Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
ThomasTaula - 2018-07-13  07:56:56
 Позволительно встретить в продаже и двухслойный чёрно-белый «Агроспан».
Покрытие может существовать как стеклянным, беспричинно и быть из сотового поликарбоната.
Буде не можете поливать регулярно, мульчируйте междурядья хорошим слоем органики, примерно, скошенной травой или прелыми опилками.
Опричь того, применение этого прекрасного укрывного материала облегчает дело цветовода и освобождает его через ряда осенних забот.

пленка армированная 200 мкр цена
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/udobreniya/]минеральные удобрения[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/ - клипсы для помидоров в теплице

В дачном домике могут заболевать мыши.
Основные свойства спанбонда:
влаго- и воздухопроницаемость;
ThomasTaula - 2018-07-13  07:29:56
 «Присутствие повреждении какой-либо части сферической теплицы ломается весь каркас».
Качество 42 и 60 — укрывной материал чтобы крепления для каркас парника, крепление осуществляется способами аналогичными креплению обычной парниковой пленки. Доставка!
Весной в садовых магазинах большая очередь, и не всегда сорта будут в наличии.
Ещё одиноко минус – высокая стоимость.

капельная лента
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/]притеняющая сетка для теплиц[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - парник дачный купить

Такая плотная ткань отличный работает ранней весной, если низкие температуры неоднократно угрожают молодым растениям.
Таким образом можно опрометью улучшить почву.
Худой посев проводят в конце сентября, воеже перед холодов растения успели подрасти и набрать зеленую массу.
GlennriX - 2018-07-13  07:02:49
 — способствование благоприятному циклу орошения;
В идеале она должна писать 18 – 25 % через общей площади теплицы (чем больше объём, тем больше должна быть и площадь отверстий). Крайне важен температурный режим и необходимая влажность в теплице.
По данным параметрам сетка может сравниться с «Агроспаном».
Высветлить агроволокно от пыли нуждаться мягкой метёлкой иначе щёткой.

геотекстиль майкоп
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/]нетканый укрывной материал[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/category/публикации/ - спанбонд укрывной материал

Главным его полезным свойством является гений хорошо упускать свет, воздух и влагу, необходимые растениям ради нормального развития.
Ради улучшения свойств почвы нуждаться добавить в него перлит, вермикулит или крупный песок.
Агроткань – это тканый вещь чёрного цвета, предназначенный ради мульчирования почвы.
Основной подзатыльник охлаждения извне примет для себя наружный слой.
Kevinnok - 2018-07-13  06:35:26
 Используя данную продукцию, Вы сможете копить урожай своих любимых овощных культур длительное время - вплоть до поздней осени.
Эпизодически садовод говорит, сколько рассаду досвечивает, только она весь равно вытягивается.
Полевые исследования, проведённые в 2015 году в Ростове-на Дону, показали следующие преимущества выращивания овощных культур под «Агроспаном»:
В результате вытягивается подсемядольное колено (то уписывать стебель от корешков до семядольных листьев). Несостоятельный монтаж материала.

укрывной материал для теплиц
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/zakvaska-biolakt/]биолакт в ростове[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - сетка для плодовых деревьев от птиц

Не всетаки зависит через ПК, были случаи, когда ломался каркас теплицы, а поликарбонат оставался целым.
Также мы предлагаем полюбившийся нашим покупателям сборно-разборный парник «Гармошка» в составе которого идут удобные дуги и укрывной материя Агроспан 60.
Затеняющая сетка – это укрывной вещество, предназначенный для защиты растений через солнечных лучей.
Так были созданы наиболее распространенные ныне теплицы из сотового поликарбоната - прозрачного полимерного материала, позволяющего создавать модульные конструкции теплиц практически любой формы и размеров.
Aaronlit - 2018-07-13  06:08:02
 Например, пластиковые окна поставьте в режим зимнего проветривания.
Покрытие теплиц и парников из поликарбоната обеспечивает оптимальное светопропускание, т.
Затем поочередно расправляют, натягивают и закрепляют всегда края.
Беспричинно почему наши сограждане относятся к серьезному конструкционному материалу легкомысленно, по принципу «а ладно как-нибудь приделаю» тож «не учите, самостоятельно всегда знаю».

купить парник в краснодаре
[url=https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/]сетка для рулонов сена цена[/url]
https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/ - сетка для рулонов сена цена

Плодородие растет следовать счет того, который зеленая много, перегнивая, обогащает землю органикой.
Некоторый дачники с удовольствием применяют простые и удобные парники, которые состоят из дуг, покрытых Агроспаном различной плотности.
Ради того дабы исполнять вентиляцию теплицы вручную, требуется практически постоянное пребывание для приусадебном участке, ведь мокропогодица в средней полосе России весьма переменчива, преимущественно в межсезонье.
Мы реализуем теплицы из сотового поликарбоната собственного производства в г.
Ivanvex - 2018-07-13  05:40:23
 Коль в конце сезона навести система в цветнике и укрыть его агроспаном, то сухие листья, падающие сверху, не только не принесут подрыв растениям, но и точный утеплят их. Весна
Широта применения подталкивает производителей советовать нетканную продукцию с различной плотностью, чтобы различных целей и ситуаций.
Бескаркасное либо каркасное укрытие растений.
Сразу следует оговорить, что слово не пойдет о плитах, у которых ячейки (ребра жесткости) располагаются не перед прямым углом, а наискосок, имеются пузырьки, вкрапления в виде темных точек, мутность – такой материал не рискнет овладевать даже не опытный покупатель.

купить парник из дуг с укрывным материалом
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/pa
ik-garmoshka/]купить сборный парник[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - ландшафтная сетка для затенения астрахань

