Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
DavidFaush - 2018-06-02  15:21:31
 viagra price in us
viagra 400mg
whats the street price for viagra
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra pills for sale[/url]
online viagra is it real
highest rated canadian pharmacies
can you use viagra and cialis together
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadianpharmacy[/url]
get viagra ontario
Williamfab - 2018-06-02  15:09:22
 reliable generic viagra sites
list of reputable canadian pharmacies
buy viagra paypal account
[url=http://canadamdonlineget.com/#]online canadian pharmacy[/url]
pharmacie discount viagra
viagra over the counter
arginine viagra together
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra for men[/url]
viagra arginine together
EnglewGof - 2018-06-02  14:44:15
 Зачем такие сложно[url=http://es.usaeducation.ru/]![/url]
Williamdyday - 2018-06-02  13:32:21
 лишение тавтологии, наличие синонимов;Приоритетные и маржинальные продукты компании«Это лишняя расход времени специалиста, и тутто стоит мучиться либо с ограниченным количеством, либо с определенными группами запросовСогласен и площадка о которой мы говорим — это не YouTube и не ЖЖ, а поисковые системы вроде Яндекс или Google- Разбивка мыслей для абзацы по 3-7 строк
Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]продвижение сайта Новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - seo

— раскрывает тайны процесса АндрейМетрики и панелей ВебмастераРоста показателей нужно достигать следовать счёт максимально эффективного приложения усилий специалистов, а не после счёт их количестваНайдите то, в чем вы хороши и опишите эту нишу запросами наиболее довольно»Важен как чтобы поисковых систем, беспричинно и для пользователей

seo Новосибирск
RobertHow - 2018-06-02  13:04:59
 cheap kamagra/viagra
viagra coupon 2018
werking viagra pillen
[url=http://viagranbdnr.com/#]buy viagra[/url]
comprare viagra online italia
canada pharmacies
buy generic viagra europe
[url=http://canadamdonlineget.com/#]the canadian pharmacy[/url]
getting prescribed viagra
Seogradevido - 2018-06-02  12:55:23
 Используйте профессиональные навыки чтобы раскрутки собственного сайта и привлечения клиентов чрез интернет;Кроме официального сайта полезно создать странички в ряде популярных социальных сетейподкатегории;О книга, чем грозит бизнесу использование запросов в неверной словоформе, и вроде учитывать чин слов в запросе, можно прочитать в этой статьеЕсли у вас снедать принадлежащий офис с достаточно презентабельным интерьером, это лучшее поле чтобы проведения мини-конференции, консультации, встречи с потенциальными деловыми партнерами
seo продвижение сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайтов Волгоград[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Какие полезные возможности alias подводные камни мы упустили?ЗаключениеОтвечаем на вопросы: какова мишень текста? Который пользователь вынужден исполнять потом прочтения? Который целевая аудитория? Какие ключевые запросы нужно учесть?То есть проанализировав собранную семантику, мы лучше поняли аудиторию и смогли повысить продающую способность сайтаЯкобы заносить SEO-статьи

seo Волгоград
Robertcem - 2018-06-02  12:07:35
 Объясните адресату, который придаете немалое сила сфере своей деятельности и поэтому хотели желание привлечь к ней уважение;Ежели упустил — нужно указать ему на это и попросить дополнить каталог недостающими ключевыми словамиСчитаю это высказывание незаконченным и в правильном виде его стоит тратить следующим образом:не старайтесь что-то продать, навязать свои услуги, основная мечта рассылки — распространение информацииВесь может быть, что оптимальный следствие вам принесет требование, по интенту которого у вас значимое первенство
раскрутка сайта
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]продвижение сайта Воронеж[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Если увидите существенные расхождения в группировки, попросите обоснования его способКонвертация увеличивается за счет привлечения заинтересованной аудитории и создания всех удобных условий чтобы конвертаПравила написания seo-текстов (не переспамь / не замудри и тэто «полезный» самому поисковику- Использование списков

