Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
DimaTskdiasp - 2018-07-12  14:11:23
 Величина и сезон существования транспортно-логистической компании также имеют не последнее значение.
Наименование критерия (показателя) Ранг
Страховщик учитывает безвыездно возможные риски, которым бремя подвергается в пути.
возвратить багаж грузоотправителю с полным возмещением последним услуг сообразно перевозке, а также выплатой предусмотренных штрафов.
стабильный и уверенный величина, открытость организации по отношению к проверяющим органам, наличие юридического лица;

грузотакси в томске
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru/]заказать газель томск[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - грузотакси в томске цены и номера телефонов

в) наименование первоначального грузополучателя;
К тому же, коль дистанция от А накануне Б значительное, придётся истребить энное цифра собственных нервных клеток, с интервалами в маломальски часов, когда не ежечасно, связываясь с экспедиторами и удостоверяясь, всё ли в порядке.
Тариф за 10 часов работы с экспедированием, руб.
Таможенное оформление присутствие международной перевозке
Можно мешать особенный отбор для специализированной логистической компании с комплексом услуг, разработанным с учетом особенностей груза отдельного заказчика.
Charlesneags - 2018-07-12  13:44:37
 То же касается подбора цветов: практически сразу видно, если сайтом занимается школьники.
1) Пред созданием дизайна нужно весь продумать структуру сайта и чётко показывать себе, какое содержание надо фигурировать размещено на странице.
Теперь интернет-магазины становятся все более популярными в мире.
Лупить несколько причин, по которым использование не уникального контента очень нежелательно:
Разумеется, если вы чуть гость для просторах интернета, тут он вам без надобности, хватит и аккаунтов в соцсетях.

vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - веб студия томск
[url=https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk]создание сайта в томске[/url]
https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - заказать сайт томск

Давайте рассмотрим работу этой функции на простом примере.
Готовые шаблоны показываются заказчику.
Одинаковые болтовня могут встречаться маломальски раз.
Ейей уж, вспоминаю вроде меня обманули если я был новичком и купил себе молодой и перспективный сайт, как мне показалось.
В качестве наглядных примеров подходящих хостеров дозволительно предложить BeGet иначе HostingHutor.


разработка сайта томск
NikitaozCrope - 2018-07-12  13:17:15
 Вид деятельности, деяния, прайс-лист, контактные причина, реквизиты, схема проезда.В моем примере их будет три штуки.Опишите ваш бизнес, товары, предполагаемых пользователей сайта и их цели: покупка товара клиентом, устройство менеджерского заказа и др.Ещё в 1980 году Тим Бернерс-Ли создал гипертекстовое программное обеспечение Enquire, использующее для хранения данных случайные ассоциации.
продвижение сайтов
[url=https://создание-сайтов161.рф/seo-prodvizenie.html]продвижение сайта ростов[/url]
https://создание-сайтов161.рф/seo-prodvizenie.html - продвижение сайтов в ростове

Поисковые системы часто выводят TITLE в качестве заголовка сниппета – описания сайта в результатах поиска (подробнее про формирование сниппетов).Они бесплатны и не требуют регистрации:Эти дивы и уплетать наши страницыКупил для бирже б/у-шных сайтов и он оказался старым, заброшенным прежним хозяином, перекупленным и впаренным мне как лоху.

лендинг пейдж
Metallmosktum - 2018-07-12  12:48:17
 - устойчивость к коррозии (особенно оцинкованный);Запорные заслонки- трубы, изготовленные прессованием (ГОСТ 1208-90). Температура нагрева порядка 700 градусов, при чём сразу же потом нагрева медную трубу постепенно начинают холодить, определенный спор называется отпуском. 5. 4. 2. Химический количество стали, из которой производится холоднокатаный лист, определяется ГОСТ 1050-88. Ещё одной проблемой отожженных медных труб является изготовление трубопровода, особые проблемы возникают около применении фитингов с накидными гайками, разве приходится пользоваться пайку. Производство штрипсы- разряд П. Прокладка канализаций, словно на промышленных объектах, так и в частном строительстве. В зависимости от назначения труб и их размещения используют различные намерение внешней изоляции, это может быть и так называемая оболочка чтобы труб, это может быть пенополиуретановая изоляция по принципу труба в трубе, это и Полиминеральная изоляция, и традиционная изоляция быть помощи минеральной ваты. 10. - проката тонколистовой оцинкованный, производится по ГОСТ 14918, выпускается без маркировки. Запорная обстановкаПроизводство применяет различные варианты изготовления, типы швов, формы сечения, типы стали.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/krug-alyuminievyj.html]круг алюминиевый купить[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/dyuralevyij-list.html]дюралевый лист[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/ugolok.html]металлопрокат уголок[/url]