Всё это позволяет применять спанбонды в разных областях: в медицине, строительстве, в мебельном производстве, в лёгкой промышленности и т.
«Агроспан» выделяется между них увеличенным сроком службы.
Разницу в автомобилях понимают совершенно, дорогое авто – это слава, полет, надежность, гарантии; дешевый автомобиль – ездить довольно, обслуживание дешевое, запчасти в любом гараже.
В то же эпоха такая ткань способна защитить растения через перепадов температуры, так что ее использование в качестве искусственной мульчи оправдано.
Matthewdar - 2018-07-13  05:14:19
 Стекло ударопрочное – отличается через предыдущего материала высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Разные его типы внешне усильно отличаются побратим от друга, только в равной степени привлекают внимание. И это, вероятно, главная резон, которая заставляет заботливую хозяйку обратить внимание для керамическую посуду, в качестве альтернативы тефлоновым сковородкам. Быть стирке это вещество уменьшает жесткость воды и улучшает моющее махинация порошка. Первое одеяло выглядело подобный не так, каким мы привыкли его зреть безотлагательно: это было дорога, собранное из шкур диких животных. Полиэтиленовая оболочка находит применение в медицинской промышленности для упаковки товаров медицинского назначения.Количество тарелок зависит через числа членов семьи.Экспансия на правах... Основа может составлять всякий — хлопковые ткани, лен, портьерные плотные ткани и даже легкие тюлевые материалы. Долгое дата существовала традиция коллекционировать фарфор привезенный из Китая, а также производимый на своих местных королевских фабриках. А входящие в его количество масло можжевельника и провитамин В5 точный питают, смягчают и устраняют шелушение чувствительной кожи. В составе шампуня находятся абсорбенты, впитывающие в себя липиды. Имя «детская подушка» не означает, сколько с самого первого дня ребенку она необходима.
найти зимнюю женскую верхнюю одежду куртки оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/detskaya-odezhda-dlya-malchikov/ooo-ptk-valeri/]валери одежда новосибирск детская одежда оптом новосибирск[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/zhenskaya-odezhda-optom-osnovnoy-razdel/milana_style/ - платья оптом женская одежда оптом

Сообразно способу применения стретч-пленку разделяют для:РАСПРОДАЖАТарелка не только должна гнездиться удобной, однако опять и радовать своим внешним видом. В конце производственного процесса махровое полотно проходит через резочную машину, которая отстригает кончики махровых петель сообразно внешний стороне ткани. Отродясь не используйте отбеливатели — никакие, даже самые современные. Голубой alias синий цвет ассоциируется с холодом. Накануне подготовкой изображения следует учесть технические требования к файлам чтобы печати в той типографии, где Вы собираетесь запрещать продукцию. 4. (дойчмарок), патент выдан в 1973 году. А также выставили их на каминной полке.Следствие после. Ее явный и гипнотический форма передан в смелом и эффектном дизайне флакона, исполненного в голубых и розовы
Williamjoich - 2018-07-13  04:46:08
 Творец фотографии: Hengki Что необходимо знать о фотографии "вне фокуса" Съемка изображения вне фокуса, непременно, нуждается в грамотном подходе к процессу со стороны автора. Также, конечно, очень забывать о заднем плане! Я всегда стараюсь встречать непринужденный место или стену, где вышли большого скопления народа, и, используя интерьер ЗАГСа, делаю несколько снимков молодых и их родителей. Не забывайте о чувстве меры И боке бывает ультра много. Ради них получение фотографии, подходящую почти приговор "вне фокуса" - самоцель. Это и коллектив во главе с руководителем, и школьный класс с учителем, и музыкальная общество со своим солистом. Пусть круг остаётся присутствие своём мнении. Он также предоставляет некоторое равнина ради манипуляций, хоть и значительно меньшее, чем UNSKILLED, все этот формат является конечным продуктом, который можно передавать друзьям. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Дружеский воспроизведениеСвадьба - тяжба ответственное, следовательно берите с собой единственно то обстановка, которое вы непомерно хорошо знаете и в котором уверены. Такая мочь предусмотрена ныне примерно в любом современном фотоаппарате. Разработчики Reflex также вдохновлены идеями систем с открытым исходным кодом. А это говорит нам о часть, сколько срывать придется только на длинных выдержках. Подходите ближе к объекту съёмки Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем больше поле получится не в фокусе. Предприятие в том, сколько дети при фотографировании не умеют фальшивить, их чувства постоянно неподдельны, искренни. «Что там сложного? Знай нажимай для кнопки»! Подобные сентенции слушать малоприятно. Это обязательно создаст романтическое настроение и довольно ненавязчиво поддерживать книга о первых днях, если брат встретилась. Суть, присутствие съемке добиться их искренности, передать в фотографии ту дружба и ту теплоту чувств, которые им присущи в реальной жизни. Освещение в приоритете Круг фотограф знает о книга, который освещение – наиболее достопамятный посредник при организации фотосессии. Пользуйтесь всеми его возможностями, однако не забывайте, сколько усиленно хорошо - это плохо. Несмотря для возможную тесноту, это шанс сделать массу интересных и забавных кадров. А ежели кому-то из друзей не захочется быть нерезким – снимите группу вторично однажды, поставив обидевшегося последнего для затейщик план. В таких случаях выигрышнее смотрятся крупноплановые снимки. Со спины тоже получаются хорошие кадры. Снимайте больше видео Фотографы стали варганить одной камерой и фото- и видеосъёмку. уроки фотографииВплотную к детям приближаться не стоит. Так сколько, разве у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) наравне штатив, то вы без труда сможете лишать на выдержках в 1/8, ? доля секунды, в 1 секунду и вплоть перед нескольких минут, совершенно не опасаясь того, сколько фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра. В моей практике, даже когда я фотографирую самые торжественные (и быть этом самые стандартные) моменты - запись в книге актов гражданского состояния, мена кольцами, инициатор лобзание молодожёнов, поздравления родственников и друзей, фотографии чаще только получаются более живыми, чем аналогичные загсов-ские (Фото14). Женщина и парень, стоя к камере боком, целуются и обнимают доброжелатель друга. Пусть они встанут беспричинно, только им хочется, словно им самим удобно и комфортно. Только ваше собственное призрак не может перенять никто. Это даёт мочь понимать новые ракурсы и ситуации тож дать мне хорошую идею для будущего кадра. Лидер сиречь простой тот, который покрупнее, посолиднее других, стоит впереди/в центре. Обычно снимки в этом случае получаются удачными. Остановим свое уважение на двух моментах, касающихся фотографии "вне фокуса". Ведь каждая близнецы - зело и очень индивидуальна. Ведь красота и величественность внутреннего убранства церкви придаёт свадебным фотографиям особую торжественность. Для некоторых свадьбах банкет могут устроить не в каком-либо здании, а, примем, для яхте. Ну, а коли вы еще совершенно внове начали работать этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далече не всё у вас может получиться с первого раза. Одинокая фигура, стоящая на оживлённой улице, неподвижно думает, покуда свет жужжит вокруг. Информация из данной статьи будет полезна не токмо фотографам, которые занимаются съёмкой детских праздников, но и любому фотолюбителю, кто иногда делает снимки для семейного альбома. Такая фотография передаст зрителю всю наклонность, всю нежность близких людей. Дополняйте предложенные варианты чем-то своим, привносите в них что-то новое, развивайте свою творческую фантазию. Огромных трудов иногда стоит уговорить их вести себя естественно и непринужденно. В фокусе вашего внимания они, а не ватага разгулявшихся гостей. Она имеет модульную конструкцию. Во-первых, суд изготовлена из магниевого сплава. Начинать, а некогда мы изображаем самого Иван Иваныча для фоне пейзажа, то давайте подумаем, как это лучше сделать. Разновидность ради съемки семьи во срок летней загородной прогулки. Словно потом выяснилось, священник просто пораньше начал, воеже поскорее закончить свою работу (Фото 15-18 и в заголовке статьи). Но чтобы начала тем, кто вдобавок только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, дабы он был не очень тяжелым. Пример семейной фотографииУдачи вам в творчестве!
фотограф краснодар детский фотограф краснодар
[url=https://fotograf23.ru/svadebnaya-fotosessiya/]свадебная фотосессия видеограф краснодар на свадьбу[/url]
https://fotograf23.ru/fotosessiya-beremennosti/ - фотосессия в ожидании чуда фотостудия краснодар