продвижение сайтов Воронеж skgroups
SeopermBEita - 2018-06-02  11:29:31
 В первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, эпизодически возникающие и индексируемые поисковыми системамиМы добавили блок с преимуществами варианта А предварительно Б«Проверить правильно ли сеошник распределил запросы по страницам просто: зайдите в любой сервис кластеризации запросов и перепроверьте "готовую" семантикуВ целом, JoomShoping и Hikashop изначально ориентированы около работу SEO-оптимизатора и позволяют проводить всегда надежда работ вручнуюкатегории;
seo
[url=https://perm.skgroups.ru/]продвижение сайта Пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - seo

Но перед сих пор основными факторами оценки качества ключевого болтовня остаются частотность и конкурентность, а не конверсия и возврат инвестицийОтклики на публичные сообщенияНабитый аудит — объемнее и охватывает больше параметров сайта, а детальное описание инструментов, необходимых для каждого пункта SEO-аудита, — содержание отдельной статьи (коли хотите ее увидеть в блоге, пишите в комментариях)Именно она задает тон действиям оптимизаторовПерелинковка с другими разделами / статьями

продвижение сайтов Пермь
Grishasuelo - 2018-06-02  10:49:19
 Главное — не стать на достигнутом, коптеть для перспективу, успевать, увеличивать свою квалификациюВ том, сколько перевелись смысла соединять огромное семантическое суть, особенно коли бюджеты на продвижение урезаны, уверен и Виталий:Алексей Соловьев, начальник по развитию рекламного интернет-агентства x10 добавляет:Также стоит отметить, который ради интернет-магазинов для Joomla существует маломальски вариантов расширенийПолучается, сколько значительная обломок работы была проделана впустую, что могла желание приходить хорошие результаты присутствие продвижении
Заказать Seo продвижение сайтов Краснодар
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Краснодар

Схематический алгоритм продвижения сайта статьямиНадо разобрать, который те показатели, которые упихивать у сайта, обусловлены комплексом маркетинговых инструментов, а не исключительно каким-то одним из нихТекущая верстка текста:Использование стандартизированных чек-листов помогает сократить десятки согласований SEO-текстов до одного-двухКруг тематики

seo Краснодар
Robertacirl - 2018-06-02  10:10:07
 ссылки не должны быть расположены чересчур навязчиво1Проверить метаданные (Right, Account, Keywords, H1)Эти два человека представляют совершенно разные сегментыКажется парадоксальным, однако для самом деле совершенно довольно простой и логично, однако об этом в другой статьеТраффик и конверсия — главные цели продвижения сайта
Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск
.[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Это пригодится, дабы не быть следовать продвижение «запросов-пустышек»Алый цвет ради основных, зеленый — для дополнительныхНе забывайте и о собственном сайте, наполнении его интересным для потенциальных партнеров контентом и публикации новостей вашей компанииА поскольку клиенту не надо поодиночке оплачивать работу, то и убедить его пойти для изменения намного прощеХороший дизайн, удобная SEO структура, высокая конверсия — это совершенно страшно хорошо

раскрутка сайта Красноярск
Egorkasoasp - 2018-06-02  09:27:04
 Единственное, что кроется в приставке «seo» — наличие ключевых словНесомненно, массовый торг значительно шире: пользователей, желающих купить недорогую мебель в десятки раз больше, чем тех, который ищет элитную мебельв обычной брошюре тож речи, вы желание не встретили болтовня «купить окно пластиковое», выдумка прозвучала бы беспричинно: «купить пластиковое окно»Краткое изображение проблемы и технологии, о которой пойдет пероРасширение бизнеса и получение стабильного дохода возможно только быть условии наработки обширной клиентской базы
[url=https://vk.com/prodvizhenie_saita_volgograd]поисковое продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_moskow]seo продвижение Москва[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]seo продвижение Омск[/url]

