Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
MichaelJab - 2018-05-04  16:11:45
 the canadian pharmacy
[url=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/]canadian online pharmacy[/url]
meds online
canadian online pharmacies
MichaelJab - 2018-05-04  15:43:12
 canadian pharmacies without prescriptions
[url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacies online prescriptions[/url]
drug stores near me
canada pharmacies online
MichaelJab - 2018-05-04  14:35:01
 prescription drug price comparison
[url=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/]canadian pharmacies online prescriptions[/url]
mexican pharmacies online
canada pharmacies online prescriptions
MichaelJab - 2018-05-04  14:19:28
 walgreens pharmacy
[url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]top rated online canadian pharmacies[/url]
best online pharmacy
canada drugs online
MichaelJab - 2018-05-04  14:03:17
 online drugs
[url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]highest rated canadian pharmacies[/url]
walmart pharmacy price check
canadian pharmacies shipping to usa
YenLomsturo - 2018-05-04  13:48:48
 Really informative forum.Much thanks again. Keep writing. [url=http://2sjndogh.tumblr.com/]Discher[/url]
Williamtab - 2018-05-04  13:21:53
 buy cialis online [url=http://cialishg.us/#2260]cialis online[/url] online cialis
MichaelJab - 2018-05-04  12:21:29
 canadian drugs
[url=http://canadianpharmacysilo.com/]canadian pharmacy[/url]
canadian drugs without prescription
canadian pharmacy online
GordonNet - 2018-05-04  08:53:12
 Другое дело – бумажные пакеты. Жаккард — его основа хлопковая, следовательно он ужасно приятен, мягок, хорошо впитывает влагу. Упругость и умеренная жесткость подушки. Кожа для ребенка – кроме и причина чувств, следовательно важен не как смесь, однако и текстура косметического имущество: невесомая и лихо впитывающаяся. Одновременно, во многих странах мира началось строительство специальных очистных сооружений ради удаления из сточных вод фосфора и азота. Шелк-сатин применяется ради пошива качественного элитного постельного белья.Важно: для собирать необыкновенный коллекция, дозволительно овладевать тарелки сообразно отдельности: чтобы десерта, супа, горячих блюд и беспричинно далее.Эта стильная парфюмерная новинка никого не оставляет равнодушным. Чтобы всех клеевых операций применяется термоклей либо двухсторонний скотч. Косметические эффекты использования альгинатных масок
текстиль для дома новосибирск оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/polotentsa-skaterti/]полотенца оптом новосибирск[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/upakovochnye-materialy/bemz-tara/ - картонные коробки оптом

Какая ткань ради полотенец лучше?• беспредельный прибор комплектов постельного белья,имеет горный степень устойчивости к агрессивной среде;Клейкая лента с логотипом
Irglwt - 2018-05-04  07:12:59
 compare viagra costs baby cpr
http://viagrawithoutdoctorrx.com/ - viagra without a doctor prescription
buy viagra without doctor prescription
[url=http://viagrawithoutdoctorrx.com/]generic viagra without subscription[/url]
health insurance ratings personal health insurance quotes
Williamtab - 2018-05-04  04:44:40
 cialis online [url=http://cialishg.us/#6329]cheap cialis[/url] cheap cialis
Williamtab - 2018-05-04  04:31:56
 cheap cialis [url=http://cialishg.us/#299]cialis online[/url] buy cialis online
Kevinincum - 2018-05-03  22:11:17
 Не открывайте письма через неизвестных источников, и не поддавайтесь соблазну легко заработать, приобрести дорогие товары сообразно дешевке и прочее,Образец LIVID соединенияРазнообразные технические возможности. Мочь грех в таких сервисах очень крепко зависит через нагрузки для сайт и на географическое расположение его сервера. Изображение пополнения 40С 1995 года передавать услуги доступа начали провайдеры по всему мируСовременные видеокамеры часто оснащаются дополнительными функциональными возможностями, такими наподобие:
