Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9130)
Incarly - 2018-01-08  11:21:41
 Приветсвую, всем!
Предлагаю интересный вебсайт: http://kirillovka.com - Во первых база отдыха «Приморская». Кроме того Кирилловка. И конечно Азовское море.
Задача ресурса [url=http://www.kirillovka.com/forum/topic.php?forum=1&topic=10]РђР·РѕРІСЃРєРѕРµ РјРѕСЂРµ для отдыха[/url].
Вернее всего ничего так.
Храни Вас Бог, господа посетители сети.
Борис
RoorieRoyada - 2018-01-08  08:54:03
 Приветствую Вас, дорогие друзья!
Загляните в интересный вебсайт: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Далее hyundai в Алтуфьево И напоследок хендай Алтуфьево.
Идея вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/stati/item/17-rekomenduem-hyundai-v-altufyevo]рекомендуем hyundai РІ Алтуфьево[/url].
Удачного времени суток.
Егор
ClenFoecigeFoomQuict - 2018-01-08  00:52:39
 Привет Вам, господа!
Посетите интересный сайт: http://magdrain.ru - magdrain.ru - трап для ванной. Далее MagDrain.
Профиль интернет проекта [url=https://magdrain.ru/stati/item/4-magdrajn]Магдрайн[/url].
Всем счастья .
Шурик
Appastsydrala - 2018-01-07  22:43:46
 Здравствуйте, народ сетевой!
Бросьте взгляд на интересный вебсайт: http://akademiyrsoz.ru - дистанционное обучение бухгалтера. Затем обучение медиации и. И конечно обучение обеспечения безопасности детей.
Задача интернет проекта [url=http://www.akademiyrsoz.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=13]дистанционное обучение школьной медиации[/url].
До встречи в сети и пока.
Игорь
EntibRig - 2018-01-07  20:03:52
 Привет, посетители сайта!
Посмотрите интересный вебсайт: http://enkyhouse.ru - дом по индивидуальному проекту. Разумеется дизайн проект коттеджа.
Идея ресурса [url=http://enkyhouse.ru/o-nas/podrobnee/item/51-dom-po-individualnomu-proektu-eto-kruto]Дом РїРѕ индивидуальному проекту это круто[/url].
Всем пока.
Эдуард
Dreatirralty - 2018-01-07  17:22:33
 Привет, сетевой народ!
Взгляните на увлекательный вебсайт: http://kaxka.ru - выставка картин. Конечно приобрести картину. И понятно дорогие картины.
Профиль интернет проекта [url=http://kaxka.ru/stati/item/21-kupit-kartinu-na-kholste]Купить картину РЅР° холсте[/url].
Удачи всем Вам.
Дима
VopGrertroops - 2018-01-07  15:01:03
 Здравствуйте, посетители сайта!
Рекомендую любопытный вебсайт: http://bumagabar.ru - ресторан для свадьбы. Конечно рестораны с летней верандой. И еще бар на тульской.
Тема проекта вебстраницы [url=http://bumagabar.ru/2017/05/19/vi_iskali_karaoke/]Вы искали караоке клубы Москвы?[/url].
Храни Вас Бог.
Дмитрий
Strvarkew - 2018-01-07  06:08:44
 Привет.
Хотите выглядеть оригинально и красиво в любое время? Рекомендуем вам связать любые вещи самим.
Подробности на сайте: http://klubok.biz/
Max76per - 2018-01-06  22:55:10
 Важно осознавать, сколько ни наедине тайный потребитель не довольно заходить для Ваш ресурс с целью оценить приятность его дизайна и уж тем более с целью разгадать принципы его работы.Давно всего, нуждаться запомнить норма: предварительно тем, якобы писать любые изменения для ваш сайт, должна иметься создана и сохранена «в облаке» или на вашем диске резервная повторение сайта и базы данных.Большая часть из них, однако, озаглавлена вроде "Наиболее распространённые" либо "Основные 10" ошибок.Задумываясь над формой элементов и их расположением, не лишним будет вспомнить, который объекты, которые находятся близко друг от друга, подсознательно воспринимаются человеком будто группа.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов Ростов[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]разработка сайтов[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов ростов на дону[/url]

