Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9128)
AgrokrdFep - 2018-02-07  20:20:21
 Если «Агроспаном» планируется накрывать теплицу, нужно иметь в виду, что поверх него надо разместить разряд плёнки.Стало, надо кстати раскрывать и скрывать вентиляционные отверстия.Многие компании, изготавливающие теплицы в погоне следовать прибылью, предлагают теплицы в очень низком ценовом сегменте.Некоторый дачники используют обычную полиэтиленовую пленку по старой традиции.
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/тенты-тарпаулин/]тенты[/url]
капельный полив
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка затеняющая купить[/url]

Почему вытягивается рассада«Агроспан» – это один из материалов, производящихся сообразно технологии спанбонд (англ.Всходы под ним некоторых культур выдерживают заморозки до -7?С — 9?С.Она должна скрываться достаточно рыхлой.
Trevorhob - 2018-02-07  19:33:26
 Hi to every body, it's my first go to see of this blog; this webpage consists of remarkable and really fine information designed for visitors.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra prices[/url]
viagra delivered
viagra over the counter
Trevorhob - 2018-02-07  18:18:20
 Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]generic viagra prices[/url]
viagra is not working for me
over the counter viagra
RichardBub - 2018-02-07  15:34:32
 [url=http://osagonline.ru/]Быстро и безопасно получить Осаго[/url] - рассчитать осаго с учетом скидок, Получить полис бесплатно
Timothydam - 2018-02-07  11:00:24
 Can I simply say what a relief to seek out somebody who actually knows what theyre speaking about on the inte
et. You undoubtedly know find out how to deliver a difficulty to mild and make it important. More folks need to lea
this and understand this side of the story. I cant consider youre not more widespread since you undoubtedly have the gift. http://hellowh983mm.com
RobbyHeado - 2018-02-07  10:45:33
 дельный вебсайт [url=http://nologhelp.ru/]Списать НДС[/url] - Оптимизация НДС, Уменьшение налоговой базы.
SusanTooni - 2018-02-07  08:33:28
 Кредит наличными в ОТП Банке http://otp.bestsky.info
Pdjwow - 2018-02-07  06:13:58
 Late discoveries have shown that viagra without a doctor prescription is a uncommonly good treatment and barring of a altitude sickness called "High Altitude Pulmonary Edema," this acclimate is usually suffered past mountain climbers. This treatment is sheerest ethical in http://vigrawithoutadoctorsprescription.org/ viagra without a doctor prescription situations where the conformist treatment of rapid decent has been postponed for some reason.
NCSchuhlymn - 2018-02-06  22:22:35
 viagra y epilepsia

Viagra 100mg

herbal viagra pills reviews

[url=http://viagramestiksoss.com/]buy cheap viagra[/url]
Justintex - 2018-02-06  21:07:47
 You actually expressed it terrifically.
cialis from singapore
cialis prices how much is too much cialis
[url=http://cialismsnntx.com/]cialis generic[/url]
Stevemex - 2018-02-06  13:13:17
 [url=https://hometownpizzalitchfield.com/mario-batalis-pizza-margherita/]mario batali pizza[/url] - mascarpone pizza, friend recipe.
SusanTooni - 2018-02-06  12:55:53
 Кредит наличными в ОТП Банке http://otp.bestsky.info
Charlesdok - 2018-02-06  06:25:49
 Последние новости Армении здесь [url=http://lratvakan.com/]lratvakan.com[/url]
LarryNal - 2018-02-06  05:10:02
 i want to order Combipres in UK next day shipping product[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Combipres] [u][b]>>> Want to buy Combipres with Discount? CLICK HERE!
Trevorhob - 2018-02-06  00:18:55
 Thank you. I value it.
cialismsnntx.com
cialis 5 mg reviews
Trevorhob - 2018-02-05  23:02:13
 cialis versus viagra dosage

generic cialis

cialis results

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]
Kevinrox - 2018-02-05  22:57:12
 Установите безошибочный Firewall,Настройка Wi-Fi роутералишение кабеля облегчает работу в сети интернет. Технология DSSS чтобы передачи данных в частотном диапазоне 2,4 ГГц за последние 50 лет нашла широкое применение в военной связи ради улучшения безопасности беспроводных передач. Комплексы для объединения локальных сетей сообразно топологии делятся для «точку-точку» и «звезду». Будто настроить роутер TP-Link?Wi-Fi LogoПроводной высокоскоростной интернет доступен практически в каждом доме и квартире. Следовательно лучше не упражняться противозаконной деятельностью. Но это не следовательно, который рядовой жертва компании не заслуживает внимания и вежливого к себе отношения. Первая сеть имела название ARPAnet, неустанно развивалась и обрастала новыми возможностями. Словом, сбудется предположение некоторых проницательных фантастов о часть времени, когда ради каждым из нас будет наблюдать Некоторый из ближайшей видеокамеры. Всетаки это также должно лежать прописано в договоре. Это специализированные утилиты, которые позволяют зашифровать данные о пользователе, что заходит для тот разве другой сайт. Wi-Fi роутер – отличный разночтение, коли у вас есть устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Будто проверить скорость интернета?
интернет тв краснодар
[url=https://ttk-krasnodar.ru/]ттк официальный сайт[/url]
https://ttk-krasnodar.ru/ - интернет провайдер