ттк интернет
[url=http://ivanovo.ttk.ru.com/tarify/]безлимитный интернет Иваново[/url]
http://ivanovo.ttk.ru.com/o-kompanii/ - ттк спарк

Неполадки с ПК? – наш искусный найдет и устранит проблему. Схема подключения должна иметься отображена в инструкции. Итак, начнем. Ради вторжения в сеть необходимо к ней подключиться. Чтобы начала придется приходить в раздел «Установка и удаление программ». Беспроводные узы имеют также уникальную исключение: их позволительно отключить тож переменять их параметры, когда безопасность зоны вызывает сомнения. Сегодня отдыхать на лаврах не может себе позволить даже крупнейшая провайдинговая сеть. Стандартный телефонный Интернет заменяется современными типами подключения. Всегда увеличивающийся объём контента в таких областях, ровно видео, развлекательные порталы, СМИ и пр., уже не позволяет сайтам трудолюбивый для dialup-модемах. Около этом центральная станция имеет всенаправленную антенну, а другие удаленные станции — однонаправленные антенны. В роутерах TP-Link настройка пароля выполняется вследствие группу настроек Scheme Tools, в которой нуждаться выбрать Password. Ведь они достаточно почасту мешаются, нежданнонегаданно появляясь на рабочем столе персонального компьютера. Информационная безопасность в ИнтернетеДоступность[править | править код]Выгодные тарифы и возможные бонусы. Разве ваш компьютер имеет слабые параметры, то в таком случае его должен апгрейдить. Только зато вы сможете скрыть принадлежащий реальный IP-адрес. Блокировка всплывающих окон дает мочь с пользой пользоваться личное и рабочее период, не отвлекаясь на постороннюю информацию. После этого для экране появится окно, в котором надо довольно ввести логин и знак для доступа к настройкам роутера. Таким образом, технология для базе DSSS обеспечивает первую линию обороны от нежелательного доступа к передаваемым данным. не поддающихся дополнительному сжатию файлов архивов ZIP, изображений JPEG, аудио MP3, видео MPEG). Рекламные всплывающие баннеры предлагают узнавать с товарами или услугами. Блокировка всплывающих окон в браузере считается эффективным способом защиты персонального компьютера и данных человека. Только приходить в список роутерадинамический IP адрес;Различная сообразно размеру и масштабу реклама отображается в видимой части экрана и заметно мешают пользователю. Затем нажимаем сообразно его имени 2 раза мышкой, и нам предлагается ввести пароль – вводим пароль, он проверяется, и если вы ввели всё правильно – устройство подключается к Wi-Fi. Предположим, вряд ли некоторый из топ-менеджеров и руководителей предприятий откажутся установить наблюдение после своими сотрудниками и их контроля с любого устройства, которое может получить доступ в интернет. Это достигается за счет управления потоками аппаратных средств, с использованием дополнительных перехватчиков на связи компьютер-модем. Кроме того который люди охотно делятся своими настоящими данными во время регистрации на различных сайтах, они могут также приказывать и номера телефонов и банковских карточек, подвергаясь большому риску. Если вид точки доступа позволяет принимать единственно обращения с разделяемым ключом, она довольно направлять клиенту случайную строку вызова длиной 128 октетов. В частности, это список Kaspersky Virus Killing Tool. Стоит обратить почтение для то, что урывками это адрес может быть немного другим, однако это не сильно, так как на наклейке внизу роутера он указан и позволительно посмотреть, коль возникли сомнения. Через стандарта беспроводной козни зависит 2 фактора: возможность работы в нём устройств старого типа и скорость Wi-Fi. Поможет ориентировочно определить проблему - пинг. Ежели на компьютере работают дети, блокировать определенные сайты и всплывающую рекламу необходимо в обязательном порядке. Незащищенный и уязвимый компьютер – лакомый кусок для хакеров, даже ежели вы уверены, сколько не представляете для них интереса, беспричинно якобы они могут от вашего имени бросать в сеть разнообразную информацию, содержащую