Вы можете разместить как принадлежащий счётчик посещаемости, беспричинно и счётчик посещаемости, какой будет обрабатываться внешней системой статистики.Довольно молодой сервис блогов от Яндекса.Смотреть нужно в первую очередь о том, воеже посетитель, впервые попавший для сайт, мог свободно сориентироваться и лихо получить доступ к необходимой чтобы него информации, и как после о книга, дабы ваша страничка выглядела красиво.Определенно не рекомендуется размещать невидимый текст: в колорит фона, мелким, скрывать от посетителей, однако не через поисковиков, любым другим способом.
Domp3.net - 2018-01-06  21:45:57
 [url=http://domp3.net/][img]http://domp3.net/images/do-mp3.png[/img][/url]
катик скачат скачать песни navo mediad rockestra toxiciti ningen isu mushi mp3 скачать музыку на телефон horja movements dj almas пах ширкин скачать песню фрателі trap music скачать
[url=http://domp3.net/]приведу ссылку[/url]
Cicimusic.com - 2018-01-06  20:34:22
 [url=http://cicimusic.com/?mp3=%E0%EB%E5%EA%F1%E5%E9%20%E7%E0%F5%E0%F0%F7%E5%ED%EA%EE][img]http://cicimusic.com/images/online-mp3.png[/img][/url]
акутала меня акутала мп3 dreev десна марьяну dj gokhan kupeli mp3 гулинур mp3 скачать 14 кунли драма ardian bujupi x capital t andiamo prod by dj tuneruno mp3 скачать виталий романов невеста скачать бесплатно музыку combo vine
[url=http://cicimusic.com/?mp3=%C3%E8%EC%ED%20%CB%CD%D0]ссылка на сайт[/url]
BesseHib - 2018-01-06  19:59:48
 Приветствую Вас, уважаемые господа!
Взгляните на необычный проект: http://mauboussin.ru - кольцо белое золото. Конечно обручальное кольцо платина. И конечно часы для женщин.
Специализация проекта [url=http://mauboussin.ru]кольцо белое золото. Затем кольцо дорожка с бриллиантами. И еще кольца из платины[/url].
Храни Вас Бог.
Виктор
AlexDorow - 2018-01-06  08:56:20
 Рассмотрите взаимообразное размещение ссылок с сайтами http://shopinweb.ru http://sportevo.ru http://sport-ezpress.ru http://stostrui.ru http://stutorg.ru
RobertItert - 2018-01-06  08:05:28
 есь вопрос
вот хочу понять что как быть с этим делом,да понимаю что наверное не туда пишу но тем не менеее.....
помогите

[url=http://oilmag.su]масло нижнекамск[/url]
RobertItert - 2018-01-06  08:04:01
 есь вопрос
вот хочу понять что как быть с этим делом,да понимаю что наверное не туда пишу но тем не менеее.....
помогите

[url=http://oilmag.su]масло нижнекамск[/url]
Mothmannow - 2018-01-06  03:00:49
 Do you think you're fed up with creating educational papers | Prefer to go ahead and take worry away from your assignments | , welcome towards paradise of excellence.

https://mortallykeenconnoisseur.tumblr.com/post/167118997779/h1-we-provide-you-with-you-to-buy-essays-online
https://impossiblyheralpaca.tumblr.com/post/167516715306/buy-essay-via-the-inte
et-to-meet-the-ever
AnnaSeterass - 2018-01-05  21:27:04
 http://mapclub.ru/component/content/article/36-texts-/676-2017-11-27-10-36-25.html
http://ferbs.ru/index.php?productID=109221
http://stutorg.ru/index.php?productID=43960
http://appolloshop.ru/product/samosbo
ye-kartonnye-korobki-kak-prostejshij-variant-upakovki-tovara
Avjgg637 - 2018-01-05  15:28:21
 Киборги фильм украина. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
[url=http://bit.ly/2zRrGOu][img]https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg[/img][/url]


Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". HD1080 Украинский фильм киборги.
2017 "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". hd720p Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».
Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. > "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги".
«Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. » [b]"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». [/b] Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. "чесне кіно"«Кіборги».
[i]Киборги 2017 смотреть онлайн. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. [/i] "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. [u]"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. [/u]
«КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Киборги фильм украина. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
«Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. » мвз «Киборги фильм украина. »
««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. » эчд «"чесне кіно"«Кіборги». »
«Киборги фильм украина. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » мшп «"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". »
«Киборги фильм украина. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. » яяе «КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. »
«"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. » шуы «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. »
««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. Украинский фильм киборги. » фсб «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». »
««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. Фільм кіборги 2017. »«Киборги 2017 смотреть онлайн. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. »
Киборги" «Кіборги дивитись online» Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. «Кіборги» 2017 Украина

«Кіборги дивитись online» Киборги 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»

"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно Фільм кіборги 2017.
Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
Фільм кіборги 2017. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.


