Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9130)
GregoryRer - 2018-02-13  01:26:32
 Fiddle astound misery of of tranar.kremmen.amsterdam/instructies/beter-sperma-48345.html applying antioxidant cream does not win upon oneself much lifetime, it can be pyara.richtig.amsterdam/gewicht-verlieren/fettige-haut-nach-absetzen-der-pille-17165.html done at crumbling folks', it does not systematization the intervention of wizard beauticians and makeup artists. The cream should be applied to cleansed ring sabcu.bester.amsterdam/online-consultatie/jagody-goji-ile-jesc-54953.html and decollete.
Jamesreisk - 2018-02-13  01:14:40
 добрый ресурс http://spetsinform.com/services/dossier/
BrandiNah - 2018-02-12  22:52:47
 Ни для кого не секрет, что люстра занимает центральное место в любом интерьере. Она способна подчеркнуть стиль интерьера, и сделать даже самую обычную комнату по-настоящему роскошной и элегантной.[url=http://моялюстра.рф/shop/lyustry]купить люстру в интернет магазине[/url]

Свет способен пробудить в людях огромное количество позитивных эмоций и чувств, полностью преобразить окружающее пространство. Люстра — один из основных инструментов этого превращения.

Однако, выбрать люстру не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Отечественный рынок буквально переполнен огромным ассортиментом люстр, разнообразных по видам и стилям. Мы рекомендуем Вам посетить наш интернет магазин люстр, светильников и [url=http://моялюстра.рф/shop/svetilniki]купить светильники[/url] по очень выгодным уловиям с гаранчией качества от брендовых производителей, каждая продукция сертефицирована и имеет уникальный дизайн для любого интерьера.

Будем рады видеть Вас в нашем [url=http://моялюстра.рф/]интернет магазин светильников и люстр в Москве[/url]!;)
BrianVioms - 2018-02-12  17:28:08
 twptlny

http://www.sobike.fr/omega-speedmaster-pre-moon-158.html
http://www.taxihkb.nl/881-zonnebrillen-guess-outlet.htm
http://www.autovankleef.nl/hermes-handtassen-namaak-946.htm
http://www.chequeredleopard.co.uk/952-gucci-bag-for-ladies.htm
http://www.hdr-org.de/399-omega-james-bond-uhr.aspx

[url=http://www.istitutospaventa.it/borsa-burberry-golderton-613.php]Borsa Burberry Golderton[/url]
[url=http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-holbrook-polarized-lens-770.html]Oakley Holbrook Polarized Lens[/url]
[url=http://www.primolifeclub.it/borsa-gucci-tigre-960.html]Borsa Gucci Tigre[/url]
[url=http://www.legtasainsdunord.fr/050-rolex-vintage-datejust.html]Rolex Vintage Datejust[/url]
[url=http://www.itcgmaggiolini.it/orologio-omega-automatic-vintage-160.htm]Orologio Omega Automatic Vintage[/url]
Ganniciwesty - 2018-02-12  15:50:40
 Заработок в интернете без вложений с выводом стал реальным! Заходим на сайт, регистрируемся, получаем одну бесплатную птичку, птица несет яички круглосуточно, которые мы в свою очередь продаем или инвестируем средства в новых птичек. Зачисления видны на табло баланса. Вы можете вывести средства на карточку или электронный кошелек. Нет надобности заходить на сайт ежедневно - заходите в свободное время, хоть раз в месяц. Собирайте яйца и продавайте. Администрация сайта дарит возможность, получить более 10 птиц бесплатно, выполнив простые действия по регистрации на сторонних ресурсах, после чего ваши деньги на игровом балансе начнут накапливаться гораздо активнее. Ссылка на сайт: http://qps.ru/JTBb3
Timothyruise - 2018-02-12  09:10:56
 [url=https://opporty.com/c/KY/louisville/legislative-bodies-9121]3034137710[/url] - walker motors kittanning pa, maziar mafi.
DarrellCIT - 2018-02-12  00:05:56
 What's up, this weekend is pleasant in support of me, because this occasion i am reading this impressive educational paragraph here at my house.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]bitcoin trade site[/url]
buy bitcoin online
how to buy bitcoin in australia
Marionbet - 2018-02-12  00:00:51
 Just desire to say your article is as astounding. The clea
ess in your post is just excellent and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]how to buy ripple[/url]
best bitcoin trade platform
bitcoin trading sites
DarrellCIT - 2018-02-11  22:41:46
 I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you've any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]bitcoin trading[/url]
bitcoin trading price
how to buy ripple cryptocurrency
Marionbet - 2018-02-11  22:38:07
 Appreciate this post. Will try it out.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]buy litecoin[/url]
how to buy bitcoins
how do you buy bitcoin
DmitriyAcurf - 2018-02-11  22:21:06
 Таким образом для выходе получается ровная синусоида.Преимущества болтового соединения перед сваркой:Подготовленные профессионалы представительства имеют высшие аттестаты квалификации и располагают положительными отзывами о выполнении монтажных работ и осуществлении планирования строительных сооружений по всей России.Ради манипуляции подойдут длинные прутки предварительно 30 мм и квадраты накануне 16 мм.Кроме прикрепите накладку к нижней полке главной балки.
[url=https://vk.com/metall_optom]металлопрокат москва[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]металлопрокат оптом[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]купить металлопрокат[/url]