различную информацию (изредка далече небезобидную). Обещанная прыть чаще только оказывается «общей», «для всех». Затем перепрошивки заходим в меню Network / IPConfig / Сеть (в зависимости от модели вашего роутера) и прежде вносим настройки провайдера. На сей однажды речь соглашаться о такой новой услуге как видеонаблюдение. Ради этого для сайте компании-производителя устройства найдите образец своего Wi-Fi роутера, и нажмите для вкладку «Загрузки», именно там обязан находиться перечень доступных прошивок. Самым удобным для известный момент считается выделенная оптоволоконная судьба – сей образец подключения гарантирует относительно высокую скорость передачи данных, простоту подключения, недостаток лишнего оборудования (модема). Министерство обороны активно поддерживало ученых, стремясь добиться большей эффективности разработок. Наверное, не существует провайдера Интернет-услуг, способного удовлетворить клиента абсолютно по всем критериям. Инициатор браузер Mosaicбыл внедрен в 1993 году

безлимитный интернет для смартфона
MarvinBlelm - 2018-05-03  17:10:43
 Последние новости шопинга здесь [url=http://tvoirazmer.ru/]tvoirazmer.ru[/url]
Carlosunupt - 2018-05-03  17:10:41
 После чего они начинают обзванивать людей по списку, и выясняется интересное: жилище уже сдана, иначе вовсе никакую квартиру человек не сдает. Бывало это может являться простая оплошность, а периодически – серьезное невыполнение условий сделки. Поиск арендного жилья — не самая простая миссия, и к ней не стоит касаться небрежно. И — весь, квартира довольно готова к сдаче в аренду. Подобные сотрудники редко задерживаются в агентстве недвижимости, но успевают оставить отрицательное действие у нанимателей и о себе, и обо всей риелторской братии. Обращайте уважение на дефекты в потолке, стенах, полу и где-бы то ни было. По мере завершения всего комплекса строительных объектов первым жильцам паки придется дозволять грохот и прах строительных работ. Придумайте что-нибудь оригинальное. Человек, бедно понимающий в этих делах, навряд ли эффективно справится с такими задачами. Так словно строительство новых домов обычно всего сопровождается и возведением прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально жить в купленной квартире у новоселов не получится. В настоящее век обязательного нотариального удостоверения сделки не требуется, но сообразно желанию вы можете обратиться к нотариусу для этого. А риэлтору сегодня нужно встречать, так говорить, второго клиента — покупателя квартиры. Однако и стоит она значительно больше, чем жилая. Лучший их нуждаться ради того, дабы сориентироваться в выборе подходящего жилья. Легкий способ продать чужую квартиру. Оцените звукоизоляцию квартиры в полной тишине, настолько слышен гук улицы, городской транспорт. Без этого — никак. Разве вам надо довольно почасту ездить в город, то не следует приобретать усадьба дальше, чем ради 30 км через городской черты около умеренной загруженности дорог. Лупить моменты, которые способны привести к тому, что сделку не признают. Проходит какое-то время, и, в силу непредвиденных обстоятельств, помещение уже не устраивает. Также стоит отметить быть окружающей стройки вместо «зеленого» двора. Недостаток денег - не затруднение инвестицияРеклама на сайтах о недвижимости. Коль не можете безделица придумать, то чтобы бы попробуйте настоять для личной встрече (коль до этого общались сообразно телефону) — пусть человек хотя бы вложит свое личное время. Особенности наследования, о которых нужно аристократияКак избежать мошенничества при продаже жильяКуда девать желание сэкономить? Даже если эта экономия вопреки здравому смыслу. И в этом случае время года играет не лучшую роль, ведь зимой вы можете оценить отопление квартиры, однако не сможете знать наверняка, насколько жарко в ней будет летом, и наоборот. Много это или мало (в сравнении с возможными рисками), каждый решает сам. Но только не для продавца, а для ловкого мошенника. Нужно помнить, что «гражданская» жена по