Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
JeremyKeeni - 2018-06-17  00:52:41
 generic viagra 4rx
best canadian mail order pharmacies
can viagra ordered online
[url=http://canadamdonlineget.com/#]online canadian pharmacies[/url]
buy viagra in australia paypal
viagra without doctor prescription
where to buy viagra in canada
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without prescription[/url]
cheapest viagra in uk
Spencerasync - 2018-06-17  00:46:00
 kindhearted site http://medicine.helixrodeo.org/this-incredible-need-to-believe-european-perspectives-a-series-in-social-thought-and-cultural-criticism.pdf
ArielDig - 2018-06-17  00:45:59
 [url=https://www.bridordefrance.com/traductions/archive/]best face moisturizer with accutane[/url] - ok to take tylenol with lexapro, expired oxycodone effects high blood pressure medication
Canadian pharmacy - 2018-06-16  18:45:08
 inpatient treatment centers most common types of allergies
canadian drugstore
asthma disease treatment gastro disease
canada pharmacy
Jamessoova - 2018-06-15  23:01:56
 viagra de 25mg faz efeito
viagra without a doctor prescription
can i buy viagra in malaysia
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
which is cheaper cialis or viagra
canadian pharmacies online
generico viagra 0.58
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
how long does 1 viagra pill last
Michaeljoync - 2018-06-15  22:20:12
 how can i get viagra samples
viagra without doctor prescription
where to get female viagra
[url=http://viagranbdnr.com/#]generic viagra without a doctor prescription[/url]
how do you buy viagra online
online canadian pharmacies
what do you say to get viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]list of reputable canadian pharmacies[/url]
average price of viagra without insurance
Viagra without a doctor prescription - 2018-06-15  22:18:45
 can asthma be treated effects of seasonal allergies
viagra without a doctor prescription
vitamins for hair loss severe allergy symptoms
viagra without a doctor prescription
CharlieBup - 2018-06-15  19:58:32
 do not order mexican viagra
viagra without prescription
viagra cheap buy
[url=http://viagranbdnr.com/#]generic viagra without a doctor prescription[/url]
what to tell dr to get viagra
canada pharmacies
sildenafil where to buy
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian online pharmacies[/url]
lisinopril 10 mg and viagra
Loveawake.ru - 2018-06-15  18:53:55
 [url=https://loveawake.ru/znakomstva/]Знакомства Нью Хоп. Сайт знакомств Нью Хоп бесплатно, без регистрации, для серьезных отношений.[/url]
JamesAstef - 2018-06-15  18:17:47
 viagra cialis online order
aarp recommended canadian pharmacies
price viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]aarp recommended canadian pharmacies[/url]
viagra cialis sale
viagra without a doctor prescription usa
us viagra online
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
viagra sales 2000
Thurmanalete - 2018-06-15  10:52:37
 Производствосветодиодных табло для спорта, бегущих строк, табло для АЗС
HaroldJathy - 2018-06-15  00:58:05
 [url=https://woodhouse495.ru/krovlya/]Онлайн калькулятор кровли[/url] - Шлифовка деревянных бань, Браширование древесины стоимость
Kevinincum - 2018-06-14  14:51:05
 Достоинство услуг Интернет-провайдера – нераздельно из стандартных критериев выбора. Настройка роутера TPLinkУ современных модемных подключений максимальная теоретическая проворство составляет 56 кбит/с (около использовании протоколов V.90 alias V.92), хоть для практике скорость редко превышает 40—45 кбит/с, а в подавляющем большинстве случаев держится на уровне не более 30 кбит/с. Если шептать о том, сиречь избавиться от баннеров в браузерах: песнь, хром и другие, то дозволительно сказать, что в застрельщик единовременно их удалить бывает сложно. Сколько известно случаев, если настройка интернета в квартире или в доме занимала несколько дней, а следствие всегда равно оказывался отличным от обещанного. с различной скоростью передачи данных;Узнать, какой провайдер работает в Вашем районе. Этап 1 Вам необходимо определиться, чтобы каких целей нужен интернет. Используя ip видеонаблюдение после интернет позволительно контролировать работу оборудования и персонала, обезопасить свое сбережение, повысить дисциплину на предприятии. Как настроить Wi-Fi роутер самПрактически любое предприятие ныне, беспричинно тож если, строит свою работу присутствие помощи интернета. Интернет-прова?йдер (койкогда просто провайдер; через англ. Ради этого в адресной строке браузера необходимо ввести «192.168.1.1» и нажать клавишу «Enter». Беспроводная вычислительная сеть — вычислительная сеть, основанная на беспроводном (без использования кабельной проводки) принципе, полностью соответствующая стандартам ради обычных проводных сетей (примем, Ethe
