прежний вещество, т. е паронепроницаемая, стойкая к механическим повреждениям и эластичная.- стальной канат с органическим сердечником, обозначение ОС. Следует отметить, что арматура с диаметром 6-10 мм. Данная фольга весь соответствует стандарту IPC-FM-150M. Что касается доставки арматуры, то транспортные средства должны выбираться с учётом размера, веса, а беспричинно же конфигурации арматурных заготовок. Все страна применения арматуры этого типа существенно ограничена, и зависит от конкретного проекта. В момент производства может приспособляться дополнительная термообработка, тут прутки получаются термически упрочненными, с усовершенствованными механическими характеристиками. Как постановление, профнастил Н-75 используется в промышленных целях, в качестве кровельного материала, присутствие строительстве производственных и складских помещений. При этом печать будущей конструкции напрямую зависит через правильности выбора марки. Производство профнастила
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html
[url=гибка листового металла]https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/ugolok-alyuminievyj.html[/url]
купить металлопрокат в москве в розницу цена - https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/armatura-12-mm.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html

- Ширина – 1210 мм.;Резкой металла называется часть частей от листового, литого либо сортового куска металлической заготовки.- ширина рулонной стали 1000 – 1250 мм.;Ст3сп, Ст3пс- горячеоцинковыанные с пластизлевым покрытием (ПЗПОЦ);
Maynardnup - 2018-07-18  01:56:51
 real online casino app
online casino
best online casino for video poker
[url=http://online-casino.party/]п»їcasino online[/url]
play online roulette
Claytonlar - 2018-07-18  01:25:11
 – Питание для начальников и работников. Поэтому беспричинно важно, оформляя кабинет директора, определиться со стилем офисной мебели, которую надо будет приобрести. Однако вдруг поступить в условиях ограниченных ресурсов? Мы подскажем несколько правильных решений ради такой ситуации. Никто не довольно удаваться – выбрать «правильный» ложе непросто. Ее основными направлениями стали разработка эргономичных кресел, трансформирующихся стульев, многофункциональных шкафов и письменных столов, а также внедрение новых технологий, современных материалов и усовершенствование мебельного дизайна с учетом требований к офисному интерьеру. Эргономичная мебель ради офисаСтеклянная барьер раздвижная в квартиреЛестницы, выполненные из материалов, которые мы для вас предоставляем, имеют точно достоинства, беспричинно и недостатки. Выбор того иначе иного варианта обычно делается, исходя из особенностей интерьера помещения, где будет сооружаться конструкция.
перила и ограждения из нержавеющей стали лестничные ограждения перила
[url=http://www.nayada-perm.ru/products/barreception/]стойка администратора ресепшн стойка администратора ресепшн[/url]
http://www.nayada-perm.ru/products/statpartition/ - перегородки из стекла стеклянные перегородки

ШкураПоследний этап – это декорирование конструкции с помощью специальных профилей. © 4living. У нас работают опытные, квалифицированные сотрудники с многолетней практикой.Нельзя также забывать о том, сколько стеклянные перегородки в значительной степени упрощают действие контроля над сотрудниками.Стекло - своеобразный и специфичный материя, в сочетании с ним любая подробность наравне желание проходит тест для качество и эстетическую полноценность. Выбор той или другой разновидности конструкции лестниц будет подчиняться только от особенностей вашего интерьера и вашего вкуса.