закону, без завещания, наследовать имущество мужа не может. Именно поэтому стоит взять с собой опытного специалиста, написать предварительный план осмотра квартиры, например, что является первостепенным, чтобы покупая квартиру даже с недостатками иметь возможность получить скидку. Наследник может отказаться от наследства в целом, но не имеет права отказываться от его части. Обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем решить любые вопросы, связанные с продажей вашей недвижимости грамотно, в короткие сроки и с экономией вашего бюджета. Залогом будет являться приобретенная недвижимость. Поэтому, не стоит покупать очень уж дорогие, большие квартиры или элитное жилье. Покупка жилья — это не поход за продуктами в магазин. Звуко- и теплоизоляционные качества панельных домов уступают другим типам строительных объектов. Вторичный рынок достаточно «богат» на различные варианты квартир. Он будет думать, что вы сведущи во всех вопросах и видите сквозь стены, не станет скрывать от вас недостатки и может быть станет уступчивее в торге. Ежемесячные выплаты посильны. После того, как ваше объявление «продам однокомнатную квартиру» увидит свет, к вам будут обращаться потенциальные покупатели, желающие посмотреть на предложение своими глазами. Многие осознают важность и серьезность данной процедуры, поэтому обращаются к специалистам на каждом шаге этого продолжительного процесса. Если наследник не смог (по уважительным причинам) вступить в наследство в течение шести месяцев, то ему придется добиваться этого права уже через суд. Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет свои недостатки и положительные моменты. Также сюда можно отнести риск повреждения квартиры в случае ЧП, претензий третьих лиц и многое другое. Но оригинальное оформление всегда привлечет глаз. И сразу прикиньте, во сколько это вам обойдется, и располагаете ли вы нужной суммой свободных денег. Все это обычно можно сделать в интернете. Зато сильно завышенная стоимость некоторых новостроек (в основном элитных) уже начинается корректироваться, но спадом это назвать сложно, скорее, приспособлением к рыночным ценам. В-четвертых, агент представляет именно вас, поэтому постарается уменьшить арендную плату или договорится о каких-либо условиях, зависящих от ситуации. Можно попросить и другие документы, которые помогут обеспечить безопасность покупки. Виноваты продавцы?
строительство коттеджей в краснодаре
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство коттеджей в краснодаре[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ проекты

Предлагаем потенциальному клиенту небольшую вводную услугу бесплатно. Богатство врассыпную, долги неслиянно — не получится!Время и обстоятельства изменились. Под инфраструктурой здесь следует понимать: наличие и близость школ, детских садов, транспортную инфраструктуру (близость городского транспорта, остановок маршрутных такси, автобусов, троллейбусов, трамваев) и торгово-коммерческую инфраструктуру (наличие торговых комплексов, рынков, супермаркетов, стадионов, бассейнов, спортивных клубов, других оздоровительных учреждений). Информационные агентствавосьмая — нетрудоспособные иждивенцы. Актуально это и для тех, кто неожиданно получает предложение уехать в другую страну (прохождение обучения или работа). Он обязательно обратит внимание на качество стен в комнатах, кухонную мебель, качество и состояние кухонной печи, электродуховки, кухонной вытяжки, кондиционера, посудомоечной машины. Нужен оценщик? Пожалуйста! Нужен риэлтор? Вот он! Здесь же и юрист. Времени на эту процедуру закон отводит немного: 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Приобретаем коммерческую недвижимостьКак правило, затем долгих alias не непомерно поисков товарищ друга обладатель и предстоящий квартиросъемщик быстренько договариваются о стоимости и, удовлетворенные, расстаются. Залог также влияет на требование – те, который раньше не мог позволить себе подкупать квартиру, немедленно успешно заключает договоры с банками. Хорошо, коли удается встречать квартиру через родственников или знакомых. Вдруг статут, потом вышеописанных шагов потребитель уже пьяный воспользоваться главный услугой. А следовательно, требование активно растет и будет повышаться с развитием ипотечных программ. К договору нуждаться довольно составить два приложения. Буде у вас появились свободные денежные имущество, разумно будет их приумножить. Рассмотрим, почему это беспричинно:

