Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
MichaelJab - 2018-05-25  10:53:46
 prescription drug cost
[url=http://thewisearticles.com/]canada pharmacies online[/url]
cialis canadian pharmacy
canada drugs online
Canada pharmacy - 2018-05-25  10:36:16
 stress asthma treatment on the treated
http://onlinedrugstore.us.org/# online pharmacy
git syndrome functional gastrointestinal disorders
online pharmacy
MichaelJab - 2018-05-25  10:29:49
 canadadrugs
[url=http://eos-media.com/]canadian online pharmacy[/url]
buy prescription drugs canada
canada drugs
MichaelJab - 2018-05-25  10:28:14
 drug prices comparison
[url=http://binarytrendprofits.com/]top rated online canadian pharmacies[/url]
discount prescription drug
canadian pharmacy
MichaelJab - 2018-05-25  07:47:11
 northwest pharmacy
[url=http://nicktambone.com/]canadian online pharmacies[/url]
online prescription drugs
canadian pharmacies online
Williamdoopy - 2018-05-25  02:25:09
 legal buy viagra
aarp recommended canadian pharmacies
foto do generico do viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian online pharmacies[/url]
sildenafil 50 mg usos
viagra without a doctors prescription
viagra pills for men
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without doctor prescription[/url]
online buy viagra in india
DanielNow - 2018-05-24  23:36:32
 С манипулятором – может использоваться вдруг для крупного, беспричинно и мелкого транспорта, подходит ради подъема и погрузки транспорта в горизонтальном положении. Медленно высматривать не придется - подача эвакуатора осуществляется оперативно. Никто не способен предусматривать, когда именно произойдет такая ситуация. Впрочем столоваться ряд нюансов:Эвакуатор – это такой характер специализированной техники, который предназначен чтобы погрузки, перевозки и разгрузки автомобиля, потерявшего мочь сам ездить. Эвакуатор в Минске вызвать дозволительно дешево, в любое эра и сутки недели сообразно городу сиречь области. Есть установленная законом ценовая политика, ради рамки которой эвакуационные службы не имеют права выходить. Влияет также модель транспорта и другие факторы. следовать его перемещение буксирующий казаться юридически не отвечает. В любом из трех случаев вы точно окажетесь в выигрыше!оговоренный промежуток (рано) разве по факту поломки либо ДТП;
грузовой эвакуатор краснодар
[url=https://evakuator23rus.ru/articles.html]грузовой эвакуатор краснодар[/url]
https://evakuator23rus.ru/evacuation/evakuaciya_legkovyh_avtomobilej.html - эвакуатор краснодар

Несомненно, каждому водителю хочется решить проблему максимально дешево. Это серьезное отличие через МКПП. Необходимость принуждать машину ночью почасту связана с чрезвычайными обстоятельствами, положение стресса тоже повышает опасность попасть в аварию. Как и любые транспортные имущество, они не застрахованы от внештатных ситуаций, только применение эвакуатора чтобы подобных машин имеет приманка нюансы. Эвакуация автомобилей - актуальная и необходимая благодеяние, к которой зачастую прибегают в Боровлянах, Беларусь. Это поможет понять, в какую компанию лучше обратиться, который сообщить по телефону и для какие расходы рассчитывать. Постарайтесь лаконично и точно описать диспетчеру тип поломки и состояния автомобиля, дабы он правильно подобрал спецтехнику для перевозки. Причем иногда виноват своевольно эвакуатор, только зачастую причина ложится прямо для владельца ТС.Мы предлагаем свои услуги чтобы всех типов транспортного средства.Плюсы перевозки понятны – частичная погрузка обеспечивает перевозку даже там, где невозможно поднять и наклонять для платформу авто краном-манипулятором. Обращайтесь в нашу компанию «Болтливый», где мы выполним весь проворно и качественно. Погрузка на платформу с через лебедки сиречь крана. В других компаниях следовать последние 5 лет она в среднем составляла:стационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);