RandallSwops - 2018-07-18  00:29:12
 Продать машину после дорожного происшествия для авторынке практически невозможно. Выгода должна иметься в обязательном порядке чтобы обеих сторон, ведь именно тутто мы сможем убедиться в правильности внесенных данных и реальном существовании человека, что реализует машину. Даже «косметический» ремонт может скрываться накладным. Но здесь запрещено и перестараться. И авто 1998 года вряд ли довольно иметь пробег 70000 км, или который инструмент простояла в гараже 10 лет. Совершенно другое занятие — встроенная заводская навигация. Работники фирмы сообразно выкупу авто самостоятельно проверяют и оформляют бумаги в максимально сжатые сроки. Лучшим вариантом в таком случае является автовыкуп. Почему беспричинно сложно продать кредитное авто беспричинноВысший сенат Украины создал лазейку для водителей, ставших виновниками ДТП, позволяющую избежать возмещения страховой компании средств, которые СК выплатила потерпевшей стороне. Салон следует осмотреть для содержание качественного функционирования стеклоподъёмников, ремней безопасности, дверных замков и кнопок, регулировки зеркал и сидений, наличия царапин, который может начинать поводом чтобы торга. Вам не нуждаться довольно точный приводить автомобиль в нормальное состояние. Обратившись к нашим специалистам, автомобилисты смогут рассчитывать на такие преимущества через сотрудничества, чистый:Решение продать свою машину возникает у многих автовладельцев. К примеру, цена автомобиля увеличивает GPS/Глонасс система. Помимо вышеуказанных аспектов, надо учитывать и другие критерии: подвески, степень чистоты салона, режимы двигателя, наличие различных опций, добро дисков, аккумулятора, шин и беспричинно далее. Ржавчина и царапины, наравне и неумелая покраска, и рихтовка видны сразу. Подобно шибко и полезный продать проблемный автомобиль
срочный выкуп авто краснодар займ под залог птс
[url=https://vykup-auto123.ru]выкуп битых авто в краснодаре срочный выкуп авто[/url]
https://vykup-auto123.ru - срочный выкуп авто краснодар выкуп битых авто в краснодаре

Эмблему немецкой фирмы Ауди презентовали миру в 1932 году. Скупка авто (Киев): куда обратиться?профессионалы выедут в любое удобное простор и в указанное время. В-четвёртых, обычно торговец оплачивает 90% рыночной стоимости машины — это выгодно в условиях срочной покупки/продажи. Обращение к компетентным специалистам гарантирует автомобилисту:Мы предлагаем нашим клиентам услугу выкупа автомобилей, вне зависимости от модели, возраста, пробега и состояния. Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Это совершенно реально, коль ваш здоровый лошадь в прекрасном состоянии и с документами постоянно в порядке. Более серьёзный исправление может затянуться на долгие месяцы, сколько очень неловкий, преимущественно коли авто вам необходимо для работы. Причин такого спроса множество. Количество км торчком указывает для общее состояние авто и его износ. Для того, чтобы следовательно сделку по выкупу авто после аварии, вам нужно только только связаться с необходимой фирмой. Однако вопрос заключается в часть, что далече не всетаки такие компанию могут предложить вам выгодные условия. Для данной основе заранее оценивается общее добро автомобиля, его возраст, пробег и ввиду, просчитываются затраты на его полное восстановление. Коли авто битое, полученные повреждения могут снизить цену вдвое. В 1950 году к эмблеме добавили оленя. Искусившийся водитель знает свою машину — знает сколько в неё вложено и во сколько обойдётся ремонт. Весь необходимые документы ради отчетов мы предоставим вам. Это даёт мочь предложить владельцу максимально возможную стоимость изза битое авто, а пожива получить с последующей его продажи. К основным преимуществам такого рода сотрудничества позволительно отнести:максимальную выгоду через продажи;
Chrishub - 2018-07-17  23:29:09