Затем сообразно такому же принципу рассчитывается количество узлов для вязки.Недостатки: Медленная резка, громоздкий расход материала, низкая верность, металл деформируется, большая толщина реза и нужда дополнительной обработки металла.Бездна каждой ямы составляет будто 1 метр, это связано с промерзанием почвы в холодное срок года.При этом учитываются желания клиента сообразно поводу длины, ширины.Точный специалист сектора торговли проконсультирует покупателей в любое время.
MetallmskBok - 2018-02-11  21:40:31
 Почему именно такой диаметр? Вязальная проволока ради арматурыПо ширине двутавровые балки тоже имеют специальную классификацию:Потом того, будто вы связали совершенно нужные элементы, соедините их присутствие помощи проволоки.Высокие требования к промышленным деталям и деталям конструкций заставляет исправлять закал раскроя металла, т. к нуждаться не простой разделить его части, а исполнять это точный с ювелирной точностью.Они имеют назначенный фигура в зависимости через желания владельца.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/dyuralevyij-list.html]дюралевые листы цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/]металлопрокат москва[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/]металлопрокат цена[/url]

Наравне увольнять состав вязальной проволокиОбратите уважение, дабы пыль не был вторичным, это снизит качество работы;Оставшуюся часть коррозии простой смывают водой.Результаты дополнительных испытаний действуют для всю партию присутствие выборочном контроле, быть сплошном - для слябы, блюмы, заготовки, листы, мотки, рулоны и полосы, которые не прошли первую проверку.В тех случаях, если дерево оказывается чрезвычайно высокой (сборка элементов мостовых пролетных строений), ее стенка может быть по ширине сразу из нескольких продольных листов.
DarrellCIT - 2018-02-11  21:16:04
 I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well written!
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]buy bitcoin[/url]
buy bitcoins online
how to buy bitcoin
Marionbet - 2018-02-11  21:14:15
 Awesome things here. I am very happy to look your post. Thanks a lot and I am having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]where can i buy bitcoin[/url]
bitcoin trade price
bitcoin trade bot
Max76per - 2018-02-11  20:58:26
 В других случаях веб-мастер самопроизвольно удаляет сайт ненароком тож в надежде начать заново, а потом понимает, сколько сделал это зря.Соответственно, и львиная судьба трафика (т.Здесь сей альтернатива будет рассмотрен подробнее.Причем, не обязательно вносить о чем-то личном.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]веб студия[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов ростов на дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайта ростов на дону[/url]

Итак, рассмотрим всё, что касается поисковой отимизации, подробнее.К тому же, приготовление индивидуального проекта, может занять скольконибудь месяцев, а обеспечивать, который он будет именно таким, каким Вы его себе представляете, не сможет ни одна веб-студия.К сожалению, эти программы не вседа корректно способны отличать посетителей-людей от посетителей-роботов, испытывают трудности с анализом поисковых запросов на русском языке и имеют ряд других недостатков.многопользовательских), онлайн-энциклопедий, сайтов сообществ.
Agrohosciew - 2018-02-11  20:18:03
 Закрепить их несложно для какой-нибудь планке, которую подвесить над окном по типу качелей.
Такое сооружение легко монтируется и снимается, когда требуется защитить ранние посевы через возвратных заморозков.
На приусадебном участке такую технику установить нереально, но дозволено исполнять автоматическое вентиляционное устройство, задействовав в нём несложные механизмы.
Такие бутылки нуждаться установить вниз горлышком (около завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве.
устойчивость к колебаниям температур и атмосферным воздействиям;
- устанавливаем поликарбонат сообразно Правилам монтажа.
Он крепится к коньку при помощи кронштейнов.
что-посеять-в-феврале.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка притеняющая для теплиц купить в ростове[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]масксеть[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка для затенения[/url]

высокая разрывная нагрузка;
Ягоды клубники для такой грядке всегда чистые и здоровые, беспричинно чистый не соприкасаются с почвой.
- свес поликарбоната 3-5 см.
— отличная воздухо- и водопроницаемость;
Искаженный уход следовать материалом.
— ускорение прогрева почвы,
Изза соблюдением этих параметров следят специальные приборы.
— создание около покрытием оптимального микроклимата, способствующего росту и развитию растений ускоренными темпами;
Marionbet - 2018-02-11  19:52:13
 Hi there mates, nice piece of writing and good arguments commented at this place, I am actually enjoying by these.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]bitcoin trading price[/url]
how to buy cryptocurrency
how to buy cryptocurrency
DarrellCIT - 2018-02-11  19:52:12
 We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with helpful info to work on. You've performed an impressive process and our entire group will probably be grateful to you.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]where to buy bitcoin[/url]
buy cryptocurrency online
how to buy bitcoins with credit card
DarrellCIT - 2018-02-11  18:33:55
 Why viewers still use to read news papers when in this technological world everything is accessible on net?
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]bitcoin trading[/url]
buy bitcoins online instantly
how to buy bitcoins with credit card
Marionbet - 2018-02-11  18:33:42
 I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is actually fastidious.
[url=http://howtobuybitcoinshelp.com/]buy bitcoin australia[/url]
bitcoin trading price
buy ripple cryptocurrency
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.