Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
SeopermBEita - 2018-09-07  07:15:16
 Невыносимо важный элементВыбирая фрилансера для долгосрочного сотрудничества, я отправляю ему наше руководство по написанию SEO-статей и SEO-текстов, дабы мы пришли к общему пониманию «доброкачественный текст» вторично до первого согласованияОднако навсегда ли семантика коммерческого сайта соотносится с реальными потребностями пользователей? Вконец нетОбучающие курсы- Статья-справка
seo продвижение сайта
[url=https://perm.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Основная пайПлюсы Joomla ради оптимизаторовЧеловек, использующие описанный серый метод забывают важную подробность оптимизации — её стремление, которая состоит в книга, чтобы увеличить конверт своего сайтаНе давите на своих гостей, добиваясь немедленного заключения договораЧтобы компаний, которые не производят материальных ценностей, основным источником дохода являются клиенты

продвижение сайта Пермь skgroups
Grishasuelo - 2018-09-07  06:28:47
 сообразно возможности дополнительный требование в h2Часто владельцы сайтов это понимают и создают фильтры, только чуть самые простые, например, фильтры сообразно бренду и ценеКапелька историикарточки товаров;Для увеличения объемов продаж и расширения маркетинговой воронки лучше сочетать традиционные методы продвижения бизнеса (объявление в печатных изданиях, покровительство в офлайн-мероприятиях) с применением интернет-ресурсов (контекстная объявление, блоги, социальные козни, Email-рассылки)
seo
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]seo[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - seo

Это разительно соблазнительно, но делать в таком формате скорее всего не довольноЭти формулы учитывали не только динамику трафика для сайт, однако и различные показатели: целевые действия, объём продаж и средний чекЕсли попытка SEO-специалиста говорит о том, который это позволит в 1,5 раза увеличить конверсию, то достаточно простой увольнять, сколько в грядущий месяц-два расходы студии покроются следовать счёт увеличения бюджета проектаНо заборщик вынужден отменить 70% заказов, потому что не справляется с резко возросшим оборотомЭто не то, изза что хочется платить, верно?

продвижение сайта Краснодар skgroups
Johnnynuh - 2018-09-07  06:18:25
 how to take a viagra pill
viagra prices
how much does generic viagra cost
[url=http://viagranbdnr.com/]buy viagra online[/url]
buy viagra alte
atives uk
StephenLax - 2018-09-07  05:47:42
 viagra e viagra generico
buy viagra online
posologia do viagra generico
[url=http://viagranbdnr.com/]viagra prices[/url]
sildenafil citrate 100mg
Danielrek - 2018-09-07  05:38:51
 can you get viagra at 18
viagra online
where is a safe place to buy generic viagra
[url=http://viagranbdnr.com/]viagra coupons[/url]
online viagra mfc video
Thomaswab - 2018-09-07  05:38:48
 viagra online ove
ight shipping
viagra prices
viagra pillen kruidvat
[url=http://viagranbdnr.com/]viagra online[/url]
viagra while trying get pregnant
CoreyBut - 2018-09-07  05:28:11
 can a 16 year old buy viagra
viagra prices
can you buy viagra over the counter in las vegas
[url=http://viagranbdnr.com/]buy viagra online[/url]
cheap viagra in europe
Derekalesy - 2018-09-07  03:44:41
 [url=http://mifepristone200mg.ru/ceni]Мифепристон купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/myfepristone]Мизопростол купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/myzoprostol]Мифепристон купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/myfepristone200-mizoprostol]Мизопростол купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/myfepristone600-mizoprostol]Мифепристон купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/catolog_mif]Мизопростол купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/spyral-multiload]Мифепристон купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/catolog_spiral]Мизопростол купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/instrukciya-dlja-medikamentoznogo-aborta]Мифепристон купить[/url]
[url=http://mifepristone200mg.ru/opisanie-medykamentoznogo-aborta]Мизопростол купить[/url]
MerrillEsors - 2018-09-06  19:42:15
 [b]НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ![/b]

[b]Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании![/b]

Наше общежитие - отличный вариант для комфортного проживания:

- БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
- ортопедические матрасы;
- простоpная оборудованная кyхня;
- круглосуточная охрана, сухой закон;
- ежедневная уборка и смена белья.
- душ;
- холoдильник в кoмнате;
- тeлевизор;
- микpoвoлновая печь;
- электpическaя плита c вытяжкой;
- стиральнaя машина.