Сей сервис анализирует публичные сообщения в социальных сетях и находит между них запросы пользователей, заинтересованных в определенных услугахПо порядкуВ результате мы добавили на продвигаемый лендинг порядком дополнительных информационных блоков, которые отвечали на вопросы аудитории и гасили тревогиОказавшись для деловом мероприятии B2B, донельзя важно мочь правильно себя подать, поддержать светскую, деловую беседу, чтоб вас не восприняли будто очередного навязчивого торгового разве рекламного агентаСтатейное продвижение сайта — это уединенно из самых эффективных способов поискового продвижения сайта, так наравне именно на поисковой оптимизации контента и построено SEO продвижение

seo продвижение сайта
GoshaufaFauts - 2018-06-02  08:54:25
 Оптимизируем контентную составляющую сайта: оптимизируем метаданные (Title, Description, Keywords, H1), составляем тексты, внедряем грамотную внутреннюю перелинковкуТолько, не смотря на это, большинство сайтов делают однако, который желать чуть желание не делать животворный контентИзначально область поисковой оптимизации (SEO) была неким таинством, «шаманством», разумеется, в первую очередь для клиента— предостерегает от опрометчивых шагов ДмитрийВажные страницы в иерархии структуры сайта должны быть выше, а все зависимости — толкать максимально логичными
seo продвижение сайта
[url=https://ufa.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]
https://ufa.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Мы играем на враждебном и разительно динамичном поле, где хозяин поля безостановочно борется с теми, кто понимает наподобие оптимизировать свою работу около алгоритмы поисковых системНаиболее популярны изрядно форматов:Ручная перелинковка в большинстве случаев используется в текстах копирайтеровПриоритетные и маржинальные продукты компанииВ разработке должны участвовать три стороны: веритель, поисковая учение, бизнес (включая бизнес-лидера, экспертов в предметной области, SEO-специалистов, редакторов)

Заказать Seo продвижение сайтов Уфа
SeosamarGox - 2018-06-02  08:21:30
 Познакомившись с перспективным клиентом, можно пригласить его для собственное мероприятиевнимательно слушать собеседника;Не останавливайтесь для достигнутом— Проведите тесты с помощью той же контекстной рекламыТак что я желание больше тратил период на испытание по базовым знаниям в практической плоскости
продвижение сайта
[url=https://samara.skgroups.ru/]seo[/url]
https://samara.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Самара

Траффик и конверсия — главные цели продвижения сайтаТакже в iSEO затрапезничать встроенный инструментарий чтобы оценки расположения ключевых фраз в Google, выявления недоработок и формирования рекомендаций сообразно улучшению сайтаЧасто это информационная семантика иначе семантика ради блога- РуководствоСпециалисты Netpeak чтобы этих целей используют домашний скрипт X-Reference

продвижение сайта Самара skgroups
OlegZeN - 2018-06-02  07:48:58
 С одной стороны, нуждаться спарсить большое состав запросов из различных источников; с видоизмененный же — надо придумать, каким образом эту семантику позволительно расширить, для овладевать максимум аудитории потенциальных клиентов— резюмирует виновник Scoot IntermediationНе получится заставить давать подробные описания для каждого товараПроцесс проходит в изрядно этапов:Кто-то из посетителей сайта, привлеченных публикациями в блоге, может в конечном итоге обратиться к вам с предложением о сотрудничестве
продвижение сайтов Казань
[url=https://kazan.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ - продвижение сайта Казань

Устройство и оформлениеОтслеживая новости, касающиеся работы потенциальных партнеров, можно разрабатывать целевой подход к каждому, предлагая конкретные услуги как раз в тот момент, если в них может возникнуть необходимостьграмматические ошибки в письмах недопустимы, автора таких посланий никто не будет проникаться всерьезчеткая устройство текста, наличие тегов H1, H2 для заголовков, использование списков или таблиц;Для увеличения объемов продаж и расширения маркетинговой воронки лучше соединять традиционные методы продвижения бизнеса (объявление в печатных изданиях, участие в офлайн-мероприятиях) с применением интернет-ресурсов (контекстная реклама, блоги, социальные тенета, Email-рассылки)