et). Но возникает вопрос, где же хранится вся обрабатываемая информация? Она обрабатывается на специализированных интернет-серверах, которые принадлежат к хостинг-провайдеру. Специалисты не рекомендуют отключать мочь системы обновляться в автоматическом режиме, поскольку компания таким через закрывает более уязвимые места, обнаруженные в процессе эксплуатации в путы миллионами пользователей сообразно всему миру. Именно следовательно лучше установить новую версию прошивки. Мощность, излучаемая передатчиком точки доступа сиречь же клиентской станции, работающей по стандарту IEEE 802.11, не превышает 0,1 Вт, но некоторый производители беспроводных точек доступа ограничивают мощность лишь программным путём, и довольно просто летать мощность до 0,2-0,5 Вт. Установить дозволительно бесплатные версии, скажем, выбрать ради себя Dr. С увеличением расстояния накануне физического расположения сервера уменьшается и скорость. Настройка зависит через провайдера и используемых им технологий. Который он, идеальный провайдер?Посетите сайты Интернет-провайдеров. Однако помните, сколько любая анонимность в путы интернет может гнездиться раскрыта. Зачем требуется интернет-провайдер
ттк интернет иваново
[url=http://ivanovo.ttk.ru.com/o-kompanii/]подключить интернет иваново[/url]
http://ivanovo.ttk.ru.com/tarify/ - безлимитный интернет Иваново

Ради надежного подключения и настройки интернета, гордо выбрать ответственного провайдера. Дополнительные полезные сервисыВыгодные тарифы и возможные бонусы. Разве ваш компьютер имеет слабые параметры, то в таком случае его должен апгрейдить. Но зато вы сможете скрыть частный настоящий IP-адрес. Блокировка всплывающих окон дает возможность с пользой пользоваться личное и рабочее период, не отвлекаясь на постороннюю информацию. После этого на экране появится окно, в котором необходимо будет ввести логин и пароль чтобы доступа к настройкам роутера. Таким образом, технология на базе DSSS обеспечивает первую линию обороны от нежелательного доступа к передаваемым данным. не поддающихся дополнительному сжатию файлов архивов ZIP, изображений JPEG, аудио MP3, видео MPEG). Рекламные всплывающие баннеры предлагают ознакомиться с товарами сиречь услугами. Блокировка всплывающих окон в браузере считается эффективным способом защиты персонального компьютера и данных человека. Как приходить в меню роутера2.1 Использование сжатия, ради превышения скорости в 56 кбит/сВ большинстве случаев домоделанный alias общедоступный доступ в интернет реализован с через маршрутизаторов, сиречь чистый их паки называют - роутеров. Либо у вас удаленная торговая крапинка, например заправка в степи разве банкомат с платежным терминалом в часть же частном секторе. Единственное неприятность – наличие проводов. Квалифицированная инженерно-техническая должность компании реализует проекты различной сложности:Блокировка рекламы и всплывающих окон необходима еще и в целях защиты через вредоносного кода, способного следовательно технику из строя. В самом начальство в фон COLOURLESS Association contact Variety нужно выбрать образец соединения, обычно это пожирать в договоре разве дополнении к нему. Загрузить его, кончено же, дозволительно с официального сайта производителя. Должны загореться лампочки индикаторы. Проверьте совершенно свои устройства, которые подключены к роутеру, вероятно, что кто-то из членов вашей семьи загружает что-то из Интернета. Почему тормозит интернет

ттк иваново официальный сайт
EnglewGof - 2018-06-14  13:15:45
 Не совсем согласен[url=http://it.usaeducation.ru/]?[/url]
Canadian drugstore - 2018-06-14  08:59:30
 hair transplant network signs and symptoms of bronchial asthma
online pharmacy
treatment of bronchial asthma what is a gastrointestinal
pharmacy online
Davidpes - 2018-06-13  22:03:17
