Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Canadian drugstore - 2018-06-02  03:31:37
 digestive endoscopy jou
al allergy center
http://canadian-drugstore.us.com/# canadian drugstore
best hair treatment asthma diagnosis
online pharmacy
Anthonyanymn - 2018-06-02  01:26:39
 heart website [url=https://cardsdumps.com/]valid cc shop[/url]
Egorkasoasp - 2018-06-02  00:31:11
 Прозрачно? Вероятно- Объем согласие ТЗ (через 3000 знаков без пробелов)Текст с переспамом не только сложно дешифрировать, но и поисковиками он воспринимается негативноОтвечаем для вопросы: какова цель текста? Что пользователь вынужден исполнять потом прочтения? Который целевая аудитория? Какие ключевые запросы надо учесть?Получается, что значительная член работы была проделана впустую, хотя могла бы принести хорошие результаты быть продвижении
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_spb]сео оптимизация питер[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_krasnodar]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_52_nn]сео оптимизация нижний новгород[/url]

Также, такой пациент требует отчётности и грамотного менеджмента со стороны студии, только это вполне оправданоДалеко не навеки эффективность интернет-торговли зависит от подрядчикаНе чаще одного для три-пять абзацевС выходом третьего поколения CMS их стало существенно меньше, только они не исчезли вовсеСледовательно степень обслуживания и проба выполняемых работ должны оставаться безупречными единовластно от стажа вашего сотрудничества с клиентом

поисковое продвижение сайта
ArtemEloth - 2018-06-01  23:59:39
 Веб-сайт — главный, только очень не единый современный орган продвижения бизнесаИсходя из информации в брифе, собственного поиска проблем в выбранной области и ключей, специалист по контенту пишет тезисы, которые станут основой статьиЕсли упустил — нуждаться указать ему на это и попросить дополнить прейскурант недостающими ключевыми словамиЗачастую дозволено встретить утверждение, который довольно сам наработать небольшую клиентскую базу, а потом постоянный приток новых клиентов будет гарантирован ради счет рекомендаций уже имеющихся (естественно, буде они останутся довольны вашей работой)Этот сервис анализирует публичные сообщения в социальных сетях и находит между них запросы пользователей, заинтересованных в определенных услугах
продвижение сайтов Санкт-Петербург
[url=https://spb.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Санкт-Петербург[/url]
https://spb.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

ссылки должны размещаться только для канонических страницах, которые открыты чтобы индексации;Стоит также позаботиться о промо-продукции — сувенирах, полезной литературе — ради привлечения гостей для свое мераiSEO представляет собой коллекция инструментов и модулей, с помощью которых базовые работы по оптимизации сайта дозволено выполнить шибко и эффективно даже без глубоких технических навыковНа наподобие же встречать клиентов, осуществляющих профессиональную деятельный в одной из этих отраслей, и якобы заинтересовать их своими услугами?Интерфейс iSEO интуитивно понятен и ориентирован, в первую очередь, на пользователей без глубоких познаний

seo Санкт-Петербург
Artemmsk2nip - 2018-06-01  23:28:42
 А если приходит эра сложных работ — употреблять скоринговые модели, где наряду с простотой достижения топа довольно учитываться и ценность запроса с точки зрения возможных конверсийЭто не то, следовать что хочется уплачивать, верно?Чек-лист сообразно созданию SEO-текстаДа и площадка о которой мы говорим — это не YouTube и не ЖЖ, а поисковые системы вроде Яндекс разве GoogleРади русскоязычных сайтов рекомендуется извлекать транслитерацию, а не перевод разделов на английский
seo
[url=https://moskow.skgroups.ru/]продвижение сайтов Москва[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Кто-то из посетителей сайта, привлеченных публикациями в блоге, может в конечном итоге обратиться к вам с предложением о сотрудничествеНередко это информационная семантика или семантика ради блогаА когда приходит срок сложных работ — применять скоринговые модели, где наряду с простотой достижения топа довольно учитываться и значение запроса с точки зрения возможных конверсийНа курсах дозволительно давать слушателям базовую информацию, полезную именно для тех, который хочет кончаться обучение для личных нужд, а не планирует исполнять это своей профессиейПоисковая оптимизация контента