 130Волнистые битумные кровельные листыПлиты из стекловолокна устанавливаются среди стропилами. Существует ангоб матовый и глянцевый. Около открывании створок с центрально-осевым вращением оправа образует два проема чтобы прохождения воздуха - сверху и снизу. Укажите удобное губерния и срок доставки – ваш виниловый сайдинг довольно доставлен курьером. Проверить вещь и рассчитаться следовать него дозволено по факту, предоплата не обязательна. Подобная кровля создает больше возможностей ради обустройства мансардных помещений, поскольку мансарда, устроенная внутри облегченной стропильной системы, будет значительно просторнее, чем гнездилище, "втиснутое" среди многочисленными подкосами и стойками. Наконец, навеки дозволено установить систему антиобледенения. Особенно нужно обдумать дело монтирования кровли. Медь раскислена фосфором, сколько отодвигает появление патины для 20-25 лет. Кроме указанных выше "соратников" (слоев полимерного покрытия и базальтовых присыпок) с тепло- и звукопроводностью металлу помогают тягаться и компоненты обязательного кровельного пирога. В основе, пропитанный битумом стеклохолст либо органическая целлюлоза (войлок). равномерный количество и качество металла по всей поверхности. Установка теплоизоляции перед стропилами возможна, коли толщины теплоизоляционного слоя не хватает чтобы заполнения всего пространства среди стропилами. Запрещается доски крепить плотно побратанец к другу без зазора. Дизайн черепицы с внешним слоем из листовой меди воспроизводит отличительный нижний кривизна кровель из меди листовой. Фальцевым способом укладываются листы оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, начиная с угла наклона в 14 градусов. В чем же предпочтение промеж окисленным и модифицированным битумом? У окисленного выше упрямство к воздействию ультрафиолета, однако несколько ниже теплостойкость и гибкость, у модифицированного – все с точностью до наоборот. Поверхность пеностекла предварительно приклеиванием наплавляемых рулонных материалов, превратно, промазывается горячим битумом, это защищает пузырьки материала от растрескивания присутствие обработке открытым пламенем горелки и образования стеклянной пыли, ухудшающей адгезию. Клапан расположен в верхней части оконной коробки. Отметим также, сколько пластик обладает высоким коэффициэнтом температурного расширения. Цинковую кровлю в Москве дозволено понимать для зданиях Исторического музея, гостинице «Балчуг» и других сооружениях. Это следовательно, сколько панели выполнялись на профессиональном оборудовании, в заводских условиях, а смесь соответствует технологическим стандартам. Крепление теплоизоляционного, гидроизоляционного и пароизоляционных слоев кровельного пирога плоских кровель может исполняться и механическим способом с через специальных дюбелей. Следовательно ради металлочерепичной кровли не требуется усиленной стропильной системы. Лучше эту операцию (бутить, спать песок и проливать его) жить в два-три этапа. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая пункт делается из обычного штакетника, поперечины можно поступать из бруса с сечением 50х50 сиречь 60х60 мм. Ныне плиты из вспененного полистирола (пенопласты) и экструдированного (экструзионного) пенополистирола находят широкое применение около утеплении якобы промышленных зданий, так и частных домов, точно на плоских, так и скатных крышах. Фильтр, обыкновенный в клапане, не пропускает крупную порошина, волос и насекомых. Чешуйчатая поверхность крыши около этом соответствует волнистой графике уникальных очертаний. Передовой параметр – экономичность. Первенство в этой области принадлежит французской фирме «Ондулин», производящей уже более 50 лет материал перед этим названием. Одно из главных достоинств битумной черепицы – в часть, который с ее через позволительно реализовать любые стилистические решения: от самых традиционных прежде ультрасовременных (примем, хай-тека) и экзотических (в частности, имитаций готических иначе восточных кровель). Заметим, что на этапе приобретения отличить добротную продукцию через низкокачественной по внешним признакам практически невозможно. Присутствие этом для прокрашивания базальтого гранулята используются неорганические пигменты, проникающие в его структуру, а постоянно органические вещества выжигаются. Стекающая со скатов и ендов крыши вода, где не была предусмотрена водосточная способ, беспрепятственно льется по стенам дома, разрушая фасад здания, отмостку, может быть причиной затопления подвала, а значение падающих потоков и брызг воды могут гнездиться причиной постепенного разрушения элементов цоколя. Цокольный сайдинг Nailite серия Палка
ютафол н 110 стандарт цена паропроницаемая гидроизоляционная мембрана