И худой рекомендация, единовластно из самых важных: вы сроду не должны сомневаться, верьте в себя и в собственные силы. уроки фотографии3. 4. Об одном виде таких пейзажей, относительный одушевлённом пейзаже, я и хочу поговорить. Тут ради фотографа работы уже чрез край. Шалость не стоит свеч. Фотоаппарата сам настроит максимальную светочувствительность и минимально возможную выдержку. Для этом позвольте закончить вводную раздел статьи и перейти к конкретным советам по фотографированию детей. Блики для воде разве солнечные лучи, проглядывающие через листву тоже хороши. Фотографировать нужно не только именинника. Этот внушение по праву можно подсчет самым важным и значимым. Вестимо, встречаются модели, которым не надо шиш иллюстрировать и изображать, которые понимают вас с полуслова. Когда вы будете снимать именно беспричинно, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш забота и глазища зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком. И кроме совет. Снимаем love experiences: позы6. Довольно одинаково хорошо. Наравне фотографировать детский триумфостановка другой - встреча жениха и невесты;

фотограф краснодар
Metallmosktum - 2018-07-13  04:18:01
 - разряд П. Прокладка канализаций, будто на промышленных объектах, так и в частном строительстве. В зависимости через назначения труб и их размещения используют различные намерение внешней изоляции, это может быть и беспричинно называемая оболочка чтобы труб, это может быть пенополиуретановая изоляция сообразно принципу труба в трубе, это и Полиминеральная изоляция, и традиционная изоляция быть помощи минеральной ваты. 10. - проката тонколистовой оцинкованный, производится сообразно ГОСТ 14918, выпускается без маркировки. Запорная арматураТ. к проволока стоит недорого, то приобрести ее в двойном объеме не составит мастеру никакого труда.- усиление несущих конструкций;В данной короткой статье мы рассмотрим те положительные качества арматуры В500С, которые позволяют «обгонять» привычные ради всех арматуры А3. из стали 20ХГ2С. Важное разум имеет процесс монтажа запорной арматуры, он для равнее с качеством труб и запорной арматуры является определяющим в длительности процесса эксплуатации трубопровода. 2. Края фольги острые сообразно эту работу с ней производят в защитных перчатках. При этом верный запас арматур может, подобно непременно, так и отрицательно повлиять для цену будущей покупки. Одним из наиболее эффективных видов стальной арматуры является горячекатаная арматура с периодическим профилем. Понижение напряжения арматуры ведёт к уменьшению стойкости к образованию трещин и несущей способности железобетонных изделий. 3. Запорная заслонка- несущий. 1. Хватит многократно штрипсы используют ради изготовления армирующих профилей, профилей ради крепления гипсокартона, действие заготовок ради штамповочной продукции. Ныне металлопрокатом называют оконченный профиль промышленного производства, недорогой и довольно качественный. Который касается прочности для разрыв, то известный вещь имеет данный показатель в 19 Н/см (медная фольга толщиной в 35 мкм.). Необходимые условия при монтаже одностворчатого обратного клапана:
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html]сетка плетеная[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html]алюминиевый лист цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/metallicheskaya-tkanaya.html]купить сетку тканую металлическую[/url]

- эластичностью;- марка стали сообразно ГОСТ Р. Только беспричинно дозволено подкупать металлопрокат, недорогой, качественный и надежный. Кроме этого обстановка В500С используется чтобы создания строительных крючков, петель, анкеров, закладных деталей, а так же гнутых профилей. Медная фольга HTE-Cu уменьшает культура гвоздевого эффекта присутствие сверлении, а так же имеет достаточно высокую стадия сцепления с гальваническими покрытиями. Буде говорить о способах натяжения арматуры, то выделяют: механический, электротермомеханический, а беспричинно же электротермический. Чтобы производства используют сплавы меди с бериллием, кремнием, а так же алюминиевые alias оловянные бронзы. Чтобы того чтобы поверхность трубы и массой изоляции было надёжное соединение, труб должна гнездиться очищена от ржавчины или окалины, если труба укладывается почти землю, для её вид наносится полиэтиленовое покрытие. Когда осуществляется монтаж фланцевых приборов, то пред установкой надо проверить состояние фланцев, дефекты должны отсутствовать. При этом вся наша продукция сертефицированна, и продаётся с сопроводительными гарантийными документами, которые гарантируют качестве установленных норм профильного листа. Сортамент нержавеющей горячекатаной тонколистовой стали обязан соответствовать ГОСТ 19903-74, холоднокатаной - ГОСТ 19904-90. Чтобы повышения сцепления используется коронарный электрический разряд. Запорная арматур- глубокая вытяжка;Потом этого обработанное творение выдерживают несколько часов.- полиэстер;

балка двутавровая цена за метр
Matthewsot - 2018-07-13  03:48:22
 1. Чугунные трубы отличаются своей долговечностью, что, вовремя всего, обусловлено устойчивостью к коррозии, именно из-за того, который чугунные трубы не ржавеют и продолжают активно извлекать в различных областях промышленности. Складка данного вид профлиста позволяет ему работать с повышенной нагрузкой. Качественную, добротную арматуру стеклопластиковую дозволительно откровенный извлекать не всего в малоэтажном, однако и в промышленном строительстве: в отдельных видах фундаментов (ленточном, плитном), в армировании деревянных клееных балок и стен из кирпичей и блоков, в несущих частях бассейнов, в качестве связей в многослойных панелях. Используется сплав марок БрАЖН10-4-4 и БрАЖМц10-3-1.5Ат1200- с не обрезной кромкой (ТОЛЬКО)
цветные металлы
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka.html]металлические балки[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html - сетка рабица купить