 Даже буде сдается в аренду жилище, в которой одни голые стены (ни мебели, ни бытовой техники), то и в ней что-то может прийти в плачевное состояние. Это происходит, когда у квартиры пучина собственников, а не один сам продавец. Круг продавец выставляет цена своей квартиры (дома, участка) беспричинно, как он считает нужным. В такой ситуации выгодно довольно вложиться в строящуюся недвижимость. Просите издревле оригиналы, а не копии документов. Бывает беспричинно, который в квартире не единолично, а изрядно собственников. Купив квартиру в выгодном месте с хорошей инфраструктурой, позволительно исполнять не неимоверно ненаглядный косметический ремонт (побелить потолки, поклеить стены обоями, уложить линолеум и/или ламинат), приобрести недорогую, однако достанет прочную мебель (ложе, шкаф, питание, стулья) и бытовую технику (стиральную машину-автомат, холодильник и телевизор), провести кабельное телевидение и Интернет. Недвижимость позволительно сдать в аренду и стяжать неплохой стабильный доход, либо дозволено продать, когда цены на нее усиленно выросли и получить прибыль. «Продам 1к квартиру» или что нужно свет продавцу недвижимости?Агент по недвижимостиАренда квартиры через агентство имеет свои плюсы, иначе к услугам посредников бы никто не обращался. Огромное влияние на стоимость предложения влияет его эластичность. Однако нередко сделки совершаются на основании эмоций, когда объект недвижимости просто понравился, чем-то приглянулся. Договор признается судом в качестве доказательства при невыплате квартирантом стоимости аренды и (или) коммунальных платежей, если эта обязанность возлагается на него. Существует и такая немаловажная «инфраструктура» квартиры как хорошие соседи, и с ними лучше пообщаться. В это время советуют покупать загородное жилье. Где и когда покупать дом?Если вы не располагаете достаточным количеством времени для самостоятельного поиска квартиры alias просто не хотите этим промышлять — вам стоит обратиться в агентство недвижимости. Если все документы готовы и вы убедились в их подлинности, можно подписывать уговор купли-продажи (в трех экземплярах). Сыро может быть и для первом этаже, если подвал плохо вентилируется. Для этом этапе гордо побеждать клиента, да опять и исполнять беспричинно, дабы он около случае сделала вам рекламу — несть ничего лучше «сарафанного радио». Знания, отличное рабочее пространство, дружный коллектив, хорошую стартовую зарплату предоставим!
проекты домов
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/nashi-rabotyi/]одноэтажный дом проект[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/stroitelstvo-domov-price.html - стоимость постройки дома

вторая — братья и сёстры, дедушка и бабушка;Начнем с самой неприятной ситуации, когда финансовое афоризм заемщика настолько ухудшилось, который он просто не в состоянии продолжать ежемесячные выплаты. Согласитесь, сидеть с нами — колоссально удобно. 4. Таким образом, вы сможете систематически научиться сидеть самостоятельно. Какие страны привлекательны чтобы инвестирования?Покупку недвижимого жилья в новостройках и старых домах позволительно сравнить сообразно их плюсам и минусам. Наиболее настораживающим чтобы покупателя должна стоить стоимость квартиры гораздо ниже рыночной, именно таким образом продают богатство мошенники,- торопясь и изза низкую цену. На что обратить почтение в доме?восьмая — нетрудоспособные иждивенцы. Актуально это и для тех, кто неожиданно получает предложение уехать в другую страну (прохождение обучения или работа). Он обязательно обратит внимание на качество стен в комнатах, кухонную мебель, качество и состояние кухонной печи, электродуховки, кухонной вытяжки, кондиционера, посудомоечной машины. Нужен оценщик? Пожалуйста! Нужен риэлтор? Вот он! Здесь же и юрист. Времени на эту процедуру закон отводит немного: 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Приобретаем коммерческую недвижимость

ремонт дома расценки
Jamesgen - 2018-06-13  01:15:45
 [url=http://rutor.bz/topic/5675-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/]купить официально права категории в [/url] - купить бланк медкнижки, генеральная доверенность на автомобиль купить
Top rated online canadian pharmacies - 2018-06-12  23:00:48
 http //www.reliablemedpharmacy.com/
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]mail order prescriptions from canada[/url]
Prescription drugs without prior prescription - 2018-06-12  09:32:02
 canadian pharmacies online
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacy canada[/url]
Safe online pharmacies in canada - 2018-06-12  04:10:46
 canadian online pharmacy
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacies[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.