раскрутка сайта Москва
RostovSlode - 2018-06-01  23:00:31
 Наподобие оптимизировать структуру сайта?Скажем, было миллион запросов сообразно типу «Какой разновидность лучше: А разве Б»В первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, изредка возникающие и индексируемые поисковыми системамисообразно возможности дополнительный запрос в h2Не получится заграждать снизить высота цен на 20%
продвижение сайтов ростов
[url=https://skgroups.ru/]seo[/url]
https://skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Который такое SEO-статья и наподобие писать SEO-тексты— предостерегает от опрометчивых шагов ДмитрийТем, у кого, хоть сколько-то развито логическое мышление, не составит труда догадаться, который размер семантического ядра во многом довольно определяться спецификой бизнеса, его масштабами и размером сайтаТребования к текстам:А поскольку клиенту довольно сложно оценить объём работы и уровень профессионализма подрядчиков, во многих компаниях родилась такая план взаиморасчётов: отдельный запрос оценивается в определённую сумму

продвижение сайтов Ростов skgroups
Sergionantam - 2018-06-01  22:59:54
 Ваш диагноз гепатита с? Это не приговор у нас вы можете приобрести новые препараты для лечение софосбувир и дакласвир

sovihep купить

[url=http://evro-pharma24.ru/lekarstvo-ot-raka/852/]lucivand - дженерик caprelsa (капрелса) - вандетаниб (vandetanib)[/url]

дазатиниб спрайсел

[url=http://evro-pharma24.ru/lekarstvo-ot-raka/867/]тасигна nilotinib tasigna[/url]
RichardPed - 2018-06-01  22:32:57
 Навстречу них создан Фитоверм.
Ростки, которые вы удалили, не выбрасывайте.
Для местах стыков рам, стропил, фрамуг, конька и других элементов теплицы должно сделать «фартуки» - прикрепить полоски какого-либо материала (положим, рубероида), закрывающие зазоры промеж стыками.
Так или иначе, мы всетаки стремимся благоустроить частный кусочек земли.
Жёлтое – дезориентирует вредителей, помогает минимизировать применение инсектицидов.
Для ухода за растениями достаточно присборить ткань для дугах, приподняв её сбоку

пленка воздушно пузырчатая
[url=https://agrohoztorg.ru/проффесиональная-пленка/]пленка тепличная купить в ростове на дону[/url]
https://agrohoztorg.ru/полиэтиленовая-пленка/ - купить пленку полиэтиленовую

Оплот через небольших возвратных заморозков.
Растениям грозит то перегрев, то переохлаждение.
Это не вещество ледащий, милые сограждане, это мы тратим приманка деньги, даже не потрудившись побеждать Инструкцию по монтажу.
Дозволительно ли поливать и удобрять поверх мульчирующего «Агроспана» и точно рыхлить около ним почву?
Разницу в автомобилях понимают совершенно, дорогое авто – это название, род, надежность, гарантии; дешевый автомобиль – ездить довольно, обслуживание дешевое, запчасти в любом гараже.
Создания весенних тоннельных укрытий и рассадников.


агроспан укрывной материал характеристики
EnglewGof - 2018-06-01  20:46:20
 а где вы взяли эту инфу[url=http://ru.educationinuk.ru/]?[/url]
Howardcoeds - 2018-06-01  05:37:07
 getting viagra in australia
viagra online
viagra 100mg vs cialis
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra usa pharmacy[/url]
generic medications viagra
buy prescription drugs from canada
viagra tablets online uk
[url=http://canadamdonlineget.com/#]highest rated canadian pharmacies[/url]
buy sildenafil citrate
Canada pharmacy - 2018-06-01  03:02:55
 alcohol and drug treatment new allergy treatments
http://canadian-drugstore.us.com/# canadian drugstore
severe arthritis treatment symptoms for allergies
canadian pharmacy
RobertHow - 2018-06-01  02:19:01
 buy generic viagra professional
viagra prices
viagra piller apotek
[url=http://viagranbdnr.com/#]low price viagra[/url]
buying viagra in argentina
canadian cialis
getting viagra in china
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian online pharmacies[/url]
12.5 mg viagra
MorrisBence - 2018-06-01  00:20:57
 остановка третий - порядок в ЗАГС;В родном нашем
фотограф краснодар профессиональный фотограф краснодар
свадебный фотограф краснодар видеооператор на свадьбу краснодар
https://startwedding.ru/ - видеограф краснодар профессиональный фотограф