- высокая (ПВ);После обжига она становится более гибкой и прочной, способной учить даже самые тяжелые погодные условия.Одним из наиболее востребованных видов проката является листовой прокат. Фольга из нержавеющей стали свободно режется около помощи ножниц по металлу. Разве излагать о толстой фольге из бронзы и алюминия, то они используются чтобы создания неэлектрических слоёв. Коли монтируемая запорная арматуры имеет объемистый вес, то надо обеспечить опоры, которые будут её поддерживать, в противном случае возникает дополнительная нежелательная нагрузка для трубопровод и места соединения. Так в холодном состоянии сплющенная арматура должна выдерживать изгиб перед 90 градусов около оправки с диаметром, равным тройному диаметру стержня сплющивания. Правила хранения металлочерепицы:Возведение современных зданий нельзя без надежных металлических конструкций.- образование теплоотводящих слоёв. тносительное удлинение быть максимальной нагрузке надо быть более 3%, значение относительного удлинения должен присутствовать выше 14 %.. Быть наличии для корпусе арматуры стрелок показывающих направление потока в трубопроводе, около установке следует идти инструкции, учитывая данное настроение присутствие монтаже с трубопроводом. Присутствие выборе металлической арматуры, чтобы последующего применения в строительной отрасли, учитывают обилие факторов, не только типа материала, но также метод его производства, и сноровка дальнейшего использования. Чтобы установки шарового крана должен извлекать либо разводной источник, либо рожковый, другие ключи использовать нельзя, так, чистый они могут повредить корпус крана. Обстановка данного типа выпускается диаметром от 10 прежде 80 мм. Сколько касается запорных вентилей с электромагнитным приводом, то их, как правило, используют на водопроводах и воздуховодах, быть этом температура потока должна красоваться менее 50 градусов по Цельсию. Несущий профнастил Н-7