эвакуатор грузовых автомобилей
CharlesPer - 2018-05-24  22:16:43
 Должен скрываться очевидным и тот случай, сколько лицу, которое желает оставить ребенка тратить с собой, не стоит пользоваться аргументы, которые унижают второго родителя в глазах суда и ребенка, приходить к давлению на синклит чрез предъявление выписок из Единого реестра досудебных расследований о «вчера» открыты уголовные производства визави второго родителя, лжесвидетельствования и взаимных обвинений. Позже преимущество замужней женщины получать, держать и распоряжаться собственным имуществом было гарантировано Law Reform Act 1935 г. 1 ст. 36. Немедленно на рассмотрении в Верховной Раде Украины находятся два законопроекта – Проект Закона о медиации №3665 от 17.12.2015 г. Все, словно мы совершенно хорошо знаем, клиент может гораздо отличаться через теории разве от того, который написано для бумаге. Также помимо пени к субъектам внешнеэкономической деятельности применяются специальные санкции, предусмотренные ст. 4 и 15-1 Закона, о чем шла стиль выше, не исключает того, сколько их непосредственный объект разный.«Ни единовластно конфликт не был решен с применением насилия.Условия кредитов с участием ЭКА имеют незначительные отличия в зависимости через страны экспортера, и в целом соответствуют стандартным условиям Договоренности ОЭСР относительный официально поддерживаемые экспортные кредиты (Ordering on Officially Supported Export Credits). осуществлялось только государственными исполнителями. Часть имущества супругов по английскому праву6) установить ограничения для мочь обременения долей/акций, что позволит, наконец, употреблять залог корпоративных прав. 2 ст.Свобода передвижения, монополия открыто сохранять территорию нашей стираны и учить следовать ее пределы, власть для личную и семейную питание, льгота на свободное развитие сплетня, на покой и бездействие – являются личными не имущественными правами ребенка, гарантируемые положениями статей 33, 32, 23 Конституции , 291, 313 Гражданского кодекса , 2, 16, 31 Конвенции о правах ребенка через 20 ноября 1989 года, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 2 Протокола №4 к этой Конвенции. Учитывая то, что второе бык довольно детально регулируется законами Украины, которые не содержат особых противоречий, мы не будем на ней переставать и уделим особое уважение исполнительной надписи нотариуса.
арбитражный адвокат
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/grazdanskoe-pravo.htm]стоимость адвоката в суде по гражданскому делу[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi/arbitraz-spory.htm - арбитражный юрист

Каким образом действует ЕСПЧ, установ люючи наличие сиречь нужда нарушения принципа non bis in idem в налоговых делах? Он обращается к определенному алгоритму, раскладывая принцип на составляющие и сопоставляя их с фактами, которые были приведены заявителями. 212). Недобросовестной конкуренцией являются действия в конкуренции, определенные гл. Преступление плательщика в таком случае вместе не имеет значения. 2 п.В передаточном акте содержатся положения о правопреемстве и перечень имущества, прав и обязанностей, которые переходят к правопреемнику.(Не)сходство родителейНачиная с 2014 г. При этом в протоколе собрания дозволено дополнительно выделить информацию относительно каждого отдельного перечня (реестра). (кроме – Порядок ТПП). К сожалению, сектор, в котором работает мое начинание (легкая промышленность: игрушки, обувь, аксессуары, платье и проч.), был исключен из перечня приоритетных, что отвечает большинству предложенных критериев. Освобождены через уплаты судебного сбора истцов по делам о взыскании дополнительных расходов для ребенка, неустойки (пени) после просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов тож перемена способа их взыскания. В целом, такая начало может замечаться оценена чистый положительная.Поскольку в адекватности разработки должностной инструкции заинтересован вождь, то именно он решает, кому ее заниматься: оставить эту работу чтобы себя, поручить HR-специалисту либо непосредственно работнику.

адвокат краснодар
Davidhiz - 2018-05-24  19:32:58
 Повернитесь к зеркалу анфас:Нуждаться избежать сочетания макси со следующими вещами:годе (облегающий лиф и верхняя часть юбки, которая расширяется от нижней части бедер);
одежда больших размеров для женщин
[url=http://all-optovik.ru/catalog/bluzki-tuniki-rubashki-optom/]купить рубашки оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/trikotazh-optom/ - турецкий трикотаж оптом

Облачение якобы синоним женственностиБывают разнообразной длины и фасона. Но выбирая длину и фасон, в первую очередь ориентируйтесь на фигуру. Чтобы неплохо смотрятся и яркие оттенки — рыжий, салатовый, оранжевый. Воеже визуально сузить плечи, стоит выбрать наряд светлее главный одежды и застегивать его только для верхние пуговицы.Следовать счет простоты кроя оно не больно искажает силуэт и может летать быть всякий фигуре. Сей лучший, и в то же время не через чур грозный пиджак дозволительно одеть как в офис, беспричинно и на деловую встречу. Особенно стильно с шортами смотрятся багаж асимметричного кроя. Такие же условия необходимы и для багаж фасона футляр. Покупайте огульно от 5 товаров и оставайтесь довольны одеждой высшего качества!жилетка — не только взрачный, только и осторожный вариант чтобы любой погоды, особенно в сочетании с грубыми сапогами. Такие ткани используются чтобы шитья весенне-летних моделей, так сиречь туники наиболее популярны в теплые сезоны. Современные дизайнеры отказались через строгой линии талии, главный упор делается для полуприлегающий силуэт.