продвижение сайта Казань skgroups
Seoomskpraiz - 2018-06-02  07:16:37
 А все почему? Потому, который не может лежать оптимизации контента без контентаЕсли вы считаете, что нуждаться выполнить дополнительный объём работ, что не покроется текущим бюджетом на продвижение, то либо оформите с клиентом дополнительное договор и выполняйте его в рамках отдельного бюджета, либо продумайте какие-то штрафные санкции в случае расторжения договора ранее срока, когда ваши вложения окупятсяВне зависимости от этапа работы над проектом вы не должны становиться инвесторомКоторый такое SEO-статья и вдруг записывать SEO-текстыОбразно говоря, пункты меню — это основа, ствол и ветви дерева, однако остальное уже формируется около них;
продвижение сайта
[url=https://omsk.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://omsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта

ГрамотностьТестируйте другие :)— неплохо ради старта— раскрывает тайны процесса АндрейСтрой формируется на основе пунктов список Joomla, управляемых вследствие «Менеджер список»

раскрутка сайта Омск
Artemekbinvog - 2018-06-02  06:05:00
 Сообразно каким критериям разграничивать оптимальный величина семантического ядра? Снова одинокий вопрос, кто обычно волнует владельца бизнеса, далекого от причудливых тонкостей SEOФильтры следует воспринимать будто отделение структуры сайта, а не простой динамический элемент сортировки товаров ради пользователейОднако многим клиентам наряду с SEO-оптимизацией требуются смежные услуги, примем, разработка дизайна сайта либо его редизайн, и они ищут агентство, где могли бы предоставить эти услуги в комплексеСтроение и оформление)? Надо ли учитывать трафик со всех каналов? Какие каналы довольно контролировать подрядчик?
seo продвижение сайта
[url=https://ekb.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Екатеринбург

Примем, беспричинно текст выглядел ранее:Банальные ошибки, несколько итераций, осознание абсолютной бессмысленности последующего сотрудничества и исправление текста собственными силамиКомментарий:Помимо общей частотности гордо учитывать частотность болтовня с точностью накануне словоформ и порядка следования словРазмещение текста на странице также можно оптимизировать с через скролла:

продвижение сайта Екатеринбург skgroups
Artemniz - 2018-06-02  05:31:34
 Общие требования1 Базовая частотность — наименее точная из всех видов частотностей, поскольку отражает слава не как конкретного запроса, но и всех его словоформ- РуководствоНабитый аудит — объемнее и охватывает больше параметров сайта, а детальное описание инструментов, необходимых ради каждого пункта SEO-аудита, — тема отдельной статьи (если хотите ее увидеть в блоге, пишите в комментариях)Есть два вида внутренней перелинковки:
Заказать Seo продвижение сайтов Нижний Новгород
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/]продвижение сайта Нижний Новгород[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Это разительно соблазнительно, однако коптеть в таком формате скорее только не довольноОсновная частьОжидания от формы и содержания текста описаныОпять одна частая оплошность — создание категорий с большим количеством товаров, которые спрятаны в других разделах сайтаВроде бы однако для месте, но на выходе вы получаете… Не совсем то, сколько ожидали

продвижение сайтов Нижний Новгород
Howardcoeds - 2018-06-02  03:58:57
 can you get viagra in mexico
viagra for sale uk
how old do i have to be to buy viagra
[url=http://viagranbdnr.com/#]over the counter viagra[/url]
viagra pill color
canadian drugstore
prices of viagra in uk
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canada pharmacies[/url]
generic viagra quick shipping
Williamfab - 2018-06-02  03:52:30
 want buy viagra online
online canadian pharmacies
foro sobre viagra generica
[url=http://canadamdonlineget.com/#]the canadian pharmacy[/url]
generic form viagra
buy viagra online
viagra cialis levitra comparison price
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra generic[/url]
sildenafil 50 mg en jovenes
Canadian drugstore - 2018-06-02  03:31:37
 digestive endoscopy jou
al allergy center
http://canadian-drugstore.us.com/# canadian drugstore
best hair treatment asthma diagnosis
online pharmacy
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.