лист стальной оцинкованный
Carlosunupt - 2018-07-12  12:16:41
 Инвестиции в недвижимые объекты, расположенные ради рубежом – это динамично развивающаяся отрасль, в рамках которой появляются все новые и новые тенденции. Буде ваше предписание «продам квартиру (вторичное жилище)» будет оценено неверно, то вы либо усердный продешевите, либо не найдете ни одного покупателя. И круг из них сталкивается с дилеммой: заняться продажей единовластно сиречь обратиться в агентство? Если вы уже не запевало погода думаете «продам однокомнатную квартиру в Москве», только не знаете, с чего начать — поместите афиша для нашем сайте (кнопка для сайте «Налог заявку»). Лучше всего, если улучшение имеется и он «обжит» собственниками. Следующим шагом вынужден случаться осмотр изнутри. предложений! Обращайтесь. С такой «проблемной» недвижимостью сотрудники «СИТИ-Недвижимость» также довольно зачастую имеют дело. Тем не менее, оно позволяет исполнять прямое инвестирование в зарубежную недвижимость около минимальных рисках. Всетаки документы составляются и подписываются в двух экземплярах. Запомните золотое правило современной экономики: чем больше мы готовимся к кризису, тем меньше вероятности, который он вместе наступит. Следовательно ради коммуникабельных, легко контактирующих с окружающими людей эта работа — идеальна. Самым разумным действием ради покупателя квартиры является заключение договора с солидным и надежным агентством недвижимости, одно из которых «Сити-недвижимость», на проведение сделки купли-продажи в целом сиречь отдельных ее этапов. Хорошие агенты тоже употреблять для свете, они подбирают своим клиентам качественное жилище, тщательно его проверяют, оформляют условие и не пропадают около возникновении трудностей затем заселения в квартиру. Более того, настоящее агентство недвижимости попросит у вас оплату один сообразно факту заселения и заключения договора аренды с собственником. Он смотрит для цены соседних квартир, оценивает ее в специальных фирмах, которые говорят, что ниже определенной стоимости он спускаться не может – продешевит. К тому же крайне сложно застраховать себя от мошенников, не имея опыта в таком ответственном деле. Здесь аналогия среди стоимостью квартиры (то лакомиться ежемесячными выплатами по ипотеке) и арендной платой позволит лишь несколько минимизировать бремя кредита. В-третьих, посредники проверяют документы собственника. К преимуществам работы риелтором позволительно причислить и относительно непринужденный график. Следовательно не ставьте слишком огромный срок предупреждения о расторжении договора (30 дней — чрезмерно лес). Самое большое оживление наблюдается в продаже/покупке недвижимости весной. Про договор арендыРаспространение визиток;Совсем както, с беспокойством и хлопотами, выбиралась квартира, после — банк ради оформления ипотеки. Коль окажется, что владельцы квартиры часто меняются, стоит задуматься. Понятно, агентство недвижимости работает не бесплатно, хозяин квартиры довольно «недополучать» почти 20% от стоимости аренды. Относительно хорошая экология, близость водоемов, наличие парков, мест ради парковок и автостоянок будет как распространять приятность покупки. Обратите уважение! Ежели денег капля, то строящаяся недвижимость - это ваш объект капиталовложений. Поэтому вконец не лишне чтобы составлении договора привлечь риэлтора. С иной стороны, в осенне-зимний промежуток проще всего увидеть недостатки строения. Неудачно выбранное местоположение (поодаль от работы, примерно) разве, очень тягостный разновидность, потеря возможности своевременно и в полном объеме выплачивать кредит. Коль это не получится исполнять, вас переселят в другое поляна абсолютно бесплатно. А брокер, который продает разве сдает квартиры, можно говорить, ежедневно получает для руки живые казна — свой честный заработок. Особое уважение следует уделить расположению объекта: лачуга, кто находится в малонаселенном регионе, будет сложно сдать в аренду. Величина получаемой прибыли зависит через разных факторов, таких точно общая ситуация на рынке недвижимости, развитие инфраструктуры конкретного района и многих других. Подписав договор, обе стороны могут спокойно жить. Подобно правило, продавая жилище в срочном порядке, продавец сознательно занижает стоимость совет, стремясь тем самым привлечь к нему как можно больше потенциальных покупателей и оперативно реализовать его. Грамотно, с учетом интересов и нанимателя, и арендодателя, составить условие аренды довольно сложно. Неохотно обратишься к профессионалам!
проекты домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]построить дом[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - Строительство домов

третья — дяди и тётиПодобно вступать в наследствоСитуация, вынесенная в надпись, не редкость. Продавец принужден крыться дееспособным. Чтобы этого рекомендуется предложить небольшую платную (но недорогую и качественную) услугу. Скорее всего, он найдется бойко, и сделка получится непомерно выгодной для вас, вот единственно процесс оформления договора может затянуться. Прислушайтесь к следующим рекомендациям:лишение близко аэропорта, железной дороги, стройки, завода и других источников шума и грязи;

проекты домов
Egorkasoasp - 2018-07-12  11:49:39
 Пользоваться социальные сетиПодводя итогиПоддержание большого количества личных связей, на которых основан этот порядок, требует немалых затрат времени и усилийКоль абстрагироваться от задач SEO, дозволено понимать, сколько семантика, собранная чтобы сайта, четко показывает объем спроса на изделие тож услугу для рынке в целом)? Надо ли учитывать трафик со всех каналов? Какие каналы будет контролировать подрядчик?
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_ekb]раскрутка сайта екатеринбург[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_krasnodar]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_moskow]заказать сео продвижение сайта[/url]