Tonya proty vsikh повний фільм Dyunkerk на андроїд*
Lehenda pro Kolovrate дивитися онлайн status Breda дивитися онлайн
Vbyvstvo svyashchennoho olenya на андроїд
Nazyvaly mene Svoyim im'yam дивитися онлайн
Mamo! на телефон
Liha Spravedlivosti на телефон
Vbyvstvo v Skhidnomu ekspresi повний фільм

Киборги фильм 2017 украина.
Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
«Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. Киборги фильм украина.

forma vody дивитися онлайн inozemets? кіно онлайн*
Ferdynand повний фільм Toy, shcho bizhyt? po lezu 2049 повний фільм
Zrobleno v Ameritsi повний фільм
vono в хорошій якості
het? дивитися онлайн
udacha Lohana на андроїд
Try bilborda na kordoni Ebbinh, Missuri повний фільм

Киборги фильм украина. "чесне кіно"«Кіборги».
"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
«Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини.
Axmvp352 - 2018-01-05  13:32:16
 Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть.
[url=http://bit.ly/2zRrGOu][img]https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg[/img][/url]


Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. HD1080 КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Фільм кіборги 2017.
hd720p "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. 4k Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна.
КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». ** «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги».
«Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » [b]Киборги 2017 смотреть онлайн. [/b] Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. Фільм кіборги 2017.
[i]Украинский фильм киборги. Фільм кіборги 2017. [/i] "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. [u]Киборги 2017 смотреть онлайн. Киборги фильм 2017 украина. [/u]
«Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ ««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
«"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". » хрн «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. »
«"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. » дыи «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. »
«Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » фъу «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. »
«Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » ьфз «"чесне кіно"«Кіборги». Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. »
«КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Украинский фильм киборги. » ывш «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». »
«Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". » кзж «Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. »
«Киборги 2017 смотреть онлайн. »«"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. »
Киборги" «Кіборги дивитись online» "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. «Кіборги» 2017 Украина

«Кіборги дивитись online» Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»

"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. "чесне кіно"«Кіборги».
Фільм кіборги 2017. Киборги 2017 смотреть онлайн.
Киборги 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги».


Tonya proty vsikh в хорошій якості Dyunkerk на андроїд*
Lehenda pro Kolovrate повний фільм status Breda кіно онлайн
Vbyvstvo svyashchennoho olenya кіно онлайн
Nazyvaly mene Svoyim im'yam кіно онлайн
Mamo! повний фільм
Liha Spravedlivosti кіно онлайн
Vbyvstvo v Skhidnomu ekspresi на андроїд

КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна.
"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». Киборги фильм 2017 украина. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
Фільм кіборги 2017. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
Украинский фильм киборги. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».

forma vody дивитися онлайн inozemets? дивитися онлайн*
Ferdynand повний фільм Toy, shcho bizhyt? po lezu 2049 повний фільм
Zrobleno v Ameritsi дивитися онлайн
vono на телефон
het? кіно онлайн
udacha Lohana дивитися онлайн
Try bilborda na kordoni Ebbinh, Missuri в хорошій якості

Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
Украинский фильм киборги. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
«Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги».
Awvde722 - 2018-01-05  11:36:23
 "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». Фільм кіборги 2017.
[url=http://bit.ly/2zRrGOu][img]https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg[/img][/url]


Фільм кіборги 2017. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. HD 720 Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн.
4k Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. hd "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги».
"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Киборги 2017 смотреть онлайн. >> Фильм киборг 2017 смотреть онлайн.
««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. » [b]"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. [/b] "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн.
[i]«Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. [/i] Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. [u]Фільм кіборги 2017. [/u]
«КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Фільм кіборги 2017. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
«Киборги фильм украина. » вце «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. »
«КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. » шфз ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. »
«"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». » къв ««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Киборги 2017 смотреть онлайн. »
«Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » аоп «Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. »
«КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. » юды «"чесне кіно"«Кіборги». »
«"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Украинский фильм киборги. » иыя «Киборги 2017 смотреть онлайн. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. »
«"чесне кіно"«Кіборги». "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". »,,«Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. »
Киборги" «Кіборги дивитись online» "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. «Кіборги» 2017 Украина

«Кіборги дивитись online» Киборги фильм 2017 украина. «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»

"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть.
«Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
Киборги 2017 смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
Киборги фильм украина.


мовчання кіно онлайн Патерсон повний фільм*
Леді Берд на андроїд Дуже погані матусі 2 дивитися онлайн
За прірвою в житі повний фільм
вечірка дивитися онлайн
Сніговик дивитися онлайн
найбільший шоумен на телефон
Останній богатир повний фільм

КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».
Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». "чесне кіно"«Кіборги». "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
Фільм кіборги 2017.

ялинки нові на андроїд Вікторія і Абдул на телефон*
відступник на телефон Тор 3: Рагнарек повний фільм
Малюк на драйві кіно онлайн
Ізгой-один: Зоряні війни. історії на андроїд
нелюбов на телефон
Опівнічний людина повний фільм
Між нами гори дивитися онлайн

КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».
Киборги 2017 смотреть онлайн. Фільм кіборги 2017. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Украинский фильм киборги. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
"чесне кіно"«Кіборги». Киборги фильм украина.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.