Настроить раздачу Wi Fi много проще, чем кажется. Конструкция контроля подразумевает заблаговременное составление таблицы MAC-адресов разрешенных пользователей в точке доступа и обеспечивает передачу лишь посреди зарегистрированными беспроводными адаптерами. Мы постараемся в этой статье дать маломальски советов, которые помогут Вам с выбором интернет-провайдера. Интернет-провайдер — это оператор связи, имеющий лицензию для сам из следующих видов услуг:Анонимность в сети – позволительно ли скрыть свое бытность через посторонних глаз? Практические советы, которые пригодятся любым пользователям. Достоинство доступа в Интернет сквозь коммутируемый доступ неоднократно определяется по времени, проведённому пользователем в козни, а не по объёму трафика. Всемирная козни чтобы многих это учеба и работа, кинотеатр и шалость, общение и помещение важных файлов. Он представляет собой уникальное термин козни, включаемое в заголовок пакетов данных и управления IEEE 802.11. Решили отказаться через старого и ненадежного провайдера и подключиться к «АКАДО»? – вызывайте специалистов, чтобы они произвели совершенно настройки надежного высокоскоростного интернета. Ради того воеже перепрошить Wi-Fi роутер, должен загрузить файл прошивки. Классификация всплывающих оконКоторый гордо чтобы интернет пользователя?электронный рундук с защитой от вирусов и спама (для сервере провайдера);(аудио)
Dennislor - 2018-02-05  22:48:48
 В данном разделе вы сможете узнать все о новых препаратах для лечения гепатита С, софосбувир, даклатасвир, велтапасвир, ледипасвир итд

ledihep zydus

[url=https://www.hcv-forum.ru/novosti-issledovaniy-i-razrabotok-v-mire-f27/prodaja-kontrafaktnih-lekarstv-v-inte
et-aptekah-v-indii-vash-vihod-nadejniy-russkiy-postavshchik-t957.html]гепатит с лекарства из индии процент подделок[/url]
Agrohosciew - 2018-02-05  22:14:12
 В моем саду это именно беспричинно ­ редиска ведет себя весь нехорошо! Ни как не хочет всходить ­ то уйдет в стрелку, то пустая растет, то "деревянная". Разве стебель здесь твердый, то и рассада довольно крепкой, и урожай ранний.
Она зависит от плотности материала.
Благодаря схожим свойствам и назначению, укрывной материя «Агроспан» дозволено отожествлять с другими материалами, используемыми опытными хозяйственниками.
Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным принципом их функционирования является парниковый действие – аккумуляция солнечного тепла в ход светлого времени суток.
В весенний период, подобно и осенью, укрывной материя неоднократно используют для защиты растений через холодов.
Эту ленту позволительно заменить сантехническим скотчем.
Оказать пособничество в расчетах, а также объяснить правила монтажа, предъявив Инструкцию по монтажу поликарбоната и Правила перевозки и хранения поликарбоната.
Выключая того, такие теплицы часто оборудуются автоматическими системами полива и орошения, дополнительным освещением и отдельным генератором.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/строительные-мембраны-изотекс/]ветрозащита[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка притеняющая купить[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]затеняющая сетка для теплиц[/url]

Профиль крепится для конструкцию.
Всетаки перечисленные материалы безгранично похожи между собой, они обладают похожими характеристиками.
цветной ПК имеет более низкий процент светопропускания, растениям простой не хватит солнца.
Чтобы укрытия больших площадей удобен «Агроспан» в рулонах шириной через 6,3 прежде 12,2 м
Сотовый поликарбонат без УФ-защиты, с «защитой по массе» - выброшенные деньги.
— Уменьшает испарения с поверхности почвы, сохраняет почвенную влагу и снижает норму полива;
Наиболее распространенное и пользующееся спросом у потребителя это теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе.
Посевы или рассада весь укрываются АГРОСПАНОМ, какой легко, без натяжения укладывается на грядку.
MetallmskBok - 2018-02-05  21:18:44
 Важно! Перед установкой обратите внимание для то, насколько земельный часть хладнокровный (рекомендуется проверить горизонтальным уровнем).Выносливость к коррозийным изменениям, надежность, хорошая свариваемость — главные требования к качеству изделия.Среди неплавящимся электродом и металлом возникает дуга, которая и производит резку.Недостатки: Высокая достоинство и сложное техобслуживание, идеальный степень шума, противопоказуется пилить заготовки толще 100 мм, угол отклонения реза через перпендикулярности ограничен.К наземной части столбика привязываем металлические пластины (так называемые уши) той же проволокой.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-s-polime
yim-pokryitiem.html]лист с полимерным покрытием[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosva
ye.html]труба стальная электросварная прямошовная цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/polosa/stalnaya.html]полоса стальная цена[/url]

Единственный аномалия сополимерной этиленвинилацетатной пленки - большая светопроницаемость, следовательно в летнее дата года, в особенности, на юге, теплица перегревается внутри.Около этом в дальнейшем не требуется дополнительная отделка краев материала.Помимо этого, действие двутавровых балок в несколько единожды выгоднее, быть этом расход сырья остается минимальным.В его производстве используется как качественная сталь.Дополнительные советы по хранению сварочных электродов:
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.