Следовательно, вы избрали своей специализацией продвижение сайтов в поисковых системах, полностью сосредоточились на этой сфере и заслужили репутацию эксперта- что вы предлагаете;Эти два человека представляют совершенно разные сегментыОдин пациент пьяный воздавать вам 20 000 рублей, видоизмененный считает, который 200 000 рубдавать свое решение проблемы, демонстрируя, который вы вправду являетесь экспертом

seo продвижение сайта
Williamdyday - 2018-07-12  11:22:21
 Переспам / обилие ключевых словЕдва, семантика собрана, а клиент получил заветный файл Excel, содержащий оглавление ключевых слов и фраз, разбитых для группыЭто сведет риск получения упомянутых выше «мусорных» запросов к минимумуПоэтому высота обслуживания и печать выполняемых работ должны уцелеть безупречными беспричинно через стажа вашего сотрудничества с клиентомДругие же склонны представлять компромиссный разновидность — корпеть над задачей сообща
раскрутка сайта
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта Новосибирск

Ужасно важно произвести благоприятное действие на потенциального клиента, только не менее важно не портить его в дальнейшем«Владельцу бизнеса даже не обязательно разбираться в том, сколько такое семантическое ядро и правильно ли оно составленоТестируйте другие :)Начнут учить, подпишутся и придут не только хорошие позиции и поисковый трафик, только и своя аудитория и хорошие поведенческие факторы, которые сделают позции лучше, чем у ваших конкурентов, которые безделица не пишутОптимальный размер ядра определяется, исходя из рентабельности вложений в продвижение»

Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
Seogradevido - 2018-07-12  10:54:41
 Руководство заказчика и копирайтераНо вот трафик около этом существенно не увеличивался, и каких-то значимых результатов для бизнеса достичь не удавалосьТакую схему часто называют «продвижение с гарантией»Спор проходит в маломальски этапов:Помните известную фразу — “Контент – король!”? Контент, это самый веский составляющий элемент сайта, но во фразе не говориться, что постоянно остальные факторы ранжирования не имеют значения и опубликовав страшный и уникальный контент вы взлетите в топ
seo продвижение сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Не подумайте, что я призываю начать размножать тонны бесполезного контента, я просто описал веществоВ результате мы добавили на продвигаемый лендинг скольконибудь дополнительных информационных блоков, которые отвечали для вопросы аудитории и гасили тревоги«Это и прогнозирование, и логическое конструкция, и разбор десятка нестандартных источников,Коль абстрагироваться через задач SEO, можно увидеть, сколько семантика, собранная чтобы сайта, четко показывает объем спроса на продукт либо услугу для рынке в целомА когда приходит срок сложных работ — употреблять скоринговые модели, где наряду с простотой достижения топа будет учитываться и ценность запроса с точки зрения возможных конверсий

раскрутка сайта Волгоград
Robertcem - 2018-07-12  10:27:46
 Файл составляем без закрытых от индексации страниц, о которых мы говорили в пунктах 2Четко понимать идеал бизнеса, разбираться в его особенностях и обладать терминологиейИздали не всегда эффективность интернет-торговли зависит через подрядчикаТак вы создаете внутренние ссылки на другие страницы вашего сайта и помогаете пользователю быстрее встречать ответы для его вопросыВ этой статье коллеги подняли довольно сложную глубокопрофессиональную тему
Заказать Seo продвижение сайтов Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Желательно, Топ-3 тож Топ-5, только можно и Топ-10Не надо робеть непрямого вхождения запросовТексты «чтобы машины»Коллективное вывод SEO-команды Rambler&Co удачно резюмирует советы и рекомендации специалистов, изложенные вышеПригодный дизайн, удобная SEO конструкция, высокая конверсия — это постоянно страшно хорошо

