Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
Metallmosktum - 2018-04-30  07:01:52
 - коррозионной устойчивостью;Экономия денег ради счет медленного расходования материала;Изделия с уклоном внутренних граней делятся для:В связи с этим следует оставаться ознакомленным с определёнными правилами транспортировки профнастила:- органозолевое покрытие (ОЗП);
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html]п образный швеллер[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/krug-metalloprokat/krug-stalnoj1.html]круг стальной горячекатаный[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html]профнастил цена за лист для забора[/url]

Вы можете сконструировать теплицу из арматуры самостоятельно.Такие ручные агрегаты отличаются производительностью и прочностью, поэтому ими выполняются как плоские, так и объемные детали.Гордо! Накануне установкой обратите внимание для то, насколько земельный участок хладнокровный (рекомендуется проверить горизонтальным уровнем).Ради этого используются моющие имущество, в составе которых есть щелочь.Последняя, пропорционально, имеет важную качество: конденсат на ней плоскокапельный, т. е вода легко скатывается по стенам вниз, быть этом не образуя капель.

купить гладкую арматуру
MichaelJab - 2018-04-30  06:12:15
 canadian pharcharmy online
[url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies[/url]
costco pharmacy pricing
canadian viagra
MichaelJab - 2018-04-30  05:54:48
 buy drugs online
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]online pharmacies canada[/url]
price prescription drugs
no 1 canadian pharcharmy online
MichaelJab - 2018-04-30  05:41:55
 canadian online pharmacy reviews
[url=http://canadianpharmacysilo.com/]online pharmacies canada[/url]
northwest pharmacy
online pharmacies canada
Carlosunupt - 2018-04-30  04:48:57
 Если вы планируете прописаться в новом доме, то уточните, возможно ли это: регистрация возможна не на любой территории. Партнерство с подобным агентством требует дополнительных расходов на уплату комиссионного вознаграждения. Обратите внимание! Если имущество было приобретено в браке, то от продавца необходимо будет нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки. Тщательно проверяйте всю изложенную в них информацию. Цены немного падают. Но как инвестировать в недвижимость правильно? Купить ли квартиру, дом или земельный участок? Возможно, стоит приобрести коммерческую недвижимость? Попробуем разобраться в плюсах и минусах различных вариантов инвестиций. Они занимаются оценкой объектов, прогнозом будущих изменений стоимости с учетом разнообразных факторов и выбором оптимального варианта в соответствии с запросами инвестора. Подается такое заявление по месту жительства наследодателя либо по месту нахождения наследуемого имущества. Весной на рынке можно встретить большое количество интересных предложений. Логично, что расклеивать объявления следует в районе, где продается квартира. Таким способом каждый агент пытается перетянуть «одеяло» на себя и заставить вас работать только с ним. 5. Проверьте досконально все документы на жилье. Искать по городу квартиры вам не нужно будет. Для арендодателя — уверенность в своевременном получении арендной платы. Возникает он по нескольким причинам, к Москве можно отнести следующие:Если сомневаетесь, что сможете провести сделку самостоятельно, то обращайтесь к профессионалам — менеджеры агентства «Сити-недвижимость» готовы прийти к вам на помощь и применить свои навыки и знания для достижения вашей цели — покупке жилья. В угловых квартирах необходимо проверять стены на наличие грибка и сырости, квартиры на последнем этаже — на наличие потеков с потолка, ведь крыша может протекать. Работая с «СИТИ-Недвижимость», вам ничего не нужно искать — у нас имеется очень обширная уникальная база клиентов и объектов (недвижимость), работу с которыми мы готовы отдать серьезным людям, по-настоящему заинтересованным в работе маклером. Чтобы сделать правильный выбор и избежать обмана, нужно обратить внимание на многие аспекты: расположение дома, его состояние, порядочность продавца и многое другое. Здесь же отметим риски, которым подвергается продавец квартиры, доверившись случайно найденному маклеру. Такая команда — лучшая защита от мошенников!Одним из самых эффективных способов поиска продавца/покупателя была и остается расклейка объявлений. Указаны ли в нем коммуникации, соответствует ли действительности планировка разве в доме что-то пристраивалось. иначе не быть. Беспричинно вы не усиленно переплатите в случае вынужденного отъезда, и коль хозяин решит расторгнуть конвенция — следовать сей срок вполне успеете встречать новое жилье. Тысячи квартир по всей Москве в этот момент продаются (покуда мы берем во внимание лишь столицу). А в монолитных домах можно даже менять положение стен в своей квартире, сколько позволяет механизм несущих элементов. Да и сезон рассмотрения таких дел, якобы выше упоминалось, может растянуться на годы. 3) Ожидание роста цен для недвижимость со стороны продавцов. Для наглядности сказанного рассмотрим несколько ситуаций. Но иногда распознать их не так-то просто, они могут представиться агентством недвижимости. Человек меняются медленнее. Тож около того метро, вокруг которого вы хотите поселиться, адекватных предложений нет, тогда он посоветует расширить географию поиска, не тратя необдуманно свое время. Изредка может беспричинно случиться, сколько вам нуждаться довольно безотлагательно расторгнуть договор и уехать. Буде вы хотите покупать квартиру
строительство домов в краснодаре
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство домов под ключ проекты[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство коттеджей в краснодаре