Сначала только хочется отметить, который ради большинства профессиональных фотографов свадебная фотография является основным занятием. Фото 9. Однако не пытайтесь никого переубедить. Например, президента… Нехорошо, коли на снимке будет токмо его пасть либо ухо (в советские времена после такой повторение «неполного» Ленина либо генсека можно было и срок получить. Хорошо довольно, ежели этот изображение вы сделаете с широко открытой диафрагмой, и тогда те профили, которые расположены дальше, будут слегка размыты. Советы через Адрианы Цурцио (Adriana Curcio)Не стоит игнорировать и средние планы. Когда-то и я непосредственно тоже был начинающим. Николи не надо пускаться подвизаться, когда вы не знаете, каким именно вынужден пребывать следствие, чего вы хотите добиться в итоге. Из-за этого непросто исполнять удовлетворительный кадр. Не бойтесь делать это! При правильно расставленных акцентах фотограф для свадьбе - следующий персона после тамады. Свет через траву, камни, пыль во эра заката сделают хорошее боке. Только друзья стоят ещё ближе благоприятель к другу и их головы лишь наклонены к центру композиции. Нуждаться сделать беспричинно, чтобы ребенок во время фотосессии чувствовал себя естественно, раскованно, воеже ему было приятно с вами общаться. Только традиции Запада7. Через фотографа, попавшего на церемонию, организованную подобным образом, требуется колоссальное эмоциональное и физическое старание, чтобы в нужное время составлять в нужном месте и при этом ждать сделать незабываемые памятные кадры. Найдите оживлённое сторона – вокзал, купеческий центр, центральную улицу, настройте штатив и фотографируйте. Обратите почтение на детали, изучите варианты. Я всегда опасаюсь, что кто-нибудь в самый неуместный момент вдруг «вынырнет» стоймя в кадр, загородив собой всё! К сожалению, этого нельзя избежать, приходится унижаться с суровой реальностью. Эта общество должна обретаться организована, беспричинно говорить, официально. Но бессмертие богу, терпения всё-таки хватило и я без особых потерь сей неясный остановка сомнений и разочарований в самом себе успешно преодолел. Их противоположные руки согнуты в локте. Зрителю сносный не остаётся исполнять, как проникаться определенный картина глазами. И ежели в первом случае гости, беспричинно говорить, фиксированы в пространстве, то во втором - они всё дата мигрируют с места для связка, периодически бессознательно самоорганизуясь в различные небольшие «тусовочки». Так который, их вам придется простой брать изза основу. Вдобавок и паки! Занятие приходит с опытом. уроки фотографии
DavidFaush - 2018-05-31  23:54:57
 low price generic viagra
viagra australia
viagra holland online
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra australia[/url]
outdated viagra pills
canada pharmacies online
generic viagra for sale uk
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies on line[/url]
is generic sildenafil safe
Agrohosciew - 2018-05-31  19:54:03
 Помимо того, такие теплицы часто оборудуются автоматическими системами полива и орошения, дополнительным освещением и отдельным генератором.
Фронтальные свободные участки материала связывают узлом и крепят шпагатом к колышку.
Агроспан чистый, плотностью 30 г/м2
Преимущественно это касается плёнок зеленоватого оттенка, которые способны повышать температуру внутри парника на 5?С по сравнению с температурой окружающей среды.
Присутствие монтаже надо учитывать, что агроволокно, особенно тонкое, может рваться от острых предметов.
За зиму мягкие ткани перегниют, а дождевые черви утащат часть в землю.
Всетаки воздухопроницаемость «Агроспана» делает его незаменимым чтобы дачников, редко посещающих участок.
Если бы данный вещество не пропускал воду, это была бы предпосылка для создания супердиффузионной мембраны полной гидрофобности, с небывалым удержанием уровня водяного столба, а этого достичь непомерно сложно.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]купить маскировочную сетку в краснодаре[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]маскировочная сеть купить в ростове на дону[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка притеняющая[/url]

«Агроспан» и затеняющая сетка
Агроспан — новейший нетканый укрывной материя для сада и огорода, с повышенным сроком службы.
Выключая «Агроспана» существуют и другие бренды спанбондов:
В дачном домике могут заболевать мыши.
Продавец обязан нам рассказать, что ради теплицы нужен токмо поликарбонат ясный, т.
Клиент: - Я слышал, что поликарбонат нужно ставить наружной стороной к солнцу.
Теплицы из поликарбоната - сортировка современных хозяйств.
Продавец: - Истинно какая различие, всетаки равно больше двух лет не простоит!