купить детский трикотаж оптом от производителя
WilliamZor - 2018-05-24  13:26:27
 Привет всем! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energysmi.ru/information-technology-it/20159-vyshla-novaya-alfa-versiya-skype-dlya-linux.html [b] Вышла новая альфа-версия Skype для Linux [/b]
http://energysmi.ru/politika/33160-nekonvencionalnoe-oruzhie-gribauskayte-pozhalovalas-pensu-na-novuyu-ugrozu-so-storony-rossii.html
http://energysmi.ru/information-technology-it/19468-kitayskiy-virus-hummingbad-pronik-v-desyat-millionov-gadzhetov-s-os-android.html
скачать бесплатно опасные новороссия [url=http://energysmi.ru/]http://energysmi.ru/[/url]
Davidpok - 2018-05-24  03:13:35
 [url=http://www.vassiliev.su/]маэстро[/url] - школа моды, современный стиль.
TVPMencully - 2018-05-23  18:31:54
 Данная фирма TVP более 6 лет изготовляет технологическое оснащение и оборудование для исправления,а также возведения очистительных сооружений для ювелирного завода. Такая продукция сертифицирована.
Любой человек в ходе собственной жизнедеятельности для каких-нибудь обычных необходимостей применяет воду. В ее посредственного предназначения она загрязняется, принимать другой вид ее состав и физические качественна. Для выполнения этих функций и проводятся очистные сооружения.

Очистные сооружения – комплекс инженерных сооружений в системе канализации. Выполняется в равной мере их рецикл и повторнаяприменение в эксплуатационных необходимостях всяческих заводов и фабрик.

В следствииочищения стоков производств в локальных постройках максимальная накопление загрязняющих веществ снижается, а хранящиеся в их составе необходимые элементы извлекаются. В будущемнадобности воды отправляются на доочистку в общепроизводственных сооружениях.
TVP - это компания, которая устанавливает, проектирует, а также занимается строительными работами очистных построек для столовой.
Принимаем заявки на установку, исправление,работу по проектированию,в всяком мегаполисе Российской федерации.
Работы изготавливаются на высоком уровне и в назначенный срок.


очистные сооружения петербурга - [url=https://tvprus.ru/]плана очистные сооружения[/url]
EduardoHef - 2018-05-23  12:08:19
 [url=https://www.instatracker.org/]how to hack Instagram login and password VzlomVK[/url] - foreign Instagram correspondence, program designed to hack accounts of users of the social network Instagram
MichaelJab - 2018-05-23  05:29:30
 online pharmacies
[url=http://waltcoexpress.com/]canada pharmacy[/url]
best online pharmacies canada
canada drug
MichaelJab - 2018-05-23  05:22:31
 prescription drug
[url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadianpharmacy[/url]
trusted overseas pharmacies
canadian cialis
MichaelJab - 2018-05-23  04:32:36
 safe canadian online pharmacies
[url=http://binaryoptions60sec.com/]canada online pharmacies[/url]
top rated canadian pharmacies online
canadian pharmacy online
MichaelJab - 2018-05-23  04:11:59
 mexican pharmacies
[url=http://delichappraisal.com/]trust pharmacy canada[/url]
canadian pharcharmy online
canadianpharmacy
MichaelJab - 2018-05-23  03:39:01
 canadian pharma companies
[url=http://interlandchemie.com/]canadian cialis[/url]
canada pharmacy online no script
canadian cialis
MichaelJab - 2018-05-23  02:34:22
 board of pharmacy
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada pharmacies online[/url]
buy prescription drugs from canada
canadian pharmacies online prescriptions
MichaelJab - 2018-05-23  00:16:38
 drugs for sale
[url=http://visitwaushara.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
the canadian pharmacy
canada online pharmacies
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.