Купить квартируПокупка квартиры — ответственное и хлопотное дело. Торг недвижимости в зарубежных странах огромен и разнообразен. Дабы этого не произошло, надо свет, подобно правильно арендовать квартиру. Когда агент продавца слишком настойчив, примерно без сопротивления соглашаться на уступки, нужно обретаться особенно внимательным, искать постоянно документы и справки, начиная от правоустанавливающих и заканчивая выписками из паспортного стола (не прописан ли в квартире ли в квартире еще кто-то) и жилищной конторы (перевелись ли там задолженностей). Стабильность и доходностьПриходите мучиться в «Сити-Недвижимость»! Ждём амбициозных и активных. Церемония расторжения договора. Воеже перестраховаться от сильной подвижки грунта, лучше обратиться к специалистам: они дадут заключение относительно этого риска. Обратите забота! К риэлторам-одиночкам немедленно больше недоверия, чем к агентствам. Но не пытайтесь тогда же навязать клиенту трактат для «главную» услугу. Такой видоизменение, истина, имеет определенные риски. Вещь договора — информационные услуги. Обыкновенный персона может просто смущаться и... А следовательно, спрашивать для московские квартиры ежесекундно повышается. Переклеивая фотографию тож отдавая вам подправленные для компьютере ксерокопии, они спокойно подписывают контракт и забирают деньги. Присутствие этом вы сами решаете, в доме какого типа приобрести квартиру, в каком районе, делать ли там улучшение (в зависимости через того, какие квартиры наиболее привлекательны ради арендаторов в вашем городе). Если планировка квартиры не устраивает, ознакомьтесь, где расположены несущие стены и дозволено ли довольно переделать весь по вашему желанию. Проблема любого начинающего риэлтора состоит в отсутствии клиентов. Если же обладатель квартиры, вынуждать ее продать, обремененную ипотекой, проявит хоть каплю предусмотрительности и обратится к серьезным специалистам, например в риелторское агентство «Сити-недвижимость», изза консультацией и (или) услугами, он получит желаемое. Плата дома разве коммерческого сооружения меняется со временем, всетаки сей спор является медленным и легко предсказуемым. Значит, пришло сезон встретиться со своей мечтой и закончить сей неувядающий поиск работы. Всё удалось! Счастливая семья въезжает в собственное жилье. В-третьих, в договоре уделяется внимание таким «техническим» вопросам, будто частота визитов хозяина квартиры с целью контроля состояния принадлежащего ему имущества: квартиры в целом и ее санитарно-технического, электрического, бытового оборудования и мебели. После вам придется раскошеливаться аржаны изза легализацию помещений, а может заключаться и штраф. Это избавит Вас через проблем около оформлении права собственности на новую недвижимость. Шумит ли разве буянит ли который, потреблять ли маленькие дети и собаки у соседей. Это колоссально удобно ради любого современного человека. Однако где встречать столь привлекательную и даже идеальную во всех отношениях работу? Вы скажете: «я ищу работу уже много месяцев, однако с таким еще не встречался». Зато стоимость ипотечной квартиры зафиксирована, вроде и итог ежемесячных выплат по кредиту. 2) Естественное ограничение застройки города. Важным является осмотр коммуникаций: электропроводки, канализации, водопроводных труб, радиаторов отопления, преимущественно, когда важный ремонт после покупки производиться не будет. Если бы помещение не являлась залогом в банке, ее дозволено было желание продать alias обменять. Мы, эксперты агентства «СИТИ-Недвижимость»,, сталкиваемся с такими заявлениями вдобавок чаще. В связи с этим гаражи и парковки тоже становятся далеко привлекательным объектом капиталовложений. Когда клиент найденчетвертая — прадедушки и прабабушки;Если вы нашли подходящий вариант от собственника, посмотрели квартиру и решили заключить договор — не спешите этого делать. Минусом покупки вторичного жилья можно назвать отсутствие современного комфорта квартир, ну и предстоящий ремонт, который будет необходим для внесения свежести в интерьер квартиры. Остается только подробно анализировать надежность застройщиков и их партнеров. И задавайте больше вопросов хозяину дома. И, возможно, вы станете нашим сотрудником, еще одним счастливым обладателем простой человеческой мечты — заниматься любимым делом, получая за это большие деньги. Конечно, есть у данного способа капиталовложений и недостатки. А дальше решать вам. А если даже зарегистрируют, то она вполне может быть оспорена. Хотя к 2018 году президент России обещал построить достаточно недвижимости эконом-класса, чтобы снизить цены за квадратный метр на 20%. Такие комплексы удобны – всё рядом, условия для проживания очень комфортные. Но не стоит на основании разговоров тешить себя надеждами. Размещая на сайте объявление, вы можете оценить реальный спрос на рынке недвижимости и подкорректировать свое предложение, сделав его более привлекательным. Более полные консультации о покупке жилья вы можете получить у наших специалистов. Простому смертному, проводящему такую сделку впервые, придется потратить немало нервов: неожиданные препятствия могут возникнуть на любом из этапов. Опосредованно – путем вложения средств в трастовый фонд. Ключевой момент, о котором нужно помнить продавцу квартиры, обремененной ипотекой — обойти банк не удастся, там четко стоят на защите своих интересов. Поэтому тем инвесторам, которые хотят гарантированно получить существенную прибыль в короткие сроки на операциях с недвижимостью, стоит обратить внимание на срочный выкуп квартир. Также узнайте в земельном комитете, допускается ли возведение дополнительных строений. Отличительный признак — дешевизна услуг. Затем нужно залезть на чердак и проверить, в каком состоянии находятся стропила, не видно ли прорех в крыше. А владельцу квартиры будет это невыгодно, и он не согласится на такое — ведь в его интересах получить оплату еще за один месяц. Идеально, когда фундамент в доме высокий, крепкий, имеет хорошую гидроизоляцию. При этом цены на недвижимость в лучшем случае стоят на месте, в худшем – повышаются. Выписать же его предыдущий владелец не потрудился. А может, это продолжение совковой привычки, пресловутой эпохи всеобщего дефицита, когда только по знакомству можно было приобрести что-то по-настоящему качественное, будь то товар или услуга?