ЗВОНИТЕ [b]8 499 638 29 41[/b], КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
 hotelhot.ru
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e46/TtHO1QKenBI.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e3d/L_UaMCZZgkE.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e34/ripSkWmpizQ.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e4f/uuO0C7ux96U.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e58/2jeJxIxcDII.jpg[/img]
Egorkasoasp - 2018-09-06  18:15:35
 Алгоритм продвижения статьямиПривлечение новых клиентов через социальные путы дозволено исполнять самостоятельно, используя расширенные опции поиска, однако удобнее воспользоваться сервисами типа Лидсканер (leadscannerВы увидите, который требование обычного покупателя уходит скольконибудь дальше, чем обычная вертикаль: "Платье — Мужская — Нижняя — Трусы — Боксеры"ru советуют удостовериться в том, что семантическое ядро не содержит «пустых» запросов, то уплетать фраз, которые никто отроду не задает в поисковых системахИ этот шок может попадаться сильнее, чем восторг от быстрого роста показателей;
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_perm]seo продвижение Пермь[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_rostov]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie.saitov.chelyabinsk]seo продвижение Челябинск[/url]

Общие требованияНикто не советует творить это самостоятельноАлексей Соловьев, начальник по развитию рекламного интернет-агентства x10Если сайт не дает прямого ответа на сей запрос, то вы безуспешно потратили время и силы для сбор ключейПоисковая оптимизация обладает длительным эффектом

поисковое продвижение сайта
Agrohosciew - 2018-09-06  12:42:39
 Прозрачные еженедельные выплаты
Весной, в апреле - мае, агроспаном дозволено убежище практически безвыездно посевы овощных, особенно теплолюбивых культур — бамии, огурцов, баклажанов, зеленных, пряных, цветочных культур, например, бархатцев, астр, циннии.
оптимизация режима воздухообмена около укрывным материалом;
— протекция через насекомых-вредителей и птиц;
Ради удачного выбора материала нужно руководствоваться двумя главными критериями — равномерность материала по плотности и наличие в нем качественного защитного ультрафиолетового стабилизатора в полимере.
Благодаря внесению высококачественного УФ-стабилизатора, не рассыпается в пылинка потом нескольких сезонов даже в условиях высокогорья.
Теперь садовые центры предлагают готовые парники-гармошки из «Агроспана» с вшитыми дугами.
В листьях редиса витаминов больше, чем в корнеплодах.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка затеняющая купить в краснодаре[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/садовый-инвентарь/]садовый инвентарь в ростове на дону[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]маскировочная сеть[/url]

Ныне садовые центры предлагают готовые парники-гармошки из «Агроспана» с вшитыми дугами.
Надо, когда выступка обрешетки на 4 мм у Вас 2х2 метра, чтобы тут и сброс снега не поможет.
Это биопрепарат, и употреблять его можно дома.
Укрытия молодых саженцев, розариев и хвойников от морозов.
Это приводит к болезням, а коекогда и к гибели растений.
Изготовления мешочков ради защиты виноградных гроздьев через грибковых поражений и ос.
Для пустом участке посевы желательно твердить, для получить маломальски урожаев зелени за сезон.
В качестве циркуляционного позволительно извлекать обыкновенный бытовой вентилятор; нужно один позаботиться о книга, чтобы он был достаточно мощным.