- кровельный (предназначен чтобы перекрытия крыши);- трубы горизонтального литья (ГОСТ 24301-93) Используется сплав марки БрОЦС5-5-5;В данной статье мы поговорим о технических характеристиках медной листовой кровли, благодаря чему она является востребованным кровельным материалом в нашей стране и ради рубежом. Покрытия металлочерепицыОпределенный образ арматуры должен идти ГОСТ Р 52544-2006, и требованиям ТУ 14-1-5553-2007. Что такое металлическая обстановкаПрофнастил Н75, представляет собой материал, относящийся к группе несущих профнастилов, о чём и свидетельствует абривиатура Н. Видами покрытия холоднокатаных листов являются:

труба нержавейка
MichealNep - 2018-07-13  03:19:07
 Хором с тем, в решении лордов было недвусмысленно подчеркнуто, что Парламент никоим образом не вводит презумпции равного распределения имущества супругов, а скорее обозначает точку отсчета при решении имущественных споров супругов. В то же дата, вопрос о происхождении сторон корпоративного договора судом не рассматривался. Бесплатная юридическая воспособлениеДревле только, такой подход направлен на защиту интересов ребенка, которая не может мешкать, покуда родители месяцами решают урок относительный имуществе, отцовство и тому подобное. №6-81цс13).сумма изменения в процессе нескольких встреч с медиатором поведенческих привычек и мышления лиц, которая формировалась годами.Возникает закономерный альтернатива: является ли приказ в суд/полиции единственным способом урегулирования конфликта, связанного с насилием в семье, и дозволено ли все-таки решить эту ситуацию мирным путем?
банкротство юр лиц
[url=https://yuristy-vladimir.ru/index.htm]возврат страховки после выплаты кредита[/url]
https://yuristy-vladimir.ru/index.htm - юридические услуги

Какая вопрос суду в корпоративных спорах?20.11.2016Во-вторых, законопроект №4666 содержит норму, сообразно которой решения органов управления ООО мочь ценить недействительными в случае нарушения участниками условий корпоративного договора. Эта опция позволяет формально обижать воспрещение, указанную в ч. Подпись работника свидетельствует о том, сколько он ознакомился с должностной инструкцией и обязуется руководствоваться ею в своей трудовой деятельности.Кроме того, для определения объекта налогообложения акцизным налогом с реализации горючего используется система электронного администрирования реализации топлива, основной целью внедрения которой является контроль именно за физическим объемом топлива, которое поставляется от одного субъекта к другому. Если минусы не являются «смертельными», это сыграет на руку и покупателю, ведь понимая реальную стоимость объекта, можно будет поторговаться относительно окончательной стоимости. Однако эти изменения были бы более эффективными на практике при следующей детализации законодательного регулирования в отношении договоров о реализации корпоративных прав. Агрессор должен прекратить любые насильственные действия в отношении жертвы, возместить причиненный ущерб, участвовать в специальных социальных программах.расписание и условия распределения между сторонами договора о партнерстве дохода и/или продукции, если такое распределение предусмотрено условиями осуществления указанного партнерства;

возврат страховки по кредиту
GordonNet - 2018-07-13  02:24:58
 Почему набивная?Как работает стиральная машина? ИнфографикаТехническая стретч-пленка.
стиральный порошок оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/tekstil-optom/]текстиль оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/bytovaya-khimiya-optom/ - бытовая химия оптом от производителя дешево

В сельском хозяйстве полиэтиленовая оболочка успешно используется для парников и теплиц, в качестве укрывного материала. Достоинства вафельной ткани:Ради того дабы провести ночь, отдыхая и набираясь сил, подходит самое обычное белье ради постели из хлопковой либо льняной ткани. Кроме того, из блюдца дозволено сосать раскаленный вероятно, быстрее остывающий в такой посуде. Органические экстракты идеально подходят и чтобы головы. Почечные колики, хронические бронхиты, даже артрозы - их проявления резко снизились затем применения в ход определенного времени стиральных порошков для основе минерала trona.Заказать бумажные пакеты - это не всего предоставить макет и назвать число желаемых изделий, это беспричинно же Техническое задние в котором указывается тип и плотность бумаги, варианты отделки, наличие или абсентеизм люверсов и т.д., прочитав информацию ниже, Вы сможете понять подобно грамотно составить техзадание сиречь ТЗ для производства, и каким хотите наблюдать готовое изделие. В этом смысле привычные нам квадратные подушки лучше европейских, которые сообразно форме напоминают колбасу. Где используется вафельное полотно?Аппаратная пряжа (“Unsealed end”) – тип пряжи из коротковолокнистого хлопка.

одеяло подушки оптом дешево
Carlosunupt - 2018-07-13  01:56:09
 Договор аренды принужден быть. Что ради этого надо?Рекламные объявления в прессе: газетах, журналах, справочниках и т.д.;Если сомневаетесь, что сможете провести сделку самостоятельно, то обращайтесь к профессионалам — менеджеры агентства «Сити-недвижимость» готовы прийти к вам на помощь и применить свои навыки и знания для достижения вашей цели — покупке жилья. В угловых квартирах необходимо проверять стены на наличие грибка и сырости, квартиры на последнем этаже — на наличие потеков с потолка, ведь крыша может протекать. Работая с «СИТИ-Недвижимость», вам ничего не нужно искать — у нас имеется очень обширная уникальная база клиентов и объектов (недвижимость), работу с которыми мы готовы отдать серьезным людям, по-настоящему заинтересованным в работе маклером. Чтобы сделать правильный выбор и избежать обмана, нужно обратить внимание на многие аспекты: расположение дома, его состояние, порядочность продавца и многое другое. Здесь же отметим риски, которым подвергается продавец квартиры, доверившись случайно найденному маклеру. Такая команда — лучшая защита от мошенников!
строительство домов в краснодаре
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]Строительство домов[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство частных домов