проекты домов
MichaelJab - 2018-04-30  04:39:38
 prescription drugs canada
[url=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
canadian prescription drugs
canadian viagra
MichaelJab - 2018-04-30  04:20:30
 inte
ational pharmacies that ship to the usa
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian pharmacies shipping to usa[/url]
walgreens pharmacy
canada drugs
MichaelJab - 2018-04-30  03:28:16
 canada pharmacies without script
[url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canada pharmacy online[/url]
canadian pharmacy reviews
trust pharmacy canada
MichaelJab - 2018-04-30  02:52:18
 top rated canadian pharmacies online
[url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]global pharmacy canada[/url]
canadian pharmacy online
canadian drugs
MichaelJab - 2018-04-30  02:36:09
 online pharmacy no prescription needed
[url=http://canadianpharmacysilo.com/]canadian pharmacies[/url]
canadapharmacy
canadian pharmacies that are legit
MichaelJab - 2018-04-30  01:07:45
 pharmacy prices
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian pharmacies online prescriptions[/url]
mexican pharmacy online
canadian pharmacies shipping to usa
MichaelJab - 2018-04-30  01:00:28
 canadian pharma companies
[url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies that are legit[/url]
legitimate canadian mail order pharmacies
canada drug
Williamdyday - 2018-04-30  00:42:19
 - Величина согласие ТЗ (от 1500 знаков без пробелов)Разве хотите продвигать сайт сообразно трафику, непременно ответьте себе для вопросы:Подводя итоги1Станьте экспертом в своей областиБуде же офиса недостает разве он не подходит ради встречи, можно арендовать с почасовой оплатой убежище в бизнес-центре, конференц-зал alias часть для деловых переговоров в гостинице
раскрутка сайта
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта Новосибирск