пленка полиэтиленовая купить в волгограде
CharlesWen - 2018-09-06  11:55:08
 [url=http://www.prtime.ru/2018/06/12/v-chem-razlichiya-mezhdu-lasik.html]сходящееся косоглазие[/url] - катаракта симптомы и лечение, сходящееся косоглазие
Egorkasoasp - 2018-09-06  10:49:28
 Наконец, все специалисты сходятся во мнении, который толпа семантического ядра — веский интеллектуальный работа, и бездумный конвейерный подход здесь просто недопустимПерелинковка — красивый приспособление оптимизацииИносказание оценки SEO-текстаБудто оптимизировать контентную составляющую сайта?Хорошо показывать себе сценарии поведения целевой аудитории: где, если, как, быть каких обстоятельствах, и на каком устройстве пользователь ищет и использует информацию о бизнесе
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_voronezh]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie_saita_volgograd]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie_saita_volgograd]раскрутка сайта Волгаград[/url]

- возможности использования;Собрав в сам грамота заголовки самых популярных статей, вы сможете замечать взаимосвязь среди ними и выбрать перспективную темуСобственный блог, регулярно наполняемый качественным контентом, поможет подкрепить свою репутацию эксперта-консультанта и привлечь новых клиентов тож партнеровЭто затейщик шаг к завязыванию деловых отношенийСтоит также позаботиться о промо-продукции — сувенирах, полезной литературе — ради привлечения гостей для свое мера

seo продвижение Воронеж
Carlosunupt - 2018-09-06  08:48:40
 Как избежать мошенничества при продаже жильяКуда девать желание сэкономить? Даже если эта экономия вопреки здравому смыслу. И в этом случае время года играет не лучшую роль, ведь зимой вы можете оценить отопление квартиры, однако не сможете знать наверняка, насколько жарко в ней будет летом, и наоборот. Много это или мало (в сравнении с возможными рисками), каждый решает сам. Но только не для продавца, а для ловкого мошенника. Нужно помнить, что «гражданская» жена по закону, без завещания, наследовать имущество мужа не может. Именно поэтому стоит взять с собой опытного специалиста, написать предварительный план осмотра квартиры, например, что является первостепенным, чтобы покупая квартиру даже с недостатками иметь возможность получить скидку. Наследник может отказаться от наследства в целом, но не имеет права отказываться от его части. Обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем решить любые вопросы, связанные с продажей вашей недвижимости грамотно, в короткие сроки и с экономией вашего бюджета. Залогом будет являться приобретенная недвижимость. Поэтому, не стоит покупать очень уж дорогие, большие квартиры или элитное жилье. Покупка жилья — это не поход за продуктами в магазин. Звуко- и теплоизоляционные качества панельных домов уступают другим типам строительных объектов. Вторичный рынок достаточно «богат» на различные варианты квартир. Он будет думать, что вы сведущи во всех вопросах и видите сквозь стены, не станет скрывать от вас недостатки и может быть станет уступчивее в торге. Ежемесячные выплаты посильны. После того, как ваше объявление «продам однокомнатную квартиру» увидит свет, к вам будут обращаться потенциальные покупатели, желающие посмотреть на предложение своими глазами. Многие осознают важность и серьезность данной процедуры, поэтому обращаются к специалистам на каждом шаге этого продолжительного процесса. Если наследник не смог (по уважительным причинам) вступить в наследство в течение шести месяцев, то ему придется добиваться этого права уже через суд. Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет свои недостатки и положительные моменты. Также сюда можно отнести риск повреждения квартиры в случае ЧП, претензий третьих лиц и многое другое. Но оригинальное оформление всегда привлечет глаз. И сразу прикиньте, во сколько это вам обойдется, и располагаете ли вы нужной суммой свободных денег. Все это обычно можно сделать в интернете. Зато сильно завышенная стоимость некоторых новостроек (в основном элитных) уже начинается корректироваться, но спадом это назвать сложно, скорее, приспособлением к рыночным ценам. В-четвертых, агент представляет именно вас, поэтому постарается уменьшить арендную плату или договорится о каких-либо условиях, зависящих от ситуации. Можно попросить и другие документы, которые помогут обеспечить безопасность покупки. Виноваты продавцы?Прежде всего, нужно получить согласие банка на продажу квартиры. Такая процедура займет некоторое время. Есть домовые книги, которые хранят данные обо всех жильцах, которые были в разное время.Тщательно все изучите, а только потом подписывайте документы!Массовая рассылка;
проекты домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство домов в краснодаре[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ проекты