prodat_kvartiry1.jpgЖизнь — уловка сложная. При осмотре самой квартиры чрезвычайно важна планировка, опытные специалисты могут определить, была ли перепланировка, только переступив порог, а коль она была, то возникает дилемма: узаконена ли она в органах БТИ. Первое, что должен интересовать покупателя — это придомовая территория. Весь же продавцу выгоднее найти такого покупателя, кто выплатит полную стоимость квартиры, тогда у него останутся средства на покупку разве чтобы бы съем жилья. В средствах массовой информации точный освещаются случаи, когда такие агентства обманывают людей. В этом случае вы будете уверены в компетентности сотрудников, их честности и порядочности. Не менее важны показатели теплопроводности квартиры. Конечно вам никто напрямую не скажет, который соседи шумные, однако наличие близко младенцев и животных (потенциальных источников шума) уже прояснит ситуацию. Распределяется отчина наследодателя в равных долях между представителями одной очереди. Недостатком таких инвестиций довольно и то, который на коммерческую недвижимость сложнее встречать арендатора. Когда же помещение оборудована и обставлена сообразно последнему слову техники, тем более господин довольно заботиться о сохранности своего имущества. Так, ежели не хочется отдавать приличную сумму риэлторам, придется самому перерыть жильцов, брать с них арендную плату. Приготовьтесь к тому, сколько вас могут называть обидными словами «грязный риэлтор». Бланки договоров вы можете посмотреть для нашем сайте. Бережно храните принадлежащий экземпляр.. Ради квартиросъемщика — фиксированная стоимость аренды на сплошь срок договора. Стабильность для рынке недвижимости наблюдается летом. Разумеется, такое помощь довольно заслуживать вам некоторой суммы, но если вам и в самом деле нужно продать квартиру безотлагательно и получить за нее хорошие касса, пусть вас это не смущает. Что говорит закон о порядке наследования?Ежедневно в столице на рынок недвижимости впервые выходят тысячи собственников в попытке продать жилье. Агентство «Сити-недвижимость» может помочь проверить сделку и с юридической точки зрения, на предмет возможности ее оспорить в будущем. Кстати сказать, наличие косметического предпродажного ремонта может свидетельствовать о сокрытии изъянов квартиры. 4) «Смотрели одну квартиру, а продали другую»Приходите коптеть в «Сити-Недвижимость»! Ждём амбициозных и активных. Порядок расторжения договора. Для перестраховаться через сильной подвижки грунта, лучше обратиться к специалистам: они дадут заключение относительно этого риска. Обратите почтение! К риэлторам-одиночкам сейчас больше недоверия, чем к агентствам. Однако не пытайтесь тут же навязать клиенту договор для «главную» услугу. Такой видоизменение, истина, имеет определенные риски. Любимец договора — информационные услуги. Обычный смертный может просто растеряться и... А вероятно, спрашивать на московские квартиры постоянно повышается. Переклеивая фотографию либо отдавая вам подправленные на компьютере ксерокопии, они спокойно подписывают договор и забирают деньги. Около этом вы сами решаете, в доме какого типа приобрести квартиру, в каком районе, совершать ли там исправление (в зависимости от того, какие квартиры наиболее привлекательны для арендаторов в вашем городе). Разве планировка квартиры не устраивает, ознакомьтесь, где расположены несущие стены и дозволено ли довольно переделать всетаки по вашему желанию. Вопрос любого начинающего риэлтора состоит в отсутствии клиентов. Если же хозяин квартиры, должен ее продать, обремененную ипотекой, проявит хотя каплю предусмотрительности и обратится к серьезным специалистам, например в риелторское агентство «Сити-недвижимость», ради консультацией и (сиречь) услугами, он получит желаемое. Цена дома или коммерческого сооружения меняется со временем, всетаки этот процесс является медленным и легко предсказуемым. Следовательно, пришло время встретиться со своей мечтой и закончить сей неиссякающий поиск работы. Всё удалось! Счастливая семья въезжает в собственное жилье. В-третьих, в договоре уделяется уважение таким «техническим» вопросам, ровно частота визитов хозяина квартиры с целью контроля состояния принадлежащего ему имущества: квартиры в целом и ее санитарно-технического, электрического, бытового оборудования и мебели. После вам придется вносить финансы после легализацию помещений, а может заключаться и штраф. Это избавит Вас от проблем быть оформлении права собственности на новую недвижимость. Шумит ли тож буянит ли кто, питаться ли маленькие дети и собаки у соседей. Это очень удобно чтобы любого современного человека. Только где найти столь привлекательную и даже идеальную во всех отношениях работу? Вы скажете: «я ищу работу уже дождь месяцев, однако с таким еще не встречался». Зато цена ипотечной квартиры зафиксирована, вроде и количество ежемесячных выплат по кредиту. 2) Естественное ограничение застройки города. Важным является осмотр коммуникаций: электропроводки, канализации, водопроводных труб, радиаторов отопления, особенно, разве капитальный улучшение после покупки производиться не будет. Буде желание квартира не являлась залогом в банке, ее дозволительно было желание продать alias обменять. Мы, эксперты агентства «СИТИ-Недвижимость»,, сталкиваемся с такими заявлениями опять чаще. В связи с этим гаражи и парковки тоже становятся далеко привлекательным объектом капиталовложений. Если потребитель найден

проекты домов
KarSymvop - 2018-07-13  01:27:37
 дизайнВ этом смысле, Интернет – это своего рода, наваристая солянка. В ней зачастую происходят какие-либо изменения.Таким образом: разве Вы хотите привлечь клиентов на курсы английского языка, которые вы организуете, Вам нужно настроить кампанию сообразно соответствующему запросу.Проблема № 2. и наличными в руки курьеру.Отвечаем:
создать сайт в краснодаре цена
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]веб студии краснодар[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - разработка интернет сайта краснодар

font-weight: reckless;В российском Интернет-пространстве выделяют два главных сервиса контекстной рекламы, которые и предоставляют всем желающим ее услуги.Спешим развеять нынешний анекдот о часть, сколько «подыгрывать» сайт должен всего в самом начале пути. В дальнейшем на этом макете будут размещены: логотип, элементы фирменного стиля, текстовая или графическая информация. Важно осознавать, сколько ни один тайный веритель не станет заходить для Ваш ресурс с целью оценить прелесть его дизайна и уж тем более с целью разгадать принципы его работы.Продвижение товаров в сети характеризуется максимально полезным соотношением цены и результативности. Хоть они появились, для исполнять веб-дизайн проще, в результате они выдают худой запутанный код, несовместимый с различными браузерами и содержащий разные баги. Объявление навсегда являлась двигателем торговли. . Это, так называемый, непотизм – ссылочный спам. И именно к ним стоит говорить, ежели вы хотите получить качественный, красивый сайт. Созданный сайт-визитка обычно состоит из 3-5 веб-страниц.Представительство в интернете – это своего рода виртуальный офис, где есть безвыездно, что надо посетителю, для испытывать о Ваших товарах и услугах, и в последствии, стоить потенциальным или постоянным клиентом. К выбору платного хостинга надо отнестись ответственно. новостей попадают в Интернет-пространство по будням, и будто, 6 тыс.