Чек-лист сообразно написанию SEO-статьиТраффик и конверсия — главные цели продвижения сайтаМногое здесь зависит и от типа бизнесаС помощью контента дозволительно продвинуть в ТОП10 поиска что угодно, буде на это поглощать срокСледствие — минимум правок, максимум полезности

продвижение сайта Новосибирск skgroups
MichaelJab - 2018-04-29  23:55:50
 canada drug pharmacy
[url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canada pharmacy online[/url]
highest rated canadian pharmacies
canadianpharmacy
MichaelJab - 2018-04-29  23:29:12
 canadian pharmacy online canada
[url=http://canadianpharmacysilo.com/]canada drug pharmacy[/url]
canadian pharmacies shipping to usa
highest rated canadian pharmacies
MichaelJab - 2018-04-29  23:14:09
 best online pharmacy
[url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacies online[/url]
buying drugs canada
canadian pharmacies shipping to usa
MichaelJab - 2018-04-29  23:00:10
 inte
ational pharmacy
[url=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/]drugs for sale[/url]
canadian online pharmacy reviews
canadian drugs
Seogradevido - 2018-04-29  22:42:38
 Эффективность бизнеса в целом и готовность клиентов выделять определённый бюджет для рекламу опять же не являются прямым следствием работы студииИсходя из информации в брифе, собственного поиска проблем в выбранной области и ключей, специалист сообразно контенту пишет тезисы, которые станут основой статьиДозволено порекомендовать, только если клиент категорически не согласен, не имеет ресурсов или простой ленится что-то менять, то последнее термин будет ради нимПоисковые системы одинаково хорошо воспринимают только главный разновидность, так и другой, но лучше все-таки распространяться по-русскиНапример, размещать для карточке ссылку для бренд и категории товара
seo
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайтов Волгоград[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Текст с переспамом не только сложно дешифрировать, только и поисковиками он воспринимается негативноВ результате внедрения SEO-аудита мы убрали лишнюю вложенность из структуры и привели список к такому виду:Отвечая на лучший альтернатива, вы увидите избыток других вопросов, для которые надо ответитьОбучающие курсыКлючевые запросы дозволительно ломать одним-двумя словами

продвижение сайта Волгоград
MichaelJab - 2018-04-29  21:28:57
 canadianpharmacy
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]no 1 canadian pharcharmy online[/url]
canadian pharmacy online canada
canadian online pharmacies
MichaelJab - 2018-04-29  21:28:18
 canadian online pharmacies prescription drugs
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canada pharmacy[/url]
canadadrugs.com pharmacy
canadian pharmacy
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.