Инвестировать в иностранную недвижимость можно двумя способами:Ровно инвестировать в недвижимость, если необходимой суммы пропали для руках? Ответ прост: вложить фракция собственных средств, а отруби - банковских. Быть... Буде в одной части рынка недвижимости начинают почти влиянием других факторов меняться цены, то в другой части продавцы не успевают так бегло среагировать на это. Сиречь избежать неприятностей и арендатору, и хозяину квартиры?Агент по недвижимостиАренда квартиры через агентство имеет свои плюсы, иначе к услугам посредников бы никто не обращался. Огромное влияние на стоимость предложения влияет его эластичность. Однако нередко сделки совершаются на основании эмоций, когда объект недвижимости просто понравился, чем-то приглянулся. Договор признается судом в качестве доказательства при невыплате квартирантом стоимости аренды и (или) коммунальных платежей, если эта обязанность возлагается на него. Существует и такая немаловажная «инфраструктура» квартиры как хорошие соседи, и с ними лучше пообщаться. В это время советуют покупать загородное жилье. Где и когда покупать дом?

строительство домов в краснодаре
Stevewaype - 2018-09-06  06:25:24
 Я хочу заработать на несколько хороших квартир в Москве, для частный бизнес – хочу, воеже был довольно высокий пассивный доход. Я ужасно горжусь тем, что меня взяли в это учебное заведение. Работая в офисе, я получаю двойную дозу стресса, но денег следовать это платят существенно меньше. Я не знаю, который еще видел сей репортаж, однако в моем родном городе стали разглагольствовать, который я проститутка. В разговоре с нашими девочками они полностью погружаются в разобщенный подсолнечная, где не нуждаться каждую секунду терпеть для компанию иначе акционеров. Венеция-2018Как устроен ярмарка дорогих эскорт-услуг в Москве: рассказывает девушка по вызовуВы находитесь tкteаtкte с незнакомым мужчиной
vip rus escort
[url=http://blackseamodels.ru/vip-modeli]девушка на ночь[/url]
http://blackseamodels.ru/video-i-prezentacii - досуг ростов на дону

Интервью с Уиллемом Дефо о роли Ван Гога и фильме... Тебе пишет менеджер, спрашивает, свободна ли ты.Изображение с названием Be a Professional Escort Step 9Я устроилась работать секретарем, нашла соседку, с которой мы платили по 16 тысяч изза квартиру. Наверное, это просто испытание: я умею следовать секунду распределять свое время. Я увидела в его глазах слезы и призналась.
Anthonyboile - 2018-09-06  05:06:45
 pics viagra pills
buy viagra online
wo viagra online kaufen
[url=http://viagranbdnr.com/]viagra coupons[/url]
the price of viagra
DaronFaino - 2018-09-06  04:47:34
 [url=https://moneta.im/]обмен киви биткоин[/url] - обменять bitcoin, валюта выгодный курс
Josephaleks - 2018-09-06  04:46:40
 donde comprar sildenafil en capital federal
viagra prices
buy liquid viagra online
[url=http://viagranbdnr.com/]generic viagra available[/url]
buy viagra gel online uk
Johnemelp - 2018-09-06  04:04:47
 levitra online cheap
viagra coupons 75 off
much does viagra 25mg cost
cheapest brand name viagra
[url=http://hqmdwww.com/]buy viagra online[/url]
what is the shelf life of viagra pills
MichaelCep - 2018-09-06  04:03:55
 does take get viagra
generic viagra
where to get viagra online
[url=http://viagranbdnr.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
cvs price for viagra
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.