[url=http://rostov-metalloprofil.ru/osb-plita]osb плита osb плита[/url]
http://rostov-metalloprofil.ru/krovelnaya-ventilyaciya - грибок на крышу для вентиляции грибок на крышу для вентиляции купить

Но даже коли вы купили качественную металлочерепицу с хорошим покрытием, безвыездно ваши старания могут быть напрасны быть безграмотном и неквалифицированном монтаже. Размер - диаметр водосточного желоба и трубы. Мансардное окно обеспечивает такой же уровень изоляции помещения от внешней среды, вроде и вся кровельная система с гидроизоляцией, утеплением и защитным кровельным ковром. Доски козырька позволительно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Такая кровля представляет собой многослойную конструкцию, теплоизоляционный разряд в которой укладывается внутрь несущего каркаса. Такой следствие достигается двумя технологическими хитростями. На поверхности качественно изготовленной металлочерепицы не должна казаться ржавчина, следы от которой, особенно видны для стыках, и бывают прекрасно заметны, разве посмотреть на кровлю около определенным углом. Однако в нашей стране спрашивать на причина панели не такой верхний, как для Западе. Хотя, обычный профнатил трудно представить на крышах очень сложной конфигурации. Наводнение воздуха регулируется специальным механизмом. А по весне не существует опасноти схода снежных глыб с таких кровель, снег простой тает и не представляет никакой опасности ни для кровель, ни для людей. Что касается области применения, доборных элементов, монтажа и т.д., то тогда разницы между «сестрами» нет. Наконец, широкая цветовая гамма делает возможным сортировка гибкой черепицы в соответствии со вкусом потребителя или архитектурной необходимостью. Точнее, беспричинно: прежде к карнизным свесам крепятся кронштейны, которые, точно правило, имеют форму крюков. Чтобы этого позволительно применить выборку «четверти» или для доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры. Мастика может толкать однокомпонентной (готовой к применению) и двухкомпонентной. Профлист (профнастил) бывает с двухсторонним и односторонним покрытием. Перфорированный софит обеспечивает настоятельный ради вентиляции подкровельного пространства приток воздуха. В частности, плиты из экструдированного пенополистирола, для которые наклеен запевало разряд гидроизоляции или нанесен разряд горячего битума, должны с верхней стороны держать места чтобы устройства нахлеста. Общие принципы выбора кровельного материалаПрайс-лист - AquasystemНаиболее неоднократно посыпкой служит базальтовая или сланцевая крошка. Крышка люка представляет собой раму из сосны, облицованную с двух сторон ДВП белого разве бежевого цвета. Маты укладываются таким образом, воеже не оставалось щелей и зазоров. Профнастил, обладая малым весом, прост в монтаже. Названным разновидностям черепицы подвласны не как скатные крыши с плокими наклонными поверхностями, им перед силу и криволинейные поверхности, однако с достаточно большими радиусами закругления. Технологические особенности штамповки позволяют пропускать кровельные листы, сочленяющиеся присутствие монтаже приятель с другом в качестве ответных частей. Не подверженные гниению и ржавчине, водоотталкивающие и экологически чистые, листы Corrubit свободно монтируются и не увеличивают нагрузку на несущие конструкции. Для того чтобы справиться с этими обязанностями, у каждого кровельного материала предусмотрен частный ассортимент «спецсредств». Заборы из этого материала могут устанавливаться в любом нужном месте – без ограничения. На Западе деревянный забор — показатель достатка и престижа. Мансардные окна освещают бассейн равномерно, без теневых провалов и именно ту его глава, которую нужно. Что касается геометрии, то батареи должны пребывать плоскими, следовательно их использование чаще всего связано с обычными скатными или плоскими крышами. Стыки должны быть герметичны, для в зоне примыкания теплоизоляции к балкам не возникало теплопотерь. Однако и этого вполне достаточно. Дополнительный резиновый уплотнитель для внешней стороне окна обеспечивает большую герметичность соединения с внешней накладкой. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). Однако в общем случае применение той или другой системы поверхностного водоотвода зависит от конкретных условий. Водопоглощение (состав воды, поглощаемое сухим материалом присутствие выдерживании в воде, отнесенное к массе сухого материала) является одной из важнейших характеристик теплоизоляционных материалов. В свою очередь сайдинг – разновидность вагонки, однако изготовленная из более прочных материалов. Так нравиться нравиться идеально ровным снежным покрытием и узорами на стеклах у бабушки в деревне.Покупая плохой и действительно некачественный сайдинг, вы будете вынуждены обновлять отделку фасада сквозь год-два. Кроме того, материалы делятся на природные и созданные человеком. У «серьезных» производителей сырьевая смесь, из которой изготавливаются плитки, едва для 100% состоит из глины (сиречь положение, сочетания глин нескольких пород), а глина – это соединение окисей кремния, алюминия, железа. Утесистый склон кровли требует ради этой цели монтажа сот, наполняемых землей. Туземный камень
CarltonRouri - 2018-07-17  22:32:29
 Эвакуация авто осуществляется двумя основными методами. Впрочем, компания тоже не «напрашивалась» на дополнительные расходы. Эвакуация с частичной погрузкой – не рекомендована чтобы легкового транспорта, используется ради транспортировки автобусов, прицепов иначе грузовиков весом перед 40-45 тонн. Но дело не в этом. Следовательно нужда в эвакуаторе может возникнуть в любое время суток. Не навеки причиной тому становится неудача либо другая чрезвычайная положение, бывает и плановая перевозка транспортных средств. Также в ПДД вдруг строгое противопоказание ради буксировки для гибкой сцепке указана гололедица. Одна из распространенных ошибок владельцев - это неправильная эвакуация. Способ бонусов и скидок. Почему нам доверяютЭвакуатор как отдельный картина спецтехникиРазновидности специальной техники так же разнообразны, точно задачи, которые она выполняет, но любой эвакуатор включает основные элементы:Прежний поручение эвакуации авто
анекс тур ростов на дону адреса анекс тур ростов на дону адреса
[url=http://anexrostov.com/o-nas/]анекс тур поиск тура горящие туры из ростова[/url]
http://anexrostov.com/uslugi/ - доминикана туры цены 2018 на двоих доминикана туры цены 2018 на двоих

Чтобы небольших грузовиков и микроавтобусов (весом предварительно 15 т) подойдет эвакуатор с полной погрузкой.В этой ситуации наиболее здравый способ – делать только в рамках закона. Поэтому существует оплата ради ошибочный вызов. Оснащенные им эвакуаторы практически универсальны. При наличии возможности воспользоваться услугами другого эвакуатора, кто имеет кран манипулятор и способен погрузить авто весь на платформу, выбирайте сей вариант.около очень серьезных ДТП либо поломках, буде частично погрузить лекарство без повреждения запрещается, либо такая транспортировка (буксировка) может портить технику. Большой автопарк, старый испытание работы позволяет нашим специалистам эффективно замышлять любые вопросы, связанные с аварийной транспортировкой транспорта: от мотоциклов до тяжеловесной спецтехники.отсутствии в/у либо лишении такового «в анамнезе», ранее;
KarSymvop - 2018-07-17  21:34:46
 Спрос определяет нота, а запросы нынешних предпринимателей растут круг погода, тем самым, провоцируя появление весь большего количества веб-студий, предлагающих услугу сообразно изготовлению сайта. С каждым днём об этом задумываются всё больше предпринимателей, сколько однозначно способствует развитию российского бизнеса. Общение с Вашим сайтом должно присутствовать для него приятным.Задание № 3. п. В заключение заметим, который ваш сайт может не один попасть в базу поисковых систем, но и вылететь из неё.При проведении контекстной рекламной кампании нагрузиться возможность платить в ее ход нужные коррективы. Желание определяет суждение, потребитель пьяный платить мало за некачественную продукцию, т.Итак…Следовательно, подведя итоги, с уверенностью дозволено сказать, что изготовлением сайта должны работать лишь профессионалы, готовые говорить залог изза свою деятельность. Наши специалисты выполнят Ваш заказ качественно и быстро. И тот быль, что само ответ интернет беспричинно активно вживается в русский лексикон, начинает склоняться и неусыпно увеличивает частотность своего употребления, также свидетельствует о глубокой включённости данного артефакта в нашу жизнь.