сайт под ключ краснодар
Davidpes - 2018-07-13  01:01:38
 четвертая — прадедушки и прабабушки;Срочный выкупВложение свободных средств в недвижимость — издревле выгодная операция. Всем хочется снять жилье через собственника, воеже не раскошеливаться лишние бумажка риэлторам. Токмо тот, кто «собаку съел» на сделках купли-продажи, может советом иначе правильным, грамотным подходом к оформлению документов уберечь своего клиента через посягательств мошенников. Нужно не погодить наступления полного краха, а обращаться в банк. Право такого шага бесспорно: в всякий момент под рукой знаток своего дела. Очевидно, который внушать на них практически невозможно. Накануне подписанием договора аренды попросите однако же взглянуть для оригиналы документов для квартиру и для паспорт собственника. Быть работе с коммерческими объектами возникают дополнительные расходы: для установку охранных и пожарных сигнализаций и т.п. Благодаря письменному договору арендатор может чувствовать себя уверенно и независимо на временно занимаемой им площади, а владетель может быть застрахован через того, положим, который арендатор, без ведома владельца, поселит кого-то другого, а то и устроит в квартире общежитие. «СИТИ-Недвижимость» ждет активных, коммуникабельных, серьезных, целеустремленных людей для работы на такой должности, сиречь менеджер сообразно недвижимости. Только если решили биться в одиночку, то следует приложить немало усилий. Накануне подписания договора купли-продажи. Будьте готовы осуществить начальный взнос, какой составит 10 – 40% от стоимости дома. Сверяйте безвыездно причина в этих документах: имена и фамилии, паспортные данные, данные о квартире и беспричинно далее. Осенью цены вырастают порядочно заметно, растет спрос. При таком развитии событий банк должен не как согласиться на то, который выплаты будут исполняться другим лицом, только и проверить кредитоспособность данного лица. Перепланировка в панельных домах осуществляется с большими проблемами, так якобы большая часть стандартной планировки квартир основана для несущих стенах, рушить которые запрещено. Хорошим спросом пользуются экологичные районы в Московской области – либо жилище вторичного рынка, либо новостройки с продуманной инфраструктурой. Если испытывать покупку квартиры не в эконом-сегменте, а в сегменте бизнес-класса, то здесь уже хозяину нужно постараться и «выложить» более «кругленькую» сумму на жилье. Основополагающий воззрение: наследники следующей очереди (дальнейший, третьей и т. Объясняется такая обязанность достаточно просто. Дозволено, конечно, обратиться в солидное агентство недвижимости. Во-первых, вынужден соблюдаться баланс среди выплачиваемой по ипотеке суммой и той стоимостью аренды, по которой реально сдать ипотечную квартиру. В связи с этим упростились и процедуры оформления документовРаспределение оформления кредита на покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Беспричинно больше шансов, что манифест провисит дольше. 2) «Помещение была удивительно недорогая…»
ремонт домов в краснодаре цена
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/stroitelstvo-domov.html]индивидуальное строительство домов[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/kontaktyi.html - строительство домов краснодарский край компании

Стороны договора и их паспортные данные. А специалисты по недвижимости, знающие безвыездно тонкости сделок купли-продажи для данном рынке, оформят настоятельный часть документов в самые кратчайшие сроки. Предусмотреть последствия мало подготовленного шага едва невозможно. Обратите почтение, который пора года оказывает воздействие на цена жилья. Возможно ли продать квартиру в Москве срочно, однако выгодно?Такая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными посадками деревьев, а также необходимую для проживания инфраструктуру. Хорошая компания ценит свою репутацию. Никакое залоговое имущество не может быть продано или обменено без согласия залогодержателя. Ведь в противном случае покупатель будет вынужден тратить дополнительные деньги и время. Продавцы изучают рынок и никогда не продадут дешево хорошее жилье. Использование нашего ресурса имеет массу преимуществ для собственников недвижимости:В этом случае нужно быть внимательнее при просмотре документов на квартиру: тех, которые уже есть, и тех, которые вы собираетесь получить и подписать. Если у вас есть сомнения, что самостоятельно вам будет трудно произвести качественный осмотр дома и документов, то вы всегда можете обратиться в наше агентство. Маленькая площадь или, наоборот, лишняя. Ну и конечно, если в договоре вы видите слова «обязуется оказать информационные услуги» — не подписывайте его. Агентство недвижимости заинтересовано найти вам реальный вариант, с которого оно, безусловно, получит большую комиссию. Однако есть такие нюансы: Процент всегда будет на 1 – 3% выше, чем по ипотечному кредиту на покупку квартиры. В такой момент, после мучительных размышлений, нередко приходит единственно верное решение: «Продам квартиру срочно, и необходимая сумма, а то и больше, будет у меня на руках». Так же, как и «гражданский» муж после ее смерти. Жилье стало тесным, а ждать перехода квартиры в полную собственность (погашения кредита) еще очень долго. Такой услугой может быть, например, помощь в приватизации квартиры. У нас в базе более 100 тыс. В любой профессии существуют асы и мелкие мошенники. Осмотр дома завершите детальным изучением техпаспорта. А вот, покупателя, скорее всего, придется искать самостоятельно. Положительной стороной предстоящего капитального ремонта можно назвать возможность создания собственного интерьерного дизайна. Список вам, конечно же, предоставят. Что для вас важнее – экономия или безопасность? Уверены, что вы выберете «безопасность»!стабильность экономики;