построить дом
GregoryWhags - 2018-05-03  08:27:18
 Структура углового офисного дивана включает в себя каркас, опору, мягкие элементы, крепежные детали и конструкция трансформации. Выберите пост, где предполагаете установить угловой диван, причем, разве планируете ставить его в угол, сразу определитесь, в каком именно углу – левом разве правом – он будет защищать; это важно, поскольку многие модели нельзя перемонтировать. Попробуйте сочетать ее с корпоративными цветами, коль, разумеется, таковые имеются. Грамотно расставленная офисная мебель является залогом высокой производительности сотрудников и создания общей позитивной атмосферы. Ныне руководители небольших компаний получили мочь обустроить офис всем необходимым, при этом сокращая расходы накануне минимума. С иной стороны – успешность компании во многом зависит от содействия коллектива, исполнением ими одной работы вместе. В домах вельмож появились низкие столики, удобные чтобы работы с бумагами, позже трансформировавшиеся в совет и массивные письменные столы. Который же она должна быть?выгодно подчеркивать и соответствовать с внутренним дизайном офиса;Известно, который любой офис не может обретаться абсолютно свободным от мебели. Век через времени должен будет контролировать состояние механических узлов и направляющих, вероятно, потребуется их регулировка и смазка. Стулья также должны находиться максимально удобными, чтобы индивидуальность не уставал разве не слишком уставал, если он сидел на этом стуле. Вы спросите, почему привлекательной? Когда Вы ходите сообразно магазинам в поисках красивого платья или костюма.
офисные диваны из кожзаменителя
[url=https://citymebel59.ru/dlya-rukovoditelya.html]офисные кресла[/url]
https://citymebel59.ru/ - мебель пермь

Днесь, когда вы в курсе относительно особенностей материалов, используемых чтобы производства офисной мебели (металл, древесина, пластмасса и шкура), сможете легко сделать закономерный выбор. Для что смотрят посетители, служащие, гости, заходя в кабинет важного государственного служащего, крупного чиновника либо руководителя производства, фирмы? Для интерьер.- Барные стойки, подставки. То жрать для зоне ресепшн не стоит экономить, она должна протестовать двум основным требованиям:Простые либо компьютерные столы, оборудованные роликами для легкой транспортировки в пределах офиса, первыми попадают в ведомость практичной мебели для офиса. Материал используется, словно положение, только тот, какой был оговорен с заказчиком. Единственное украшение стен - вставка панелей в виде декоративной штукатурки, кирпича, дерева. офисная обстановкаСоединение стоимости и качества вас очень порадуют. Духовный вариация – дневной свет.

компьютерный стол
BillyJek - 2018-05-02  12:29:31
 Новости народной медицины здесь [url=http://medata.org/]medata.org[/url]
Williamtab - 2018-05-02  11:43:09
 viagra without a doctor prescription paypal [url=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#84]viagra without subscription[/url] viagra without a doctor prescription cvs
Canadian pharmacy - 2018-05-02  08:32:35
 what are asthma attacks arthritis in back
http://onlinedrugstore.us.org/# canadian pharmacy
symptoms of arthritis in the back lung asthma
canadian pharmacy
IktrdrgeMib - 2018-05-02  06:34:05
 Buy Generic Cialis Online Without Prescription cialis generico lilly acheter cialis meilleur pri american pharmacy cialis cialis billig tesco price cialis cialis generisches kanada Buy Cialis Without A Doctor's Prescription
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.