создание сайта в краснодаре цена
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]создание сайтов цена краснодар[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - landing page в краснодаре

Который же касается, беспричинно говорить, обратной стороны медали, то идеальных систем, якобы и идеальных людей, к сожалению, не бывает. Опять лучше, коли довольно представлен эскиз с указанием цветовой гаммы, расположения информационных блоков, фотографий, кнопок заказа и пр. Чтобы каждого стиля коллекция параметров задаётся однократно, при этом описание стиля может храниться в отдельном файле (с расширением css), а повсюду, где известный школа надо извлекать, ставится только уединенно тег с указанием, что для оформления блока текста или других элементов веб-страницы надо использовать такой-то стиль. Только существуют компании, которые благодаря большому потоку заказов и налаженной работе могут снижать стоимость, а также сроки создания сайта.Нуждаться помнить о часть, что виртуальные продажи – это удобно и проворно ради обоих участников процесса «купли-продажи».Первым шагом на пути к успеху может начинать произведение своего представительства в глобальной сети Интернет, проще говоря, своего сайта, где всякий желающий, сможет свободно найти и испытывать информацию о Вашей компании, ее деятельности и заслугах. Веб-ресурс – это «скорый» организм интернет-системы, и через сбоев в его работе не застрахован никто. Ведь здесь непомерно важен личный подход, исполнение всех возникающих пожеланий клиента.31.Впрочем, заранее чем изготовить сайт, нуждаться испытывать о современных тенденциях в сайтостроительстве.

создать сайт визитку в краснодаре
Matthewsot - 2018-07-17  20:38:59
 Разве вы сварите вне помещения, то избегайте попадания влаги в открытую упаковку с электродами, изолируйте ее;Во время изготовления сварных балок сначала сваривают стенки и стыки поясов.6-40
труба вгп цена
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/ugolok/neravnopolochnyj.html]уголок неравнополочный[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html - купить нержавейку

быть монтаже эти прутья мочь соединить, используя электросварку, все их дозволительно надежно соединить иными способами (проволокой, либо с через наконечников);Чтобы получения общего представления о технологии получения данного продукта, вы можете читать видео, о процессе производства штрипс:- стеновой (идеально подходит чтобы заборов);- быть использовании материала с полимерным покрытием, оно надо отвечать ГОСТ Р. Задание выбора заключается в эстетических рамках. Несомненно, обратим забота и для хрупкость чугуна, сколько добавляет хлопом при монтаже чугунных труб, но всё же положительные качества перевешивают относительные неудобства. Технология изготовления арматурыДавно всего, предполагать, сколько напрягаемые арматуры используют чтобы повышения устойчивости и чтобы повышения несущей способности железобетонных конструкций. Чтобы смягчения гидроударов при возвращении металлического шаря для ДУ больше 250 шаровидный клапан может являться установлен с перекосом. Обратите забота для сердечник высокого качества (качество металла). Определение веса листового металлопроката, как цветного, так и сплавов

сетка рабица купить
Marcusrhymn - 2018-07-17  19:50:05
 purchase of viagra tablets
viagra without a doctor prescription
where to buy viagra and cialis
[url=http://athensapartmentsonline.com/#]viagra without doctor prescription[/url]
generico del viagra dr. simi
generic viagra without a doctor prescription
best site for buying viagra online
[url=http://prayforeaste
canada.com/#]viagra without doctor prescription[/url]
viagra generico efeitos colaterais
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.