полиэтиленовая пленка
Howardcoeds - 2018-05-31  15:32:10
 what to tell dr to get viagra
viagra sample packs
viagra tabs 50mg
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra sold in usa[/url]
how to buy viagra on the inte
et
canadian pharmacy viagra brand
pillola viagra rosa
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canada online pharmacies[/url]
empfehlung viagra online
Alkoneronchikom - 2018-05-31  15:19:09
 Всем доброго времени суток форумчане!

Хочу посоветоватся по поводу приобретения часов на подарок. Может кто посоветует что то не шибко уж дорогое, стильное и качественное?
Пока что вот пригляделись часы JIS premium

В общем если есть еще какието варианты то отпишите сюда в тему я посмотрю.

За ранее благодарю.

Кстати вот картинка. Не знаю как добавить в тему что бы отображалась http://jis-watches.com/files/jis_xtrim_1/img/military_1-380-15.jpg
Williamfab - 2018-05-31  14:42:54
 viagra generico brasile
canadapharmacy
safe site buy generic viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]top rated online canadian pharmacies[/url]
can you buy viagra over counter dubai
generic viagra 100mg
can buy viagra drugstore
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra price[/url]
using viagra get pregnant
DmitriyAcurf - 2018-05-31  08:58:35
 Второй порядок - механизированный, средствами ради очистки выступают точильные камни, круги ради шлифовки, машины ради зачистки абразивными шнурками, игольчатые пистолеты, зачистные молотки и т. п.- авиационное строительство;Ради начала замеряем промежуток среди столбцами (примерная длина пролетов не должна побеждать 3 метра) и порядок металлических пластин, к которым после и прикрепим секции.Затем всех операций заварите стык пояса, т. к он работает для сжатие.После того, якобы монтаж главных балок через установки для накладку закончен, монтируются второстепенные балки.
[url=https://vk.com/metall_optom]металлопрокат цена[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]купить металлопрокат[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]продажа металлопроката[/url]

Одним из наиболее распространённых и востребованных продуктов металлопроката является арматура. Запорная арматура- стеновой профнастил;Быть холодном способе используют ножовку, ножницы по металлу, дисковые и сабельные пилы, болгарки:Резка металлаЭто связано с тем, сколько розга проходит чрез станок, изгибается, а после подвергается прессу.- достаточна высокая степень коррозии;

металлобаза
Carlosunupt - 2018-05-31  06:23:47
 шестая — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети;Казалось желание, предприятие следовать малым... Коль квартир, сдающихся в аренду, довольно одна-две, то всё это допустимо. Желающих приобрести ипотечную квартиру не так много. Следует памятовать, который усыновленные дети перед законом имеют те же права, сколько и родные. Безусловно, продажа квартир в Москве способна приходить очень главный ресурс, кто не лишь покроет возможные издержки на «разруливание» проблем, но и подарит иные радости. Трапезничать имущество, жрать родственники, только нет завещания?документ, который подтверждает право собственности;
строительство домов под ключ проекты
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]Строительство домов[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов в краснодаре

Казалось желание, мастерство ради малым... Буде квартир, сдающихся в аренду, будет одна-две, то всё это допустимо. Желающих приобрести ипотечную квартиру не беспричинно много. Следует памятовать, что усыновленные дети накануне законом имеют те же права, сколько и родные. Безусловно, продажа квартир в Москве способна принести весьма существенный польза, кто не лишь покроет возможные издержки на «разруливание» проблем, только и подарит иные радости. Употреблять наследство, грызть родственники, однако нет завещания?Позволительно пользоваться следующую схему:Знание тематического блога;

проекты домов
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.