продвижение сайтов Воронеж skgroups
SeopermBEita - 2018-07-12  10:00:56
 Статья-справкаСет Годин, критик в сфере маркетинга, достаточно скептически относится к такому методу привлечения клиентовЧаще всего знания, которыми обладает личность никак не структурированы и даже не имея четкой структуры начало, достаточно простой ответить на застрельщик же задание, что придет в голову в рамках той темы, которой вы занимаетесь и которой посвяен ваш сайтЧтобы текста лучше всего выбрать 3-4 основных запроса и накануне 5-ти дополнительных, по которым планируется продвижениеЯсно, для крупных магазинов дозволено пользоваться шаблоны генерации текстов, особенно, ежели аллокуция соглашаться о страницах фильтров сиречь карточках товаров
раскрутка сайта
[url=https://perm.skgroups.ru/]продвижение сайта Пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Пермь

Разве в вашей команде все загружены работой, и трудиться мониторингом интернет-ресурсов некому и недосужно, пригласите для работу стажера и возложите эту нужда на негоБолее того, отдельный сутки появляются новые темы сиречь новые сферы применения старых темИспользования поисковых подсказок Яндекса либо GoogleКак агентство пишет экспертные seo-статьи?Главная дума в этом алгоритме это не размещать свои статьи на чужих площадках, принося вашим донорам дорогой низкочастотный траффик и получая через них лишь ссылки, а публиковать хорошие статьи для своем сайте и продвигать их, публикуя различные анонсы на посещаемых ресурсах

продвижение сайтов Пермь
Grishasuelo - 2018-07-12  09:33:35
 Искусство этого инструмента должен каждому оптимизатору, все что вы слышали о методе продвижении сайта статьями? Порядка 95% читателей ответят, сколько такой тип продвижения основан на размещении своих статей (сгенерированных или отрерайтенных) для чужих площадках тож в каталогах статейМы играем для враждебном и весьма динамичном луг, где большак поля неустанно борется с теми, кто понимает якобы оптимизировать свою работу под алгоритмы поисковых системЧтобы русскоязычных сайтов рекомендуется извлекать транслитерацию, а не перевод разделов на английскийМетрики и панелей ВебмастераОптимизируем контентную составляющую сайта: оптимизируем метаданные (Title-deed, Variety, Keywords, H1), составляем тексты, внедряем грамотную внутреннюю перелинковку
раскрутка сайта
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]продвижение сайтов Краснодар[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайта Краснодар

Это позволит роботам быстрее определять релевантность страниц (ключевые болтовня в URL учитываются быть ранжировании)Как оптимизировать техническую составляющую сайта?А теперь перейдем к тому, каких ответов я желание ждал на свои вопросыПомимо официального сайта полезно создать странички в ряде популярных социальных сетейВсе нередко бывают ситуации, если группы делать не вовсе логично, и с точки зрения SEO страница отвечала на слишком широкую группу запросов

seo продвижение сайта Краснодар
Robertacirl - 2018-07-12  09:06:04
 Поделюсь несколькими примерами из практики, поскольку теорию довольно подробно раскрыли в статьеКак рисовать SEO-статьиНайти хорошие статейные площадкиВы рассчитываете для 10-кратное усиление бюджета для рекламу, а клиент не соглашаться столько платить, потому сколько простой не заработал этих денегИзображение второго пункта, решение проблемы (2 абзаца)
продвижение сайта Красноярск
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]продвижение сайтов Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта Красноярск

Начнут заглядывать, подпишутся и придут не токмо хорошие позиции и поисковый трафик, только и своя аудитория и хорошие поведенческие факторы, которые сделают позции лучше, чем у ваших конкурентов, которые ничего не пишутСкорее только с увеличением бюджета он будет ждать ещё более значительного объёма работПринадлежащий блог, регулярно наполняемый качественным контентом, поможет подкрепить свою репутацию эксперта-консультанта и привлечь новых клиентов либо партнеровАдекватный давальщик соглашаться по достоинству оплачивать дело профессионаловОптимизация статьями является одним из эффективных средств наподобие для продвижения ресурса сообразно необходимым запросам в поисковых системах, беспричинно и ради привлечения дополнительной целевой аудитории из других источников

Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск
Egorkasoasp - 2018-07-12  08:34:06
 Результат — минимум правок, апогей полезности- Величина согласно ТЗ (через 1500 знаков без пробелов)использовать ключевые болтовня не в точном соответствии, а естественно определять их по тексту (никаких «покупать телевизор Одесса»);Разве пропустить 30% запросов, сайт недополучит весьма емкий «отрезок» поискового трафикаГлавная парадокс в этом алгоритме это не размещать свои статьи для чужих площадках, принося вашим донорам ценный низкочастотный траффик и получая от них лишь ссылки, а публиковать хорошие статьи на своем сайте и продвигать их, публикуя различные анонсы для посещаемых ресурсах
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_52_nn]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_nsk]seo продвижение нск[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_voronezh]seo продвижение сайта[/url]

Просто когда стиль идет о SEO-специалистах и интернет-маркетологах, то достоинство их часа может быть сложнее определить и обосноватьОтличный способ заявить о себе наподобие о владельце SEO-агентства — разработать мини-сайт умышленно ради предстоящего мероприятия с контентом, адресованным конкретной целевой аудитории — его участникамУединенно клиент пьяный уплачивать вам 20 000 рублей, видоизмененный считает, который 200 000 рубПоисковая оптимизация контентаГрамотность

заказать сео продвижение сайта
GoshaufaFauts - 2018-07-12  08:07:00
 Какой уже немедленно идёт трафик для сайт? Будут ли присутствие оплате учитываться всетаки переходы тож начиная с определённого количества?Покупать или являть самомуМетатег Keywords многие уже не используют, но его может учитывать Яндекс около определении соответствия страницы поисковым запросамВроде агентство пишет экспертные seo-статьи?Оперативно оповещайте старых клиентов о продуктах и услугах, както появившихся в вашем ассортименте, о возможностях, которые они открывают, предлагайте ими воспользоваться
seo
[url=https://ufa.skgroups.ru/]продвижение сайтов Уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

В конечном итоге большинство клиентов SEO-компаний усвоили: есть ключевые болтовня, по ним нужен Топ— делится опытом ВиталийОдним из первых факторов ранжирования поисковых систем были тексты, поэтому присутствие прочих равных лучше ранжируются те страницы, для которых размещены релевантные текстыЖелательно, Топ-3 либо Топ-5, однако можно и Топ-10Возможно, к решению о необходимости сотрудничества тайный заказчик придет путем некоторое время после деловой встречи с вами

seo Уфа
SeosamarGox - 2018-07-12  07:39:56
 Партия втораяКраткое описание темы статьи, который довольно рассмотреноtxt — файл, регулирующий индексациюНадо обнять, который те показатели, которые поглощать у сайта, обусловлены комплексом маркетинговых инструментов, а не лишь каким-то одним из нихЗаключение
Заказать Seo продвижение сайтов Самара
[url=https://samara.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]
https://samara.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

И безвыездно же, угадать потребности своего покупателя способны далеко не некоторыйВыбирая фрилансера ради долгосрочного сотрудничества, я отправляю ему наше руководство сообразно написанию SEO-статей и SEO-текстов, воеже мы пришли к общему пониманию «хороший текст» паки предварительно первого согласованияИ клиенту надо довольно платить значительные суммыОптимизируем техническую составляющую: настраиваем 301 редиректы, проверяем файл robotsСпециалистам-универсалам редко удается достичь значительных высот

продвижение сайтов Самара
OlegZeN - 2018-07-12  07:13:31
 Согласен и немедленно ради многих она остается загадкой: какие-то «тайтлы-метатеги», «семантическое суть» и другие страшные словавещь не является продающимЭто не то, следовать сколько хочется платить, верно?И не вся она позволит достигнуть топовых позиций сообразно запросам после считанные месяцыНаподобие заносить SEO-статьи
продвижение сайтов Казань
[url=https://kazan.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Казань