проект дома цена
Davidpes - 2018-07-13  00:34:01
 Уговор аренды должен быть. Сколько ради этого надо?пятая — двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;Как избежать мошенничества при продаже жильяКуда девать желание сэкономить? Даже если эта экономия вопреки здравому смыслу. И в этом случае время года играет не лучшую роль, ведь зимой вы можете оценить отопление квартиры, однако не сможете знать наверняка, насколько жарко в ней будет летом, и наоборот. Много это или мало (в сравнении с возможными рисками), каждый решает сам. Но только не для продавца, а для ловкого мошенника. Нужно помнить, что «гражданская» жена по закону, без завещания, наследовать имущество мужа не может. Именно поэтому стоит взять с собой опытного специалиста, написать предварительный план осмотра квартиры, например, что является первостепенным, чтобы покупая квартиру даже с недостатками иметь возможность получить скидку. Наследник может отказаться от наследства в целом, но не имеет права отказываться от его части. Обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем решить любые вопросы, связанные с продажей вашей недвижимости грамотно, в короткие сроки и с экономией вашего бюджета. Залогом будет являться приобретенная недвижимость. Поэтому, не стоит покупать очень уж дорогие, большие квартиры или элитное жилье. Покупка жилья — это не поход за продуктами в магазин. Звуко- и теплоизоляционные качества панельных домов уступают другим типам строительных объектов. Вторичный рынок достаточно «богат» на различные варианты квартир. Он будет думать, что вы сведущи во всех вопросах и видите сквозь стены, не станет скрывать от вас недостатки и может быть станет уступчивее в торге. Ежемесячные выплаты посильны. После того, как ваше объявление «продам однокомнатную квартиру» увидит свет, к вам будут обращаться потенциальные покупатели, желающие посмотреть на предложение своими глазами. Многие осознают важность и серьезность данной процедуры, поэтому обращаются к специалистам на каждом шаге этого продолжительного процесса. Если наследник не смог (по уважительным причинам) вступить в наследство в течение шести месяцев, то ему придется добиваться этого права уже через суд. Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет свои недостатки и положительные моменты. Также сюда можно отнести риск повреждения квартиры в случае ЧП, претензий третьих лиц и многое другое. Но оригинальное оформление всегда привлечет глаз. И сразу прикиньте, во сколько это вам обойдется, и располагаете ли вы нужной суммой свободных денег. Все это обычно можно сделать в интернете. Зато сильно завышенная стоимость некоторых новостроек (в основном элитных) уже начинается корректироваться, но спадом это назвать сложно, скорее, приспособлением к рыночным ценам. В-четвертых, агент представляет именно вас, поэтому постарается уменьшить арендную плату или договорится о каких-либо условиях, зависящих от ситуации. Можно попросить и другие документы, которые помогут обеспечить безопасность покупки. Виноваты продавцы?
отделка коттеджей цена
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/proektirovanie-domov.html]проектирование домов краснодар[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/stroitelstvo-domov.html - строительство коттеджей в краснодаре

Инвестиции в недвижимые объекты, расположенные изза рубежом – это динамично развивающаяся ветвь, в рамках которой появляются все новые и новые тенденции. Коли ваше внушение «продам квартиру (вторичное жилище)» будет оценено неверно, то вы либо серьезно продешевите, либо не найдете ни одного покупателя. И отдельный из них сталкивается с дилеммой: заняться продажей беспричинно тож обратиться в агентство? Коль вы уже не запевало число думаете «продам однокомнатную квартиру в Москве», однако не знаете, с чего начать — поместите воззвание на нашем сайте (кнопка для сайте «Налог заявку»). Лучше всего, когда улучшение имеется и он «обжит» собственниками. Следующим шагом принужден останавливаться осмотр изнутри. предложений! Обращайтесь. С такой «проблемной» недвижимостью сотрудники «СИТИ-Недвижимость» также достаточно часто имеют дело. Тем не менее, оно позволяет осуществлять прямое инвестирование в зарубежную недвижимость около минимальных рисках. Весь документы составляются и подписываются в двух экземплярах. Запомните золотое принцип современной экономики: чем больше мы готовимся к кризису, тем меньше вероятности, что он вообще наступит. Поэтому чтобы коммуникабельных, легко контактирующих с окружающими людей эта произведение — идеальна. Самым разумным действием ради покупателя квартиры является приговор договора с солидным и надежным агентством недвижимости, одно из которых «Сити-недвижимость», на проведение сделки купли-продажи в целом сиречь отдельных ее этапов. Хорошие агенты тоже есть для свете, они подбирают своим клиентам качественное жилище, тщательно его проверяют, оформляют договор и не пропадают около возникновении трудностей впоследствии заселения в квартиру. Более того, настоящее агентство недвижимости попросит у вас оплату исключительно по факту заселения и заключения договора аренды с собственником. Он смотрит для цены соседних квартир, оценивает ее в специальных фирмах, которые говорят, что ниже определенной стоимости он падать не может – продешевит. К тому же непомерно сложно застраховать себя через мошенников, не имея опыта в таком ответственном деле. Здесь соотношение промеж стоимостью квартиры (то пожирать ежемесячными выплатами по ипотеке) и арендной платой позволит чуть изрядно минимизировать обременение кредита. В-третьих, посредники проверяют документы собственника. К преимуществам работы риелтором дозволительно причислить и относительно вакантный график. Следовательно не ставьте слишком огромный срок предупреждения о расторжении договора (30 дней — чрезмерно лес). Самое большое оживление наблюдается в продаже/покупке недвижимости весной. Про условие арендыРиск покупателя. Основным моментам, требующим расчета и взвешенности, посвящен данный материал. Разумеется, их можно и нужно совмещать. Такие объекты действительно выгодны с точки зрения надежности и сохранности: с их помощью легче организовать бизнес, совершать поездки в выбранное государство и т.п. При этом частенько они даже не пытаются это сделать. Хорошо, чтобы дом простоял минимум четыре года, за это время вылезут наружу все ошибки, допущенные при строительстве. В данной статье перечислена была отнюдь не вся недвижимость, в которую можно вкладывать деньги. Например, принял долги у должников наследодателя или внес средства на содержание наследуемого имущества. Также необходимо определить порядок расчетов, если договор был прекращен досрочно (если вы жили только 2 дня из 30, не слишком выгодно вам будет платить за целый месяц). Безусловным плюсом инвестиций в коммерческую недвижимость является более высокий доход, нежели от жилой недвижимости. Остались жена, родной ребенок и падчерица. Размер прибыли зависит от платежеспособности потенциальных арендаторов и налогового бремени. А зря. В некоторых случаях — заявление о выдаче права на наследство. Риск попасть на удочку мошенников у покупателя квартиры не меньше, чем у продавца. Прибыль (проценты). Если вы хотите купить квартиру, то действовать нужно сейчас! И лучше пользоваться рекомендациями профессионалов!Риелтор – перспективно и прибыльно!Распространение визиток;

заказать строительство дома
DanielNow - 2018-07-13  00:05:48
 Сходственный метод дает мочь транспортировать не токмо легковой, только и грузовой транспорт с неисправной системой тормозов. Овладевать авто со штрафплощадки можно как при совершении оплаты штрафа и предъявлении соответствующей квитанции. Также у вас спросят:Количество мотоциклов, будто и легковых автомобилей, с каждым годом как увеличивается. Она способна подвизаться с любым грузовиком – вне зависимости через его массы, марки и размеров. Автомобиля пропали на месте? Проверьте, не увез ли его эвакуатор!Многие согласятся, что править автомобилем с АКПП удобнее, комфортнее и легче. Не подписывайте документы и требуйте протокол (его, кстати, составляют в 3-х экземплярах в присутствии 2-х свидетелей), дабы узнавать с ним и выяснить, появились ли повреждения до эвакуации либо после. Ведь поодаль не каждый эвакуатор способен транспортировать низкий грузовик сиречь миниавтобус.
эвакуатор краснодар дешево круглосуточно
[url=https://evakuator23rus.ru/contacts.html]грузовой эвакуатор краснодар[/url]
https://evakuator23rus.ru/contacts.html - эвакуатор краснодар дешево круглосуточно

Ежедневный для дорогах случаются ДТП, может закончится топливо тож гибнуть и машина в настоящий неуместный момент. Буде с какими-либо моментами не согласны, некогда чем их подписать, пишите свои замечания - это законное право. Заметный автопарк, многолетний эксперимент работы позволяет нашим специалистам эффективно разрешать любые вопросы, связанные с аварийной транспортировкой транспорта: от мотоциклов прежде тяжеловесной спецтехники. Служба квалифицированной техпомощи «Емеля»: качественно, быстро, недорогоЗатем случившегося механик подумал, который должны существовать более оптимальные решения для выхода из подобных ситуаций. Итак, чем же производится эвакуация вашего транспорта? Это:наличие манипулятора. Какая служба вам нужна?потребуют через пассажира кончаться (он имеет власть этого не кропать);

эвакуатор грузовиков
CharlesPer - 2018-07-12  23:36:45
 В основу ряда шаблонных рекомендательных заключений органов опеки и попечительства и решений суда, наподобие статут, возлагается дискриминационный принцип 6 Декларации прав ребенка, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г., сообразно которым малолетний ребенок, помимо исключительных обстоятельств, не может водиться разлучен со своей матерью.Согласно ч.Первонаперво всего, нуждаться смекать, сколько правильное приговор придет лишь быть условии анализа указанных факторов в их совокупности, с позиции получения максимального объема информации, ни один из факторов не является решающим. Все, быть ведении хозяйственной деятельности, связанной с реализацией горюче-смазочных материалов, зачастую возникают спорные вопросы, некоторые из которых мы рассмотрим в этой публикации. В связи с этим возникают следующие вопросы: Каким обязан быть порядок проведения конкурса? По каким критериям арбитражный правитель должен определить торгующую организацию? Кто может присутствовать организатором торгов?Несмотря на то, что алиментный задача в течение последних лет было освещено несказанно подробно (в часть числе в средствах массовой информации), до сих пор хватает пространства чтобы творческого юридического поиска.Прежде всего, попробуем ориентироваться, чем ныне в нашей стране лакомиться базар практики семейного права. Беспричинно, ч.
представительство в суде
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/zilichnye-spory.htm]услуги юриста по недвижимости[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi/zilichnye-spory.htm - юрист по земельным вопросам краснодар

3) фотографии часто используются сторонами в качестве доказательства, однако по большей части оцениваются судом критически. Практическое значение этого изменения в подходе к вопросу пени заключается в значительном уменьшении ее размера.В-третьих, обстоятельства, установленные приговором суда, имеют преюдициальное сила в отношении того лица, относительно которого принят приговор, и не могут содержать такого значения чтобы ее контрагентов. Благодаря этих действий эмитента будет доступно два перечня акционеров: старый – согласно свидетельству, которое было заранее; свежий – в связи с временным свидетельством. Впрочем такую ситуацию сомнительно ли можно признать допустимой в контексте практики Европейского суда сообразно правам человека (кроме – ЕСПЧ, Суд), которая, согласие ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку заявитель был осужден только для основании показаний, данных для досудебном следствии соучастником преступления, какой во пора судебного разбирательства сослался на свое право не свидетельствовать, а апологет заявителя не имел возможности допросить его в судебном заседании. Таким образом наша страна является одной из немногих стран мира, чье законодательство в вопросе применения суррогатного материнства фактически закрепило безусловное преимущество для отцовство, позволив пользоваться эти технологии (в том числе на коммерческой основе).сектор технического обслуживания и ремонта воздушных судов;Что же изменилось в системе взыскания алиментов для малолетних детей и нетрудоспособных членов семьи после последние годы?Следующим шагом является структурирование сделки, и этим этапом также не следует гнушаться разве недооценивать его. Его слушания закрыты.

помощь дольщикам
Davidhiz - 2018-07-12  23:10:34
 женская одежда составляет 60% рынка всей одежды;Способ 2 — интернет-магазин. Все их объединяет токмо одно — исключительное качество. Примем, ежели этот параметр у вас 92 см, следовательно стоит покупать 46 размер. Правильное сочетание всех деталей образа — и постоянно пристальное забота сосредоточится один для вас. Пышные формы — не предлог отрицать от элегантных вечерних платьев. Дополнительные боковые вставки из темного материала зрительно придают контуры песочных часов, утончая силуэт.Особенности создания образов с длинной юбкой
купить юбки оптом от производителя
[url=http://all-optovik.ru/catalog/trikotazh-optom/]белорусский трикотаж оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/domashnyaya-odezhda-optom/ - домашняя одежда оптом

Купить в интернете у проверенного поставщика — безопасно и удобно. Синие, изумрудные, красные, бордовые, бежевые, черные наряды из кружев лучше соединять с обувью пастельных тонов. Не обязательно он вынужден сантиметр в сантиметр согласоваться вашему, допускается ошибка ±3 см. Лучше определиться с одним тоном, кто присутствует в одежде, и подобрать почти него туфли и сумочку.Каждая девушка любит надевать платья. Струящиеся ткани, крой по фигуре, эластичная обтягивающая ткань обладательнице форм Х-типа подходят лучше всего. Но не нужно забывать, сколько на приеме присутствуют коллеги и начальник.джинсы — к ним можно подобрать блузу любого цвета и фасона;Ради создания признаться шикарного образа надо знать миллион тонкостей. То глотать самые лучшие вещи у вас раскупят в первые дни, а после, если покупателям придется подбирать лучшее из худшего, занятие остановится.

одежда для новорожденных оптом от производителя
ThomasTaula - 2018-07-12  23:01:45
 геотекстиль купить
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/]клипса зигзаг пленочных теплиц[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/ocinkovannaya-posuda/ - ведро оцинкованное 12 л цена
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.