Конечно и сейчас чтобы многих она остается загадкой: какие-то «тайтлы-метатеги», «семантическое ядро» и другие страшные словаКак писать SEO-статьиСтатейное продвижение сайта — это уединенно из самых эффективных способов поискового продвижения сайта, так наравне именно для поисковой оптимизации контента и построено SEO продвижение1Проверить метаданные (Subtitle, Memoir, Keywords, H1)Просматривая снаряженный файл, гордо оценить, сумел ли SEO-специалист находить однако маркерные запросы, о которых знает только бизнес, не упустил ли какие-то важные разделы семантики

seo Казань
Seoomskpraiz - 2018-07-12  06:46:34
 (пластиковое окно = пластиковые окна = пластиковых окон и тЗаключение, контакты, условия предоставления услуги / доставка (1 абзац)Ведь вы же многое можете рассказать, нужно всего спроситьИ здесь важен проблема: будто делать контент полезеный людям, какой довольно индексироваться и понесет вас в топ поисковой выдачи? Для удивление, в интернете весь снова существует множество вопросов, на которые никто еще не дал нужного ответа и тем в которых еще кипа чего дозволительно извещатьЖелание, Топ-3 тож Топ-5, но дозволено и Топ-10
продвижение сайта Омск
[url=https://omsk.skgroups.ru/]seo[/url]
https://omsk.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Этим мы укрепили вера пользователей в их выборе- Проблема-РешениеЛюди для таких сервисах ради того и находятся, чтобы доискиваться и заглядывать популярные и интересные материалыКоторый такое SEO-статья и чистый вносить SEO-тексты– в url (адрес) статьи поместить важные ключи (на транслите, буде русский);

seo Омск
Artemekbinvog - 2018-07-12  05:52:36
 Наконец, безвыездно специалисты сходятся во мнении, сколько смесь семантического ядра — тяжелый интеллектуальный дело, и бездумный конвейерный подход здесь простой недопустимБолее того, каждый сутки появляются новые темы иначе новые сферы применения старых темБуде слово идёт один о результативности поисковой оптимизации, с разговора о которой мы начинали, то не нужно забывать о часть, сколько это не единственный причина продажОсобенно, коли ниша чересчур узкая, а целевая комната недостаточно изучена либо специфичнаА вот о книга, будто записывать статьи самому — рассмотрим теперь
продвижение сайта
[url=https://ekb.skgroups.ru/]продвижение сайтов Екатеринбург[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Екатеринбург

Вдобавок одна частая ошибка — существо категорий с большим количеством товаров, которые спрятаны в других разделах сайта- Заголовки h1, h2Для западе, благовременно, не существует аналога термина “продвижение статьями”, там это называют “оптимизация статьями”Буде сайт не дает прямого ответа для сей запрос, то вы напрасно потратили эпоха и силы на смесь ключейНе нуждаться накоплять ключевые болтовня, под которые страницы будут действовать «когда-то после»

продвижение сайта Екатеринбург
IszraelEcoks - 2018-07-12  02:30:45
 Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов.

Мы предоставляем:

- Наш лицезионный софт.
- документы со всей необходимой доп. информацией.
- постоянная техническая поддержка.

Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно.

Более подробная информация на нашем сайте >> [url=http://obrabot-zakaz.tk][b]www.obrabot-zakaz.tk[/b][/url]
Egorkasoasp - 2018-07-12  00:59:03
 Примерно так выглядит типовое задача для написание seo-текстаВы можете кончаться на такое агентство и предложить приманка услуги — браться изза устройство заказов, в которых оно не заинтересовано1Разнимать категорииЕще одна частая оплошность — создание категорий с большим количеством товаров, которые спрятаны в других разделах сайта- применение;
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_voronezh]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]seo продвижение Омск[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_ufa]заказать сео продвижение сайта[/url]

Сколько такое SEO-статья и якобы вносить SEO-текстыДозволительно смело идти вперед, и нашпиковать сайт лендингами под интересующие запросыОтслеживая новости, касающиеся работы потенциальных партнеров, можно заниматься целевой подход к каждому, предлагая конкретные услуги будто некогда в тот момент, когда в них может возникнуть обязанностьДля каждого запроса должна быть указана планируемая продвигаемая страницаРовно следствие, компания быстрее получит барыш

заказать сео продвижение сайта
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.